Børn og unges sundhed, trivsel og læring

Her kan I finde oplysninger om samarbejde omkring børn- og unges sundhed, trivsel og læring samt om SSP

Sundhedstilbud til skolebørn

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Det foregår på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene, og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vi tilbyder også gratis tandpleje til alle børn fra 0 til 18 år. Tandplejetilbuddet består af undersøgelse og al nødvendig tandbehandling samt sundhedsfremme.
Du kan følge Tandplejens facebookside her

Tilbud til skolebørn i skoleåret 2018-2019

 • 0. klasse:
  Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.
 • 1. klasse:
  Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejret.
 • 4. klasse:
  Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 6. klasse:
  Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale.
 • 8. klasse:
  Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.

Eleverne indkaldes via Forældreintra. Ønsker I ikke jeres børn skal deltage, skal skolens sundhedsplejerske have besked.

Elever der modtager anden undervisning vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere.

Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, kan få samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene og med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.

Børn, unge og forældre er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.

 

Tilbud om rygestop til unge

Elever, der ønsker at holde op med at ryge kan få rygestopvejledning af en sundhedsplejerske som er uddannet rygestopinstruktør.
Rygestopinstruktører tilbyder:

 • Kort samtale om rygning og motivation for rygestop
 • Uddeling af materialer
 • Kuliltemåling
 • SMS opfølgning
 • Individuelt - eller gruppeforløb
 • Digitalt rygestop via www.xhale.dk


Rygestop-instruktører

Østskolen: Dorthe Adelsbech. Tlf. 5116 9370 eller e-mail: doth@faxekommune.dk

Midtskolen: Anette Høj Borrell. Tlf. 23 64 39 36 eller e-mail: anbo@faxekommune.dk

Vestskolen: Cathrine Daugaard. Tlf. 4034 6415 eller e-mail: cdaug@faxekommune.dk

Børne/ungegrupper - hvis du har det svært

Grupperne er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I grupperne kan børnene/de unge opleve, at de ikke er alene med deres tanker og børnene/de unge får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

Læs mere på Rusmiddelcentrets hjemmeside

 

Særligt tilbud til overvægtige skolebørn

Overvægtige børn tilbydes et målrettet forløb "Fra Rund til Sund" med både kost-, livstils- og motionsvejledning. Forløbet består typisk af 6-7 konsultationer hos sundhedsplejerske/kostvejleder, og der er plads til ca. 60 børn i 2018/2019.

Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere info

Sundhedsplejens Mandagscafé

Den 1. mandag i hver måned kl. 10-12 er der mandagscafe for nybagte forældre på biblioteket i Haslev i mødesalen (i kælderen) Jernbanegade 62.

Inviterede gæster vil holde oplæg for diskussion om forskellige emner, inden for småbørnsområdet. Du vil få lejlighed til at møde andre forældre fra lokalområdet, og mødre vil få mulighed for at starte i en mødregruppe. Der vil være mulighed for at få vejet dit barn en ekstra gang og få en kort snak med en sundhedsplejerske, om dit barns ve og vel. Husk blot at medbringe en stofble.
Vi giver en kop kaffe eller te.

 

Familieiværksætterne - et tilbud til førstegangsforældre

Sundhedsplejen omlægger en del af sine tilbud til Familieiværksætterne, idet vi mener at forældre der gør en aktiv og kompetent indsats på et fagligt og menneskeligt solidt grundlag, giver deres børn de bedst mulige opvækstvilkår. Sundhedsplejen og andre fagfolk vil med Familieiværksætterne gerne være med til at støtte og sikre at alle nye forældre kommer bedst muligt fra start i livet som ny familie.

I Familieiværksætterne bliver alle kommende forældre tilbudt et forløb på 16 gange fra ca. 21. graviditetsuge til barnet er 1½ år.

Familieiværksætterne er et supplement til sundhedsplejens række af hjemmebesøg fra barnet er nyfødt til 2 mdr.

Det er et sammenhængende kursusforløb, der indeholder en bred vifte af relevante temaer for en ny familie. Kursusrækken er nøje afstemt i forhold til de tilbud om undersøgelser og vejledning der gives i graviditeten af familiens egen læge og inkluderer fødselsforberedelse for gravide, der vælger at føde på Næstved Sygehus. 

Familieiværksætterne lægger stor vægt på at kursusforløbet henvender sig til hele familien - både mor og far. Indhold, metode, drøftelser og undervisning er planlagt, så fædrene også bliver hørt og får rig mulighed for at vende emner, der er relevante for dem.

Forældre der skal være alene med deres barn er naturligvis også meget velkommen og må gerne tage en anden nær ven/veninde med. Ligeledes er kursusforløbet gældende hvis bare en af forældrene er ”førstegangsforældre”.

Forældregrupperne sættes sammen ud fra kvindens termin og består af max 10 forældrepar. Alle grupper får tilknyttet en sundhedsplejerske, som følger gruppen gennem hele forløbet.

Temaerne i kursusforløbet kommer hele vejen rundt om livet som ny familie – fx økonomi, forsikring, parforhold, kost, barnets behov, efterfødselsreaktioner, familiens hverdag osv.

Undervisningen varetages af såvel fagligt personale i Region og kommune, som af personer fra det private erhvervsliv og frivillige kræfter.

Familieiværksætterne mødes på Sundhedscenteret i Faxe og foregår inden fødslen på tirsdage fra kl. 16.30 – 18.30. Efter fødslen bliver ugedagen ændret.

Tilmelding skal ske hos Jordemødrene i graviditetsuge 13-15.

Skal man føde andre steder end på Næstved Sygehus skal henvendelse ske til  Sundhedsplejen i Faxe kommune og forløbet vil herefter tilrettelægges.

It-hjælpemidler i overgangen til ny skole og uddannelse

Med virkning fra 1. august 2019 har elever med dokumenterede funktionsnedsættelser i form af ordblindhed mulighed for at tage deres hjælpemiddel (her læse-/skriveværktøj) med i overgangen til nye skole eller uddannelse. Ordningen er gældende i en periode på 3 måneder, hvorefter hjælpemidlet afleveres tilbage til Faxe Kommune.

Hvis man ønsker at gøre brug af ordningen, skal henvendelse rettes til den skoleafdeling, hvor ens barn er indskrevet.

Netværk for tidlig literacy

Som led i arbejdet med at skabe sammenhæng i de sproglige indsatser mellem børnehave og skole, har vi i Faxe Kommune et tværgående netværk for tidlig literacy. Her mødes kommunens bh.klasseledere og førskolepersonale fra dagtilbud til 3 årlige møder, for at videndele og samskabe inden for områder som:

Sprogindsatser på tværs af dagtilbud og skole

Sprogvurdering - hvad, hvorfor og hvordan?

Sproglig udvikling - almindelig/afvigende

 

Kritiske forudsætninger for læsning Netværket drives af kommunens sprog- og læsekonsulent i samarbejde med en talehørekonsulent.

 

Sundhedsplejen i Faxe Kommune

Tandplejen i Faxe Kommune

SSP

SSP-konsulenterne i Faxe Kommune er forankret i et SSP-team. Læs mere om teamet og deres arbejde på SSP Faxe's egen hjemmeside ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om, hvordan SSP er organiseret i Faxe Kommune, kan du læse mere i kommissoriet for SSP-organiseringen, som du finder ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om det poltiske arbejde i SSP, kan du læse referater fra SSP-styregruppemøderne, som du finder ved at følge dette link.