""

Spildevand og kloak

Spildevand i det åbne land, Kloakering, Spildevandsplaner

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer, som fliser eller asfalt. Afledningen af spildevandet administreres efter kommunens spildevandsplan og den gældende lovgivning.

Spildevandet renses i fælles renseanlæg under Faxe Forsyning eller i mindre private anlæg, før det udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden. Nogle ejendomme udleder spildevandet uden tilstrækkelig rensning direkte til vandløb, søer og havet. Derfor gennemføres en indsats for forbedret rensning af spildevand i områder, hvor vandmiljøet er særligt forurenet af spildevand.

Her kan du læse mere om kommunens spildevandsplan, kloakering og spildevandsindsatsen i det åbne land.