Skovrejsning i Karise

I løbet af foråret 2021 plantes der en helt ny skov i Karise, på marken syd for Dalbyvej mellem jernbanen og boligområdet ved Karl af Rises Vej.

Der har længe været et ønske om at etablere skov på dette areal, som ejes af Faxe Kommune. Nu er alle aftaler faldet på plads og vi kan plante skoven i foråret 2021. Skoven vil fremadrettet være fredsskov og må derfor ikke ryddes igen, men den må meget gerne bruges rekreativt af alle.

Der er mange ting at tage højde for ved planlægning af en skov. I dette tilfælde er der lagt særligt vægt på at skoven har en stor oplevelsesværdi og kan bruges på mange forskellige måder.

OPDATERING 24.03.2021

Mange tak for alle de mange gode ideer og forslag til forbedringer af skoven. Nogle af ideerne har vi mulighed for at indarbejde allerede nu, mens andre er tiltag, som kan tilføjes i løbet af de kommende år, når skoven er vokset til.

På baggrund af jeres ønsker, har vi valgt at ændre en smule i stiforløbet, så der nu kommer en 8-tals formet stiforløb igennem skoven, med mulighed for en længere tur. Der ud over bliver lysningen i midten lidt mindre og den flyttes længere mod nordøst  Ved at gøre lysningen mindre, giver det mulighed for at lave en lille lysning i hundeskoven også, hvor der på sigt kan etableres opholdspladser for brugerne af hundeskoven. 

De økonomiske midler der er afsat til skovrejningen lige nu, skal dække udgifter til hegning og plantning af skoven. Der er ikke afsat midler til at etablere faciliteter som fx. opholdspladser, shelters og lignende endnu, og det vil være bedst at vente et par år med disse tiltag, for at give skoven en god start. Nogle af de forslag som er kommet ind er blandt andet: skovfitness med træningspladser langs 8-talsruten, ændring af det eksisterende terræn så der både kommer mere våde områder og små bakker til leg, shelterplads, grillhytte og opholdspladser.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvor mange af disse ønsker som vi kan opfylde og hvornår, men vi har forsøgt at indrette skoven til, at man på sigt kan etablere dem. Skoven bliver fredsskov og det betyder, at der er visse begrænsninger i forhold til hvordan skoven anvendes og hvad man må etablere i skoven. Da det er en bynær rekreativ skov, er der naturligvis et stort ønske om at kunne etablere fx. shelters eller en bålhytte, men i praksis kræver det en dispensation fra Skovloven, hvor Miljøstyrelsen er myndighed. De mange gode ønsker til skovens udvikling er derfor noget som vi i fællesskab kan arbejde videre med i de kommende år, både i forhold til finansiering og i forhold til tilladelser.  

Hvordan kommer skoven til at se ud

På kortet her på siden, kan man se hvordan skoven bliver inddelt i forskellige områder vist med forskellige farver. I kanten af skoven er der skovbryn, og i midten af skoven er der en lysning, hvor der på sigt kan etableres faciliteter til ophold og forskellige aktiviteter. Omkring lysningen er der dele af skoven som etableres med forskellige træer og buske. Skoven vil derfor komme til at bestå af områder der er tætte og nogen som er mere åbne. Der vil være træer som er løvfældende og træer som er stedsegrønne, og der vil være en stor variation i bladfarve, blomstring og frugtsætning osv., så der vil være noget at se på hele året.

Det er vigtigt at sikre, at skovbrynene mod syd og vest ikke bliver for høje og giver skyggegener for boligerne ved siden af. Derfor består skovbrynene på disse sider af en bred plantning med lave træer og buske. I skovbrynene plantes der blandt andet hassel, navr, skovæble, fuglekirsebær m.fl.

I den nordlige ende mod Dalbyvej er der plads til en indhegnet hundeskov, som har været efterspurgt i Karise længe. Hundeskovens afgrænsning er på kortet vist med en sort prikket streg. Det er en hundeskov primært til lokalområdets brug, og man skal gå til den, da det ikke er muligt at anlægge en parkeringsplads langs Dalbyvej.

Der bliver sat hegn op omkring hele skoven. Det gør vi for at beskytte de nye små træer mod at blive spist af dyr som harer og rådyr. Hegnet omkring skoven fjernes igen senere, mens hegnet om hundeskoven naturligvis bliver stående. Placeringen af låger (led) i hegnet kan ses på tegningen.

Skovplantningen vil blive renholdt med rensning mellem rækkerne de første 3 år. Derefter vil træerne have etableret sig og kan klare sig mod alt det, som der naturligt vil vokse frem i øvrigt.

Stierne som er vist med røde streger på skitsen af skoven, er et forslag til placering. I første omgang bliver stierne kun etableret med en afmærkning af deres forløb. De etableres først endeligt, som rigtige stier efter de 3 års rensning, da maskinerne som kører og renser mellem planterne, ellers vil ødelægge stierne. Man må meget gerne gå i skovplantningen allerede når der er plantet, men stierne vil i første omgang kun være trampestier.

Faxe Kommune vil meget gerne høre din mening

Faxe Kommune holder ikke et borgermøde om den nye skov på nuværende tidspunkt. Men du må meget gerne spørge os om planerne for skovrejsningen, og komme med forslag der kan gøre skoven bedre for dig, som skal bruge den. Det kan f.eks. være forslag til hvordan stierne skal forløbe og hvor indgangene skal være, eller spørgsmål til tidsplan og praktiske forhold, som vi skal være opmærksomme på. Sidste frist for ændringsforslag er 1. marts 2021, så vi kan nå at indarbejde forslag inden der skal plantes.

Du kan ringe til os på 5620 3019 eller skrive til plan2@faxekommune.dk att. Sonja B. Larsen.