Træning og Genoptræning

Træning og genoptræning er for voksne, som har brug for træning til at vedligeholde eller forbedre fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Du kan bevilges træning, hvis det vurderes at du kan fungere bedre i din bolig og det kan lette din hverdag. Ligeledes kan du få genoptræning efter sygehusophold, hvis du ved udskrivelsen har fået en genoptræningsplan.

Genoptræning

Formålet med genoptræningen er, at der opnås samme grad af funktionsevne som tidligere, eller så højt funktionsniveau som muligt. Har du behov for genoptræning uden forudgående kontakt med sygehus, skal du visiteres til træningen (jævnfør Servicelovens § 86 styk 1).

Vedligeholdende træning

Formålet med vedligeholdende træning er, at forhindre funktionstab og fastholde det hidtidige funktionsniveau. Visitation er nødvendig for dig, hvis du har behov for vedligeholdende træning (jævnfør Servicelovens § 86 styk 2).

Bevilling af træning

Både genoptræning og vedligeholdende træning bevilges af en visitator.

Ergo- og eller fysioterapeuten vurderer om træningen skal foregå individuelt og/eller på hold og om træningen skal foregå i dit eget hjem eller på et af kommunens træningscentre. Hvilket træningscenter afgøres i forhold til kapacitet.

Det forventes, at du i det omfang, det er muligt:

  • holder dig fysisk aktiv i hverdagen
  • møder op til den aftalte træning
  • udviser motivation, engagement og samarbejde i forbindelse med træningen
  • udfører den anbefalede hjemmetræning imellem træningsseanserne.

Pris

Begge former for træning er gratis.

Kørsel

Der bevilges ikke kørsel til træningen.

Genoptræning efter kontakt med sygehus

Du har ret til genoptræning, hvis sygehuset vurderer, at der er behov for genoptræning, og du får en genoptræningsplan, når du bliver udskrevet derfra.

Om genoptræningsplanen

Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan med en vurdering af, om genoptræningsforløbet skal være på alment eller specialiseret niveau eller som specialiseret rehabilitering. Genoptræningsplanen er borgerens plan over hvor genoptræningen/rehabiliteringen skal foregå, hvilken diagnose der skal trænes for, og hvem der er ansvarlig for genoptræningen/rehabiliteringen. Ved specialiseret genoptræning/rehabilitering er sygehuset eller særlige rehabiliteringsenheder ansvarlige.

Almen genoptræning

Hovedparten af de borgere, der har behov for genoptræning, har behov for såkaldt "almen genoptræning", der som hovedregel tilbydes af kommunen, idet det handler om genoptræning, som er ukompliceret, og hvor der ikke er yderligere behov for tæt tværfagligt samarbejde med speciallæger på sygehuset. Indkaldelse til almen genoptræning varetages af kommunen.

Specialiseret genoptræning og rehabilitering

Hvis genoptræningsforløbet er kompliceret, og der er brug for tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og terapeut, kaldes forløbet "specialiceret". Sådan en genoptræning vil fortsat foregå på sygehuset. Først når det vurderes, at borgeren er i stand til at overgå til almen genoptræning, vil genoptræningsforløbet overgå til kommunen. Indkaldelse til specialiseret genoptræning/rehabilitering varetages af sygehuset eller rehabilieteringsenheden.

Om genoptræningen i Faxe Kommune

I Faxe Kommune er det Trænings- og Aktivitetsenheden, som står for genoptræningen. Efter modtagelsen af genoptræningsplanen, vil Trænings- og Aktivitetsenheden kontakte dig telefonisk. Hvis der ikke opnås kontakt per telefon vil du modtage et brev sendt via digital post. Senest syv hverdage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset, vil genoptræningsforløbet blive startet, medmindre andet fremgår af genoptræningsplanen.

Fritvalgsordning

Du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, når du har en genoptræningsplan. Dog kan en anden kommune afvise at modtage fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager. Hvis du vælger at benytte fritvalgsordningen ydes der kun befordringsgodtgørelse eller taxa svarende til den udgift, som Faxe Kommune ville have, hvis kørslen var indenfor kommunen.

Fra 1. juli 2018 ændres lovgivningen således, at en person der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan også kan vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, som Kommunernes Landsforening har indgået aftale med. Dette forudsætter dog, at Faxe Kommune ikke kan tilbyde start af genoptræning indenfor 7 dage. 

Transport

Personer, der efter endt sygehusbehandling har behov for genoptræning, kan få befordring eller befordringsgodtgørelse efter nogle fastlagte regler, som du kan læse nærmere om i Vejledning om træning i kommuner og regioner.

Lovgrundlag

Borgere med behov for genoptræning efter sygehusophold får træning efter Sundhedslovens § 140.
Disse borgere kan bevilges kørsel efter Sundhedslovens § 172.

Anden træning

Ved visse kroniske lidelser er det muligt at få vederlagsfri fysioterapi, det kræver en henvisning fra din egen læge. Har du generel behov for behandling af en fysioterapeut skal du også henvises af din egen læge.

Sted

Træningsenheden
Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78, bygning 4
4640 Faxe

Kontakt

For spørgsmål, afbud eller ændring af tider til træning ring på
telefon 5620 2660 man-, tirs-, tors- og fredag kl. 7.30-10.30 og onsdag kl.10.00-12.00 
eller skriv til e-mail: traening@faxekommune.dk

Hvis e-mailen indeholder personfølsomme oplysninger skal du sende e-mailen som digital post, for eksempel via borger.dk. Du skal i emnefeltet skrive att. Træningsafdelingen.

Konstitueret leder

Maria Søndergaard
E-mail: masog@faxekommune.dk