Offentligt høring af reguleringsprojekt: Udlægning af store skjulesten samt mindre sten til brinksikring i Freerslev Å

Offentligt høring af reguleringsprojekt: Udlægning af store skjulesten samt mindre sten til brinksikring i Freerslev Å

I forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin i Babberup skal der foretages en regulering af Freerslev Å. Reguleringen medfører, at der skal udlægges større sten i vandløbets bund, samt omkring regnvandsbassinets udløb til vandløbet.

Projektets formål:
Faxe Forsyning ønsker at gennemføre en separatkloakering af Vordingborgvej, den vestlige del af Karisevej og Babberupvej, som en del af Faxe Kommunes Spildevandsplan 2016-2021. Med separatkloakeringen er det planlagt at det udskilte regnvand skal ledes til Freerslev Å igennem et regnvandsbassin i Babberup. 

I forbindelse med projektet skal der udlægges større skjulesten på vandløbsbunden og ved udløbet, som skaber et varierende strømforløb, samt skabe gode bundforhold for vandløbsdyr, og give stand- og læ pladser for fiskene

Projektets indhold:
I vandløbsbunden skal der ske en udlægning af større sten med et interval på, 1-2 styk (Ø20-40) placeret sporadisk pr. løbende meter fra udledningspunkt og ned til Babberupvej. Derudover placeres der marksten (Ø20-50) på brinkerne omkring udløbet for at forhindre erosion. Stenene vil blive placeret 1 meter ud fra hver side af udløbet på begge sider af åen, og så vidt muligt blive trykket fast i brinkerne. Det forventes er der er tale om ca. 4-5 ton sten.       

Det er vores vurdering, at udlægningen af sten vil ændre vandløbets skikkelse, men ikke den generelle afstrømning i Freerslev Å. Dette er baseret på tidligere forsøg i Kimmerslev Møllebæk som viste, at en udlægning af sten ikke har en væsentlig påvirkning af vandstanden i vandløbet, da stenene øger vandhastigheden hvilket kompenserer for det mindre tværsnit i vandløbet.

Beskrivelse af vandløbet: 
Freerslev Å er et offentlig vandløb og målsat i vandområdeplanerne 2021-2027. Her er vandløbet vurderet til at have en samlet dårlig økologisk tilstand. Derudover er vandløbet § 3 beskyttet. 

Tidsplan: 
Arbejdet forventes igangsat 1. maj. 2023.

Økonomi:
Faxe Forsyning afholder alle anlægsudgifter. 

Høring:
Efter en screening af projektet finder Faxe Kommune, at projektet kan fremmes. Projektet sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter § 15 i Bekendtgørelse for Vandløbsregulering- og restaurering mv.

Høringssvar kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til adressen Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

Høringssvar til projektet modtages til og med d. 27. marts 2023.