Dyrehold i byzone og hobbydyrehold

Der er forskel på, hvilke hobbydyr du må have, alt efter om du bor i byzone eller i landzone.

Et hobbydyrehold kaldes i lovgivningen for et ikke erhvervsmæssigt dyrehold, og er defineret som et dyrehold på maksimalt:

 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe indtil 18 uger

Samt et dyrehold med enten:

 • a) 2 malke- eller ammekøer med tilhørende kalve op til 6 måneder.
 • b) 4 stykker kvæg som ikke er omfattet af punkt a.
 • c) 4 heste med tilhørende føl op til 12 måneder.
 • d) 2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg.
 • e)15 producerede slagtesvin.
 • f) 10 moderfår med lam op til 12 måneder.
 • g)10 modergeder med kid op til 12 måneder.
 • h) Andre dyretyper end nævnt i a til g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen for disse dyretyper ikke overstiger 25 m2.
 • i) Forskellige sammensætninger i dyretyperne efter a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100%

Har du flere dyr end beskrevet ovenfor, så er dit dyrehold per definition erhvervsmæssigt, også selvom du kun har dyrene til privat brug eller som hobbydyr. Erhvervsmæssige dyrehold skal anmeldes til kommunene. Du finder et skema til anmeldelse af mindre dyrehold under bilag nedenfor.

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, får, geder og andre hov- eller klovbærende dyr. Du må til gengæld gerne have op til 4 hunde med hvalpe under 18 uger, eller et fjerkræhold på op til 8 hundyr og et handyr, hvis dyreholdet ikke er til væsentlig gene for naboerne.

I landzone må du holde alle former for husdyr, men nogle gange skal dyreholdet anmeldes til eller godkendes af kommunen.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dit dyrehold, så er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø. Du finder kontakt oplysninger til venstre på siden.

Du kan læse mere om reglerne for ikke erhvervsmæssige dyrehold samt andre mindre dyrehold i afsnittene nedenfor.

Fjerkær og fugle

Når du har høns eller andet fjerkræ, følger der et særligt ansvar med, der betyder, at du skal overveje, hvordan dit fjerkræ er til mindst mulig gene for dine naboer og omgivelserne.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis du taler med dine naboer, før du kaster dig ud i et projekt med fjerkræhold.
Hvis fjerkræholdet giver gener for naboerne (larm, hanegal, lugt, fluer osv.), og naboerne klager til kommunen, vil vi vurdere om der er tale om en væsentlig gene. I nogle tilfælde kan vurderingen munde ud i et påbud om afhjælpende foranstaltninger eller forbud mod dit fjerkræhold.

Fuglehold i tættere bebyggelse
I Faxe Kommune har vi udarbejdet et regulativ for hold af fjerkræ og andre større fugle i byzone, bymæssig bebyggelse, sommerhusområder og andre områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. I regulativet kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for at holde fjerkræ eller andre større fugle i disse områder. F.eks. må du dit fjerkræhold højest bestå af 8 hundyr og et handyr, og der er særlige krav til placering af hus, voliere, foder og gødning. Du finder regulativet under bilag på denne side.

Fuglehold i landzone
I landzonen må du holde op til 30 høns eller andre fugle, uden at dette skal anmeldes til kommunen.
Hønse- eller fuglehold i landzone med op til 30 individer, er reguleret af miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Ønsker du at have flere end 30 høns eller andre fugle, og er dit hønsehus/fuglehus på under 100 kvadratmeter, så er der tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, der skal anmeldes til kommunen. Dette gælder også, selvom du kun har dyrene til privat brug.

Hønse- og fuglehold på over 30 individer er reguleret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Er dit hønsehus/stald på over 100 kvadratmeter, kan dit hønse- eller fuglehold kræve miljøtilladelse, da det så falder ind under reglerne for husdyrbrug.
Miljøtilladelse søges hos kommunen via det digitale ansøgningssystem på husdyrgodkendelse.dk.

 

Hunde

Her kan du læse om reglerne for hundehold på over 4 voksne hund, herunder hundepensioner og hundekenneler

Hundehold på over 4 voksne hunde med tilhørende hvalpe op til 18 uger skal altid anmeldes til kommunen, inden det etableres.

Hundeholdet må ikke ved støj, lugt eller lignende være til gene for de omkringboende.

Er du generet af løsgående eller støjende hunde, kan du henvende dig til politiet.

Private hundehold på over 4 voksne hunde
Du skal være opmærksom på, at det kun er tilladt at have flere end 4 voksne hunde på ejendomme i landzone, der ligger mere end 200 m fra byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål eller lignende. Derudover skal der være mindst 100 meter fra hundenes opholdsareal til nabobeboelse.

Hundeholdet må ikke være til gene for de omkringboende. Det betyder, at det er dit ansvar, at dine hunde ikke gør, tuder eller på anden måde støjer, lugter eller er til gene for dine naboer. Hunde skal, ligesom alle andre dyr, holdes på egen grund.

Hundepension
Ønsker du at etablere, udvide eller ændre en hundepension, hundedagpleje eller lignende, er der en række regler, du skal være opmærksom på:

 • Hundeholdet skal anmeldes til kommunen.
 • Du skal søge om landzonetilladelse.
 • Hundepensionen skal placeres i landzone.
 • Der skal være mindst 200 meter fra hundenes opholdsarealer til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 300 meter til byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål eller lignende.
 • Hundeholdet samt gødningsopbevaring og håndtering er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 • Drift af hundepensioner kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Hundekennel
Ønsker du at etablere, udvide eller ændre en hundekennel med flere end 4 voksne hunde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hundeholdet skal anmeldes til kommunen.
 • Hundekenneler kræver landzonetilladelse
 • Hundekenneler skal ligge i landzone
 • Der skal være mindst 100 meter til nabobeboelse
 • Der skal være mindst 200 meter til byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål eller lignende.
 • Hundeholdet samt gødningsopbevaring og håndtering er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • Erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Det er mulighed for at søge om dispensation hos kommunen, hvis ovenstående afstandskrav ikke kan overholdes. Generelt gives der kun dispensation til meget små overskridelser af afstandskravene. Hvis du søger om dispensation er det vigtigt, at du grundigt beskriver, hvad du vil gøre for at undgå støjgener og hindre øvrige gener for dine naboer.

Kælegris

En Kælegris er en mindre gris, som man ikke har tænkt dig at slagte, men udelukkende holder som kæledyr. De mest almindelige racer indenfor kælegrise er minigrisene, hængebuesvin, kunekune og de mere sjældne meishan.
Kælegrise holdes ofte indendørs på samme måde som f.eks. en hund eller kat, men bør naturligvis også have en fold udendørs.

Hvis du påtænker at holde kælegrise, er der en række forhold du skal være opmærksom på:

 • Det er kun tilladt at holde kælegris i landzone.
 • Kælegrise skal være registret i CHR, og være enten øre- eller chipmærket.
 • Kælegrisene må ikke være til væsentlig gene for dine naboer, og de skal holdes på en måde, så der ikke opstår forurening eller tiltrækkes skadedyr.
 • Kælegrise er, ligesom andre ikke erhvervsmæssige dyrehold, reguleret efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
 • Har du mere end 2 voksne søer, har du et erhvervsmæssigt dyrehold, der skal anmeldes til kommunen og overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Inden du anskaffer dig en eller flere kælegrise så tænk over, om du har tid til at holde kælegrise. Kælegrise har ikke blot brug for at blive fodret, men også for socialt samvær, opdragelse, træning og motion. Sørg desuden for at have rigeligt med indhegnet plads som grisene kan boltre sig på. Hvis du vil vide mere om kælegrise, kan du f.eks. læse mere i Fødevarestyrelsens pjece, som du finder under bilag her på siden.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 19.06.2023 - 08:41