Aktiviteter i landzone

I landzonen kræver det en tilladelse fra kommunen at udstykke, bygge nyt eller at ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer. På denne side kan du læse mere om, hvad der kræver en landzonetilladelse.

På denne side er der en kort beskrivelse af de hyppigst forekommende private aktiviteter der kan kræve landzonetilladelse, og hvordan den grundlæggende praksis er på området. Søger du i steder information om erhvervsaktiviteter i landzonen, kan du læse mere under "Læs også - Erhvervsbygninger i landzone".

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det (ofte i byerne). I vurderingen af, om der kan gives tilladelse til et ansøgt projekt i landzonen, skal der tages hensyn til landskabet, rekreative interesser, trafikale hensyn, hensyn til naboer og kommuneplanens retningslinjer for området. Praksis er derfor restriktiv over for nyt byggeri som ikke er nødvendigt for landbruget. Til gengæld er der en række mere lempelige muligheder for, hvad der kan indrettes i eksisterende overflødiggjorte bygninger.

Vil du vide mere om sagsbehandlingen af landzonesager, kan du læse mere under "Læs også - Sagsbehandling af landzonesager"

Du er altid velkommen til at sende en forespørgsel om et konkret projekt til os på landzone@faxekommune.dk