Indkaldelse af idéer og forslag forud for ændring af kommuneplanens retningslinjer for glamping og hytter

Faxe Kommune ønsker idéer og forslag til ændring af retningslinjerne for glamping og hytter i Faxe Kommuneplan 2021. Ændringen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Ændringen er foranlediget af et ønske fra Camp Adventure om en lokalplan for yderligere overnatning.

Baggrund

Faxe Kommune oplever en stor interesse for glampingtelte og overnatningshytter i tilknytning til flere af kommunens eksisterende turist- og oplevelsescentre. Camp Adventure har for nyligt anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for omkring 80 nye hytter til overnatning. Samtidig har flere andre turismeaktører forespurgt på muligheden for at opstille et større antal glampingtelte og/eller hytter.

Denne idéfase skal gennemføres før kommuneplanens retningslinjer kan ændres med et kommuneplantillæg. Selvom ændringen er foranlediget af Camp Adventures konkrete ønske om en lokalplan, så vil ændringen også have betydning for andre turist- og oplevelsescentre i kommunen. I idéfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer. Med dette debatoplæg indkalder Faxe Kommune idéer og forslag til ændringer i retningslinjerne 4.2.18 i Faxe Kommuneplan 2021.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående ændring i kommuneplanen. Konkret foreslår Center for Plan & Miljø denne ændring i retningslinje 4.2.18:

Nuværende tekst: ”I tilknytning til turist- og oplevelsescentre kan der gives tilladelse til etablering af glampingtelte/hytter, hvis de lokale forhold taler for det og det kan ske under hensyntagen til beskyttelsesinteresser. Der kan maksimalt opføres 25 glampingenheder i tilknytning til det enkelte turist- og oplevelsescenter.”

Ændres til: ”I tilknytning til turist- og oplevelsescentre kan der gives tilladelse til etablering af glampingtelte/hytter, hvis de lokale forhold taler for det og det kan ske under hensyntagen til beskyttelsesinteresser.” (Sidste sætning er slettet)

Ved at slette det faste maksimumantal af glampingtelte/hytter giver det Faxe Kommune mulighed for at vurdere kapaciteten fra sag til sag. 

Du kan komme med kommentarer til den foreslåede ændring i retningslinje 4.2.18. Du skal også være velkommen til at sende andre idéer og forslag til ændring af kommuneplanens retningslinjer for overnatning og turisme. Disse andre idéer og forslag vil dog formodentlig først blive indarbejdet i kommuneplanen ved næste kommuneplanrevision, som begynder i 2024. Her kan du blandt andet indsende forslag og idéer til:

  • Formuleringen af kommuneplanens øvrige retningslinjer for overnatning (se side 56 i Faxe Kommuneplan 2021).
  • Nye retningslinjer til kommuneplanen for overnatning.
  • Udlæg af nye turist- og oplevelsescentre
  • Udlæg af nye rammeområder til turisme, overnatning og lignende

Det videre forløb

Idéer og forslag til indholdet i kommuneplantillægget skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 15. januar 2024 kl. 08:00. Send gerne en e-mail til plan@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når kommuneplantillægget og lokalplanen for overnatning ved Camp Adventure er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden byrådet beslutter, om planerne skal vedtages endeligt. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, kan overnatningshytterne ved Camp Adventure realiseres.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf. 56203019 eller plan@faxekommune.dk.