Olietank

Erhvervsolietanke

Ved etablering eller sløjfning af en olietank, skal det anmeldes til kommunen, så oplysningerne kan rettes i BBR.

Olietankbekendtgørelsen omfatter alle tanke med tilhørende rørsystemer, der anvendes til opbevaring af olieprodukter. Bekendtgørelsen stiller krav til indretning og drift af olietanke, kontrol og sløjfning.

Hvornår skal olietanken sløjfes?

Hvis din olietank ikke længer er i brug, skal den sløjfes. Det kan f.eks. være, at du har installeret fjernvarme eller naturgas, eller at du ikke længere har brug for din dieseltank.

For olietanke under 6.000 liter, er der i olietankbekendtgørelsen fastsat en sløjfningstermin. Tankene skal sløjfes inden de overskrider sløjfningsterminen.

Hvordan sløjfes olietanken?

Når du sløjfer en olietank, er der følgende retningslinjer:

 • Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves. Tanken kan i stedet afblændes.
 • Hvis du konstaterer utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.
 • Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
 • Faxe Kommune anbefaler, af forsikringsmæssige årsager, at du får taget en jordprøve senest et halvt år efter, at nedgravede olietanke er blevet sløjfet, for at sikre, at der ikke er sket en jordforurening.

Vælger du at afblænde en nedgravet tank gælder yderligere følgende:

 • Hvis tanken afblændes skal påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
 • Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. i en indkørsel) anbefales det, at den fyldes med sand, og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.

Olietanken afmeldes elektronisk via Byg og Miljø.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved etablering af en ny tank?

Du skal meddele Faxe Kommune, hvis du skal have en ny olietank, senest 2 uger før etableringen (4 uger for tanke over 6.000 liter).

Til anmeldelsen skal der vedlægges en kopi af tankattesten og en skitse med tankens placering.

Olietanken anmeldes elektronisk via Byg og Miljø.

Det er vigtigt at du selv gemmer en kopi af tankattesten, da det er din garanti for, at tanken overholder loven. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.

Ved etablering af en ny olietank gælder følgende regler:

 • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.

Særligt for overjordiske tanke:

 • Brugte overjordiske tanke må genanvendes, hvis de er forsynet med oprindeligt mærkeskilt.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm.
 • Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal stå på en konstruktion og være hævet over underlaget, således af inspektion af bunden kan finde sted.
 • Afstand fra tank til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
 • Indendørs ståltanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, dvs. omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
 • Ståltanke må kun opstilles udendørs eller i uopvarmede rum hvis de er C3-mærket.
 • Der er særlige regler for opstilling af plasttanke, som du kan læse mere på om beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Særligt for nedgravede tanke:

 • Brugte, nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes til en ny placering.
 • Vær opmærksom på, at det er ulovligt at nedgrave tanke i visse områder. Forhør dig hos kommunen.
 • Tanken må ikke nedgraves under eller så tæt på bygninger, at den ikke kan fjernes.
 • Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige.
 • Nedgravede rør skal være omgivet af 15 cm sand til alle sider, eller ved anvendelse af skydningsteknik være indlagt i et beskyttelsesrør.

Særlige regler for mellemstore olietanke

I 2010 trådte en række regler i olietankbekendtgørelsen om mellemstore tanke i kraft. Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter. Reglerne drejer sig om:

 • Volumenmåler eller timetæller
 • Inspektion og tæthedsprøvning
 • Nedgravede stålrør

Volumenmåler eller timetæller

Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller. På aftapningsanlæg skal anvendes volumenmåler. På andre typer anlæg (f.eks. fyringsanlæg) kan også anvendes timetæller – forbruget beregnes her ud fra dysens driftstid. Den lovpligtige beholdningskontrol skal udføres ud fra det aflæste eller beregnede forbrug. Miljøstyrelsen har lavet et regneark til brug ved beholdningskontrol, der findes på deres hjemmeside.

Inspektion og tæthedsprøvning

Enkeltvæggede olietanke skal tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig med følgende intervaller:

 • Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år
 • Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog. Hvis rørsystemer er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem bortfalder kravet om tæthedsprøvning af disse.

Den særlige sagkyndige skal udfærdige en inspektions- og tilstandsrapport efter retningslinjerne i olietanksbekendtgørelsens. Rapporten kan efterfølgende indsendes til Natur & Miljø i Faxe Kommune.

Udskiftning af nedgravede stålrør til store tanke

De fleste nedgravede rør på tanke skal skiftes til typegodkendte rør 30 år efter installationen. Det gælder alle rør, der ikke er galvaniserede eller har en effektiv katodisk beskyttelse – populært benævnt sorte rør.

Hvis olietanken går læk eller du spilder olie

I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild skal du kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 21.09.2020 - 15:34