Idéer ønskes før planlægning for nyt boligområde ved "Det blå marked"

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag forud for planlægningen af et nyt boligområde.

Baggrund

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Bækvej og Lysholm Allé, hvor det nuværende "Det blå marked" ligger.

Ejer ønsker at afhænde "Det blå marked" og området er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til boligformål. 

Ejendomsudviklingsselskabet 1927 Estate har udarbejdet et oplæg til, hvordan området kan anvendes til boliger. Oplægget indeholder tæt-lav boliger i form af gårdhavehuse og rækkehuse i 1 etage i den sydlige del af området og etageboliger i op til 4 etager i den nordlige del af området. 1927 Estate ønsker at skabe et blandet boligområde, der kan supplere de mange parcelhuse i den nordvestlige del af Haslev og tilføre nye boformer, der kan bidrage til at fastholde beboerne i lokalområdet. Tanken er at skabe et attraktivt område, hvor der er plads til forskellige typer af boliger og dermed også en blandet beboersammensætning.

Du kan se 1927 Estate´s oplæg her på siden og læse deres beskrivelse af hvilke tanker der ligger bag oplægget.

1927 Estate inviterer til informationsmøde, hvor de vil fortælle om deres tanker for et kommende boligområde, og hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til dem.

Der afholdes informationsmøde tirsdag den 17. maj kl. 19.00-20.30 i kantinen på rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev.

 

Kommuneplan 2021-2033

Området ligger i byzone og indenfor kommuneplanens rammeområde H-B37, som er udlagt til tæt-lav og etageboliger i op til 3 etager og en bygningshøjde op til 12 m. Projektet er således i store træk i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033, med undtagelse af ønsket om at bygge etageboliger i 4 etager. Hvis ønsket om etageboliger højere end 3 etager skal imødekommes, kræver det at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der gør dette muligt. Der er endnu ikke taget politisk stilling til ønsket om byggeri i 4 etager.

 

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger og forslag til den kommende planlægning. Du kan for eksempel komme med idéer og forslag til:

  • Hvordan en fremtidig bebyggelse skal se ud?
  • Hvad skal den kommende planlægning tage højde for?
  • Er der forhold på grunden eller i lokalområdet der har indflydelse på hvordan grunden kan bebygges?
  • Andet der vurderes at være relevant for planlægningen.

 

Idéfasen løber i perioden torsdag 5. maj 2022 til søndag den 22. maj 2022.

Send meget gerne dine idéer og forslag til den videre planlægning på mail til plan@faxekommune.dk eller med brev til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Idéer og forslag til videre planarbejde, skal være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 22. maj 2022.

Sammen med de indkomne bemærkninger, idéer og forslag, vil oplægget fra ejendomsselskabet 1927 blive politisk behandlet af Plan & Kulturudvalget, forventeligt på deres møde i juni 2022. Herefter vil planarbejdet for et nyt boligområde blive yderligere bearbejdet, og når der foreligger et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, vil det blive sendt i offentlig høring og der vil blive inviteret til et borgermøde om planernes indhold. Først efter at der politisk vedtaget en endelig lokalplan, kan lokalplanens muligheder for boligbebyggelse realiseres.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf. nr. 56203019