Idefase inden for planlægning for to solcelleparker syd for Ny Næstvedvej

Faxe Kommune ønsker ideer og forslag inden planlægning for to solcelleparker sydvest for Vester Egede og syd for Kongsted Borup.

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for to solcelleparker sydvest for Vester Egede og syd for Kongsted Borup. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret henvendelse fra Better Energy og Gisselfeld Gods. Projektet forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og to lokalplaner.

På mødet den 27. august 2019 godkendte Plan- og Kulturudvalget at planarbejdet for de to solcelleparker kan igangsættes. Du kan læse referatet fra udvalgsmødet her.

Indholdet i den nye planlægning
De to projektområder ligger som nævnt sydvest for Vester Egede (45 ha) og syd for Kongsted Borup (23 ha). Projektet omhandler således opstilling af solcellepaneler på stativer på et ialt 68 ha stort markareaL Solcellepanelerne bliver maksimalt 2.5 meter høje.

Et forslag til kommuneplantillæg vil udlægge områderne til teknisk anlæg, herunder solenergianlæg.

Lokalplanforslagene vil fastsætte krav til områdernes indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af solcelleparken, transformatorstation samt vejadgang og afskærmende beplantningsbælter.

Ideer og forslag
l forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til områdets afgrænsning, anlæggets udformning, beplantning mv.

Det videre forløb
ldéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 17. december 2019. Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige behandling af planerne. Først efter Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan solcelleparkerne etableres.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Mikael Saugstrup Nielsen på tlf.: 5620 3751 eller e-mail plan2@faxekommune.dk.