Ansøgning om faskine

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere en faskine/et nedsivningsanlæg til regnvand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at nedsive regnvand på din ejendom. Dog har du lov til selv at udføre arbejdet med etablering af et nedsivningsanlæg til regnvand og de tilhørende ledninger.

Du har dog IKKE lov til selv at foretage til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, her skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet.

Du finder ansøgningsskema om tilladelse til nedsivning af regnvand nederst på denne side.

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  • Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel, vej/sti og vandboringer samt nærliggende vandløb, søer, kyster, grøfter og drænledninger.

Hvis regnvandet frakobles afløbssystemet skal du sende en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand, inkl. markering af afpropningssteder.

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan

Vi anbefaler, at jordens nedsivningsevne undersøges, - ved nedsivningstest eller ved bestemmelse af jordbundstypen ved sigteanalyse. Du finder et skema til indtegning af jordbundstyper her.

Det er dit eget ansvar, at nedsivningsanlægget er dimensioneret korrekt, så der ikke forekommer overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt på nabogrunden. Faskiner bør dimensioneres efter leverandørens anvisning.

Her finder du Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til nedsivningsanlæg.

Når nedsivningsanlægget er etableret, skal der fremsendes en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af det nye nedsivningsanlæg til regnvand (placering og udformning af nedsivningsanlægget). Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Hvis der er foretaget til- og frakobling til et eksisterende kloaksystem, skal den autoriserede kloakmester underskrive færdigmeldingen.

Teknologisk Institut har udarbejdet en folder omkring nedsivning af tagvand i faskiner - du finder folderen nederst på denne side. Derudover kan du finde flere informationer på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Teknologisk Institut har også oprettet en hjemmeside omkring håndtering af regnvad ved LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) - www.laridanmark.dk. Her kan du få information og inspiration omkring håndtering af regnvand, bl.a. ved nedsivning i faskiner.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 13:05