Affald

Affaldshåndtering, bygge- og anlægsaffald og farligt affald

Her på siden kan du bl.a. læse mere om, hvordan du som virksomhed skal håndtere dit affald og hvilke regler der gælder for bygge- og anlægsaffald.

Hvis du har behov for klassificering af en affaldsfraktion inden bortskaffelse, herunder som deponeringsegnet, kan du kontakte Faxe Kommune. Det samme er gældende i forbindelse med anvisning af farligt affald.

Hvis du har andre spørgsmål i forhold til håndtering af affald fra din virksomhed, er du altid velkommen til at tage kontakt.

BilagStørrelse
PDF ikon Regulativ for erhvervsaffald 2023341.5 KB

Erhvervsaffaldsregulativ

I Faxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald, er der lavet følgende ordninger:

 • Dagrenovationslignende affald
 • Genbrugspladserne
 • Ikke-genanvendeligt farligt affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Ikke-genanvendeligt PVC-affald
 • Forbrændingsegnet affald
 • Deponeringsegnet affald
 • Tømning af olie- og benzinudskillere(OBU)
 • Afbrænding af have, parkaffald og haveaffaldslignende affald
 • Kildesorteret genanvendeligt affald

I regulativet kan du læse mere om reglerne for de forskellige ordninger, herunder om den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Brugen af genbrugspladser

Som virksomhed i Faxe Kommune kan du anvende alle AffaldPlus genbrugspladser.. Betaling foregår pr. besøg.

Som erhverv skal du betale for aflevering af farligt affald. Farligt affald skal vejes af personalet ved afleverering, hvorefter der udstedes en kvittering. Kvitteringen skal du gemme, som dokumentation for, at du har bortskaffet de farlige affald korrekt.

Som virksomhed må du højst aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen.

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om priser og brugen af genbrugspladserne.

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan i nogle tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal du søge tilladelse.

Knust asfalt kan uden tilladelse anvendes til opbygning af asfalterede veje, asfalterede pladser der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser og asfalterede stier, der er del af et egentligt vejanlæg. Med asfaltering skal forstås en tæt belægning af varmblandet asfalt. Den knuste asfalt må kun bruges som erstatning for andre primære råstoffer, og der må ikke bruges mere and hvad der anlægsteknisk kan begrundes.

Anvendelse af knust asfalt til andre formål, som f.eks. etablering og vedligeholdelse af stier, indkørsler, gårdspladser, parkeringspladser og lignende kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Ansøgning skal sendes til natur@faxekommune.dk og skal indeholde følgende

 • Kort over arealet, hvor den knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikelnummer)
 • Beskrivelse af hvor mange kvadratmeter, der udlægges knust asfalt på
 • Hvor meget knust asfalt, der skal bruges / hvor tykt et lag, der ønskes anlagt
 • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra
 • Analyser af asfalten
 • Beskrivelse af hvordan den knuste asfalt udlægges, og hvordan det sikres, at knust asfalt ikke spredes til omgivelserne
 • Om der etableres et bærelag / slidlag i et andet materiale over asfalten.
 • Afstand til drikkevandsboringer og områder med særlige drikkevandsinteresser.

Knust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser og rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt overdækkes med fast belægning.

Region Sjælland vil som udgangspunkt registrere arealer med knust asfalt som forurenet, uafhængigt om den knuste asfalt er genanvendt med eller uden tilladelse. Det betyder, at alt fremtidigt grave- og byggearbejde på det område, hvor der er lagt asfalt ud, vil skulle have en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Forureningen vil være registreret på grunden og vil være tingængeligt for potentielle købere i forbindelse med et salg.

Erhvervsaffald

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 04.10.2023 - 11:42