Indkaldelse af idéer og forslag til et samlet Kommuneplantillæg for detailhandel, herunder udlæg af et nyt aflastningsområde i Haslev

Kom med input til planlægningen af fremtidens butiksforsyning i Faxe Kommune senest den 14. december 2022.

Baggrund og formål
Plan & Kulturudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag, for den samlede butiksforsyning i Faxe Kommune. Samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes plangrundlag for, at det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade skal udvides til at være et egentligt aflastningscenter med store udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i bymidterne.

Beslutningen ligger i forlængelse af, at byrådet i Planstrategi 2020 tilkendegav, at der var et behov for at få lavet en grundlæggende gennemgang af kommunens butiksstruktur:

 ”Detailhandlen i Danmark er generelt presset af internethandel. Med den nye planlov er der åbnet mulighed for, at storcentrene i de større byer kan udvides. Det betyder, at Næstved Storcenter kan bygge nye specialbutikker. I forbindelse med planlægning for netop udvidelse af Næstved Storcenter, er der blevet udarbejdet en analyse, som viser, at udvidelsen kun vil få en relativt lille indflydelse på antallet af specialbutikker i Faxe og Haslev bymidter. Alt i alt er det vigtigt, at have fokus på vilkårene for den fysiske detailhandel i vores byer. I forbindelse med den kommende kommuneplan skal der derfor ses på mulighederne for at ændre og udvide eksisterende butikker og for at etablere nye butikker. Vi skal have særligt fokus på, hvorledes de nye regler for detailhandel kan blive til gavn for butikslivet i vores kommune”

Efterfølgende har Faxe Kommune derfor fået udarbejdet en analyse af handelslivet i april 2022, som efter en høring har ført til beslutningen om nu at foretage en gennemgang af kommuneplanens retningslinjer for butikkernes beliggenhed og størrelser.
 
Analysen af handelslivet konkluderer også, at en planlægning for et aflastningsområde i Haslev, ved Grønlandsgade vil kunne styrke Faxe Kommune i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en større del af handlen vil kunne holdes hjemme.

Samtidig har Faxe Kommune, i høringsperioden, modtaget en ansøgning om mulighed for at etablere et område med store udvalgsvarebutikker på en tom grund ved Sverigesvej. Denne ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende butikker ved Grønlandsgade. Plan & Kulturudvalget har derfor, truffet beslutning om at fremme denne ansøgning ved udlæg af et samlet aflastningsområde ved Grønlandsgade og Sverigesvej i kommuneplanen og at der udarbejdes en lokalplan for aflastningsområdet.

Som forudsætning for at offentligheden kan være med til at vurdere dette er der i oktober 2022 udarbejdet en supplerende detailhandelsredegørelse, som gennemgår konsekvenserne af udlægget af et aflastningsområde i Haslev.

Inddragelse af offentligheden
Spørgsmål til detailhandelsplanlægningen kan rettes til Tine Jeppesen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 37 46 eller på mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du har ønsker, idéer og forslag til detailhandelsplanlægningen, skal dine bemærkninger eller forslag være modtaget af Faxe Kommune senest den 14. december 2022.
Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Bemærkningerne vil indgå i det videre planarbejde og blive forelagt byrådet. Når Byrådet har godkendt planforslagene, skal de sendes i offentlig høring. I offentlighedsfasen har alle mulighed for at indsende indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplantillæg og lokalplan.
Faxe Kommune afholder desuden et borgermøde i høringsperioden om planforslagene. Planforslagene forventes at blive sendt i høring i starten af 2023. 

Indkaldelse af idéer og forslag
Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til den forestående planlægning, ved en offentlig høring, efter planlovens § 23c., før udarbejdelsen af et kommende planforslag.

Læs mere om den forestående planlægning her på siden:
Bilag 1) Afsnit fra Kommuneplan 2021 om detailhandel
Bilag 2) Detailhandelsanalyse 2022 for Faxe Kommune
Bilag 3) Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde i Haslev
Bilag 4) Nyt butiksområde på Sverigesgade 2 i Haslev