Skovrejsningsareal

Skovrejsning i Karise

I løbet af foråret 2021 plantes der en helt ny skov i Karise, på marken syd for Dalbyvej mellem jernbanen og boligområdet ved Karl af Rises Vej.

Der har længe været et ønske om at etablere skov på dette areal, som ejes af Faxe Kommune. Nu er alle aftaler faldet på plads og vi kan plante skoven i foråret 2021. Skoven vil fremadrettet være fredsskov og må derfor ikke ryddes igen, men den må meget gerne bruges rekreativt af alle.

Der er mange ting at tage højde for ved planlægning af en skov. I dette tilfælde er der lagt særligt vægt på at skoven har en stor oplevelsesværdi og kan bruges på mange forskellige måder.

 

Hvordan kommer skoven til at se ud

På kortet her på siden, kan man se hvordan skoven bliver inddelt i forskellige områder vist med forskellige farver. I kanten af skoven er der skovbryn, og i midten af skoven er der en lysning, hvor der på sigt kan etableres faciliteter til ophold og forskellige aktiviteter. Omkring lysningen er der dele af skoven som etableres med forskellige træer og buske. Skoven vil derfor komme til at bestå af områder der er tætte og nogen som er mere åbne. Der vil være træer som er løvfældende og træer som er stedsegrønne, og der vil være en stor variation i bladfarve, blomstring og frugtsætning osv., så der vil være noget at se på hele året.

Det er vigtigt at sikre, at skovbrynene mod syd og vest ikke bliver for høje og giver skyggegener for boligerne ved siden af. Derfor består skovbrynene på disse sider af en bred plantning med lave træer og buske. I skovbrynene plantes der blandt andet hassel, navr, skovæble, fuglekirsebær m.fl.

I den nordlige ende mod Dalbyvej er der plads til en indhegnet hundeskov, som har været efterspurgt i Karise længe. Hundeskovens afgrænsning er på kortet vist med en sort prikket streg. Det er en hundeskov primært til lokalområdets brug, og man skal gå til den, da det ikke er muligt at anlægge en parkeringsplads langs Dalbyvej.

Der bliver sat hegn op omkring hele skoven. Det gør vi for at beskytte de nye små træer mod at blive spist af dyr som harer og rådyr. Hegnet omkring skoven fjernes igen senere, mens hegnet om hundeskoven naturligvis bliver stående. Placeringen af låger (led) i hegnet kan ses på tegningen.

Skovplantningen vil blive renholdt med rensning mellem rækkerne de første 3 år. Derefter vil træerne have etableret sig og kan klare sig mod alt det, som der naturligt vil vokse frem i øvrigt.

Stierne som er vist med røde streger på skitsen af skoven, er et forslag til placering. I første omgang bliver stierne kun etableret med en afmærkning af deres forløb. De etableres først endeligt, som rigtige stier efter de 3 års rensning, da maskinerne som kører og renser mellem planterne, ellers vil ødelægge stierne. Man må meget gerne gå i skovplantningen allerede når der er plantet, men stierne vil i første omgang kun være trampestier.

Faxe Kommune vil meget gerne høre din mening

Faxe Kommune holder ikke et borgermøde om den nye skov på nuværende tidspunkt. Men du må meget gerne spørge os om planerne for skovrejsningen, og komme med forslag der kan gøre skoven bedre for dig, som skal bruge den. Det kan f.eks. være forslag til hvordan stierne skal forløbe og hvor indgangene skal være, eller spørgsmål til tidsplan og praktiske forhold, som vi skal være opmærksomme på. Sidste frist for ændringsforslag er 1. marts 2021, så vi kan nå at indarbejde forslag inden der skal plantes.

Du kan ringe til os på 5620 3019 eller skrive til plan2@faxekommune.dk att. Sonja B. Larsen.

 

 

 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9
4690 Haslev
E-mail: plan2@faxekommune.dk
tlf: 56 20 30 19

Opdateringsdato: 03.12.2020 - 10:18