Billede af jordflytning

Jordflytning

Når du skal flytte jord fra en ejendom, der er kortlagt, omfattet af områdeklassificering, eller fra et vejareal, skal det anmeldes til kommunen.

En del jord i Danmark er forurenet. Derfor skal borgere og professionelle, der arbejder med jord, være opmærksomme på, at flytning af jord i visse tilfælde skal anmeldes til kommunen.

Kommunerne skal sikre, at jorden ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Jordflytninger reguleres af jordflytningsbekendtgørelsen.

Hvilke jordflytninger skal anmeldes?

Følgende jordflytninger er anmeldepligtige og kræver en godkendelse fra kommunen:

  • Flytning af jord fra områdeklassificerede arealer (en stor del af byzone)
  • Flytning af jord, der er forurenet
  • Flytning af jord fra en forureningskortlagt ejendom (V1 eller V2)
  • Flytning af jord fra en forureningskortlagt del af en ejendom
  • Flytning af jord fra en ejendom med lettere forurenet jord
  • Flytning af jord fra offentlig vej
  • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

 

Hvordan anmelder jeg en jordflytning?

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen senest 4 uger før jordflytningen finder sted.

Du kan anmelde jordflytningen elektronisk på flytjord.dk. 

Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation.

Du må først flytte jorden, når Natur & Miljø har besvaret og godkendt din anmeldelse.

Hvem skal anmelde jordflytningen?

Det er dig, der som ejer, bruger eller bygherre, der er ansvarlig for anmeldelse af jordflytningen. Ansvaret kan også videresgives til den entreprenør, der står for jordflytningen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg flytter jord fra en kortlagt ejendom?

Er din ejendom kortlagt som forurenet, skal du ansøge efter jordforureningslovens § 8, om tilladelse til ændring af arealanvendelsen og/eller anlægs- og gravearbejde på den kortlagte grund. Det samme er gældende, hvis det kun er en del af din ejendom, der er kortlagt som forurenet, og du ønsker at flytte jord fra den kortlagte del af ejendommen, til den del af ejendommen, der ikke er kortlagt. Reglerne gælder også, selvom det kun sker midlertidigt..

Når du har fået svar på § 8 tilladelsen, kan du anmelde jordflytning.

Hvor mange prøver skal jeg tage og hvad skal der analysere for

Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland  samt jordflytningsbekendtgørelsen.

Du kan få rådgivning om prøveudtagning, analyse, kategorisering, anmeldelse, transport og bortskaffelse af jorden hos miljø-/analyselaboratorier, vognmænd og rådgivende ingeniørvirksomheder.

Hvor kan jeg flytte jorden hen?

Forurenet jord skal afleveres til en modtager, der er godkendt til at modtage jord med den pågældende forureningsgrad.

Flytter du jorden til et godkendt modtageanlæg, kan du flytte jorden straks efter du har anmeldt det. For kortlagte arealer gælder dette dog kun, hvis der er en jordhåndteringsplan, som Natur og Miljø har godkendt forinden.

Ren jord kan anvendes til f.eks. bygge- og anlægsprojekter.

Flytning af mindre end 1 m³ jord

Hvis du samlet flytter mindre end 1 m³ jord til et godkendt modtageanlæg, behøver du ikke anmelde flytningen til kommunen.

Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysninger om navn og adresse, hvor jorden kommer fra, og aflevere anmeldelsen til modtageanlægget.

Som borger kan du aflever op til 1 m³ jord på genbrugspladsen.

Jordflytningsgebyr

Faxe Kommune opkræver gebyr for sagsbehandling for jordflytninger som erhvervsaffald

Gebyret er fastsat til 811 kr.pr. time 

Gebyret trådte i kraft 1. januar 2022 og opkræves når kommunen har godkendt jordflytningen.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 13.06.2023 - 13:17