Søer og vandhuller

De små søer og vandhuller består dels af naturlige lavninger, der permanent eller midlertidigt er vanddækkede, og dels af gravede eller opstemmede vandhuller.

 

De permanent vanddækkede små søer og vandhuller udgør en stor og meget vigtig del af små levesteder i landskabet. De er levesteder for mange arter af planter og dyr. De er desuden drikke,- fouragerings- og badested for mange dyr. Midlertidige vandhuller har ligeledes en stor betydning bl.a. for padder og andre smådyr, som tåler periodiske udtørringer. Flere af vores mest sjældne vandbiller findes således i vådområder, der jævnligt tørrer ud hen på sommeren.

 

Søer og vandhuller er beskyttede

Søer og vandhuller, der har en størrelse på 100 m2 eller mere, er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven, hvis de rummer et naturligt plante- og dyreliv. Også selvom vandhullet er menneskeskabt. Den åbne vandflade og det tilstødende vådområde med vand- og sumpplanter på bredden indgår i det beskyttede areal. Selv ret ny anlagte og naturligt opståede vandhuller kan hurtigt få etableret et naturligt dyreliv og dermed blive omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Når søer og vandhuller er beskyttede betyder det, at du ikke må lave ændringer ved søen uden en dispensation fra kommunen. Ændringer er b.la:

  • Oprensning
  • Ændring af søens størrelse
  • Beplanting omkring søen
  • Udsætning af fisk, ænder eller krebs
  • Anlæg af broer, terrasser og lignende

 

Anlæg af nye vandhuller og søer

I Faxe Kommune har vi et ønske om, at der gennem etablering af nye søer og vandhuller, sker en forbedring af betingelserne for det naturlige dyre- og planteliv. Særligt vandhuller er vigtige for kommunens fredede krybdyr og padder.

Inden du anlægger en ny sø, skal du have en landzonetilladelse fra kommunen. Du ansøger ved at udfylde skemaet "Ansøgning om etablering af sø" som du finder her på siden og sende det til landzone@faxekommune.dk. Du kan læse mere om landzonetilladelser ved at følge linket "søg landzonetilladelse".

Der er mange ting, som har betydning på søens fremtidige naturindhold. Hvis du ønsker at fremme naturen, ved at anlægge en ny sø, skal du b.la. overveje følgende:

  • Rent vand.
  • Lysåbne forhold, lavvandede partier og flade brinker.
  • Beskyttede omgivelser som fx afgræssede randzoner.
  • Ingen fisk, andehold, krebs eller fodring i og nær ved vandhullet.
  • Ingen grøfter/tilløb, der kan medføre forurening og tilvandring af fisk.

Du kan se mere om anlæg, pleje og vedligehold af det gode vandhul i folderen nedenfor.