Billede af byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald, der opstår i forbindelse med nedrivning eller renovering, skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før du går i gang.

Du skal indsende en anmeldelse om bygge- og anlægsaffald, hvis:

 • Din renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald.
 • Du fjerner asbestholdige materialer  
 • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB og asbest. 

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

Hvordan anmelder jeg mit bygge- og anlægsaffald?

Senest 14 dage før du går i gang med en nedrivning, renovering eller anden aktivitet, der frembinger bygge- og anlægsaffald, skal du indsénde en anmeldelse til kommunen.

Anmeldelsen kan indsendes elektronisk gennem Byg og Miljø eller Borger.dk.

Inden du går i gang, skal du undersøge, om der kan være PCB-holdigt materiale, asbest eller andre farlige stoffer i byggeaffaldet.

Hvornår skal jeg foretage en PCB-screening?

Du skal foretage en screening for PCB-holdigt materiale, hvis:

 • Bygningen eller anlægget, der nedrives/renoveres, er opført i perioden 1950-1977, og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald.
 • Du udskifter termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

PCB-screeningen foretages ved at udfylde anmeldelsesskemaet for bygge- og anlægsaffald.

Svares der ja til et eller flere punkter på screeningsskemaet skal der foretages en kortlægning af de dele, der kan indeholde PCB. Kortlægningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver
 2. Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale
 3. Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl
 4. Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret
 5. Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til PCB?

I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger. PCB findes typisk i følgende byggematerialer:

 • Fugemasser 
 • Maling 
 • Termoruder 
 • Gulvbelægninger
 • Elektrisk affald med PCB
 • Kondensatorer
 • Transformatorer

Bygherre er ansvarlig for, at PCB-holdigt affald fjernes og håndteres særskilt inden en nedrivning eller renovering.

PCB er på listen over farligt affald, hvilket indebærer, at affald med et indhold af PCB (total) på over 50 mg/kg er at betragte som farligt affald. For farligt affald gælder der særlige bestemmelser, herunder særlige regler for klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration og bortskaffelse. PCB-affald inddeles i tre affaldstyper:

 • Rent affald (< 0,1 mg/kg) - Affaldet kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen.
 • Forbrænding eller deponering (0,1 - 50 g/kg) - Kontakt Faxe Kommune.
 • Farligt affald / anmeldelsespligt (> 50 mg/kg) - Anvises af kommunen

I hvilket omfang rensning er påkrævet og hvordan materialer kan bortskaffes vil i det aktuelle tilfælde blive vurderet og anvist af Faxe Kommune.

Det anbefales at du tager kontakt til Arbejdstilsynet, eller en anden professionel rådgiver, for at få råd om, hvilke forholdsregler du bør tage i forbindelse med det konkrete PCB-saneringsarbejde

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til asbest?

Asbest findes i tagplader og i visse typer lofts- og vægplader, i klæbemateriale bag klinker samt i isoleringsmateriale til vandrør, vandvarmere og varmtvandsbeholdere.

Asbest blev forbudt at anvende i 1988. Hvis dit eternittag er fra før 1984 indeholder taget asbest. I perioden 1984 til 1988 blev der produceret eternittage med og uden asbest. På oversiden af tagpladen er trykt et nummer på 5-10 cifre. Er det første ciffer 0 eller 1 indeholder pladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5 er pladen fri for asbest.

Ved nedrivning, renovering eller andet byggearbejde, skal asbestaffald anmeldes som bygge- og anlægsaffald.

Når du håndterer materialer, der indeholder asbest, kan der ved forkert behandling blive frigivet store mængder mikroskopiske asbestfibre. Behandling og rensning af asbestholdige materialer skal derfor foregå på en måde, der i størst mulig omfang forhindrer frigivelse og spredning af asbestfibre.

Hele eternitplader, skal opbevares forsvarligt enten i lukket container eller på overdækket trailer. Du bør emballere eternitpladerne, når du skal transporter dem til godkendt modtageranlæg eller genbrugspladsen.

Knækkede eternitplader skal fugtes og lægges i tæt emballage (2 lag klare plastsække) og mærkes asbest. Sækkene skal opbevares i lukket container eller på overdækket trailer.

Asbestholdigt affald, der er pulveriseret, skal også fugtes og lægges i tæt emballage mærket asbest.

Der er 3 kategorier af asbestaffald:

 1. Stærkt støvende asbestholdigt affald (asbestholdigt støv, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør og kedler samt øvrig isolering med asbest).
 2. Asbestholdigt affald, der kan støve (bløde lofts- og vægplader med asbest, rørisolering omkring pakninger, beskadigede asbestholdige tagplader af eternit eller skifereternit).
 3. Asbestholdigt affald, der ikke støver (intakte plader af eternit eller skifereternit).

Du må kun udføre indendørs asbestarbejde, hvis du har gennemgået særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet. Arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Hvordan skal jeg sortere bygge- og anlægsaffaldet?

Bygge- og anlægsaffald skal kildesorteres. Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid udsortres fra bygge- og anlægsaffaldet.

Derudover skal bygge- og anlægsaffald sorteres på stedet eller på et godkendt modtageanlæg, i som minimum følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint.
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 3. Beton.
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
 5. Jern og metal.
 6. Gips.
 7. Stenuld.
 8. Jord.
 9. Asfalt.
 10. Blandinger af beton og asfalt.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 16.02.2022 - 10:21