Er du blevet syg?

Her finder du hjælp til, at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du er blevet syg.

Er du syg og er lønmodtager, ledig, selvstændig og er forsikret kan du søge om sygedagpenge.                     

Man kan få sygedagpenge, når man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, hvis man har en tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan anmode om sygedagpenge digitalt via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse.

Din arbejdsgiver eller kommunen kan kræve at du dokumenterer din sygdom, f.eks. ved hjælp af en erklæring fra din læge.

 

Hvem udbetaler dine sygedagpenge?
Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du er i arbejde og bliver syg. Det kræver dog, at du i de sidste 8 uger før sygefraværet har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren.

Din kommune udbetaler sygedagpenge til dig, hvis:

 • Du har haft tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller
 • Du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, eller
 • Du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned, eller
 • Du er elev i lønnet praktik

 

Sygedagpenge, hvis du er ledig

Hvis du er ledig og dagpengeberettiget, og er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom, kan du søge sygedagpenge i en midlertidig periode.

Læs mere om sygedagpenge som ledig her.

Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Læs mere om sygedagpenge som lønmodtager her.

Sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse til dig, der ikke har mulighed for at passe din virksomhed på grund af egen sygdom. Du kan tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge allerede efter 1. eller 3. fraværsdag.

Læs mere om sygedagpenge som selvstændig her.

Sygedagpengeregres

Hvis en ansvarlig skadevolder er skyld i din sygemelding, kan Faxe Kommune kræve sygedagpengene erstattet.

Faxe Kommune har indgået aftale med Advokatfirmaet HjulmandKaptain om, at HjulmandKaptain assisterer Faxe kommune med at inddrive kommunens krav på regres for sygedagpenge.

Når Faxe kommune har haft udbetalinger til sygedagpenge i forbindelse med borgernes sygemeldinger, kan vi kræve sygedagpengene erstattet, hvis der er en ansvarlig skadevolder, som er skyld i sygemeldingen. Hvis du har fået et skema fra HjulmandKaptain, som de har bedt dig udfylde, så anbefaler vi, at du gør det, også selvom der efter din opfattelse ikke er andre, som er ansvarlige for din sygemelding.

Hvis du er i tvivl om, hvordan skemaet skal udfyldes, så kontakt HjulmandKaptain.

Ændret praksis på sygedagpengeområdet

En dom fra Østre Landsret betyder, at kommunerne ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, men først datoen hvor afgørelsen træffes. Af den årsag kan der være enkelte sager som kan genoptages, enten i kommunen eller ankestyrelsen.

Afgørelsen handler om borgere der har fået standset deres sygedagpengeudbetaling på grund af uarbejdsdygtighed jf. sygedagpengelovens § 7 med tilbagevirkende kraft. Dommen skaber en konkret ændring i denne praksis.

Derfor opfordrer Faxe kommune nu de borgere der har oplevet dette, til at rette henvendelse. Herefter skal det klarlægges om der er baggrund for, med tilbagevirkende kraft at udbetale sygedagpenge. Det er dog kun afgørelser fra d. 4. maj 2015 og frem der kan genoptages, og kun afgørelser som er truffet i forhold til sygedagpengelovens §7 omkring uarbejdsdygtighed.

Henvendelse kan ske til leder Stine Drøschler, tlf. 56203622, mail kommunen@faxekommune.dk.

Mentorordningen - om mentorstøtte, ordningens målgruppe m.m.

Kommunen kan tilbyde en borger mentorstøtte for at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde et uddannelsesrettet, et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Hvem kan være mentor?

Der er ingen regler for, hvem der kan være mentor; det afgør jobcenteret ud fra en faglig vurdering. Mentoren kan for eksempel være en medarbejder på virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, en ekstern konsulent eller specialist eller en medarbejder fra jobcentret. Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager.

Hvem kan få tilknyttet en mentor?

Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Jobcentret kan således benytte mentor til personer, der fx

 • deltager i kontaktforløb
 • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud
 • er ansat fleksjob
 • er delvis raskmeldte
 • er ansat i ordinært arbejde
 • er selvforsørgende
 • påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år).

Hvem bevilliger mentorstøtte?

Det er jobcenteret, der vurderer, om der skal ydes mentorstøtte, som bevilges efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Antallet af timer, der kan bevilliges støtte til, afhænger af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos personen. Støtten kan bevilges for maksimum 6 måneder af gangen. Der findes ingen regler om, hvor mange timers støtte, der kan bevilges.

Hvordan bevilges mentorstøtte?

Ved bevilling af en mentor indgås der en skriftlig aftale mellem personen og jobcenteret. Aftalen skal indeholde oplysninger om:

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktdata på mentor
 • de opgaver, som mentor skal bistå med
 • varigheden af aftalen
 • timeantallet for mentorstøtten

Klagevejledning

Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution løbende har flere personer i tilbud, er det muligt at fastsætte mentorstøtten med et timetal pr. plads. Timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og virksomheden/uddannelsesinstitutionen ud fra et gennemsnitligt behov for mentorstøtte for de pågældende personer.

Hvis mentoren er en medarbejder i virksomheden, ydes tilskud til virksomheden til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen i en periode. Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, hvor der fastsættes et timetal for mentorfunktionen i stedet for til den enkelte person (virksomhedscentre). Jobcenteret har mulighed for at yde tilskud til uddannelse af mentoren. Er mentoren en ekstern konsulent, modtager mentoren et honorar, der aftales med jobcenteret.

Kilde: star.dk

§ 56-aftale

Din arbejdsgiver kan få refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede  fra din første sygedag, hvis  du har en væsentligt forøget risiko for fravær på grund af en langvarig eller kronisk sygdom. Det kræver, at du og din arbejdsgiver indgår en særlig aftale, som kaldes en § 56-aftale.

I indgår aftalen ved at udfylde en blanket, som hedder dp 211. Aftalen kan indgås, når din risiko for fravær er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk sygdom, og fraværet vurderes at ville medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. I kan også indgå en aftale, hvis du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus el.lign., og det var besluttet på ansættelsestidspunktet – eller hvis din arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 dage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før din indlæggelse eller behandling.

Når blanketten er udfyldt, skal den afleveres til kommunen. Kommunen skal godkende aftalen, før den er gyldig. Kommunen kan indhente en lægeerklæring for at vurdere, om du lever op til kravene.

Find blanketten DP211 her: DP 211 - Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56 (klxml.dk)

Du og din arbejdsgiver kan også tilgå selvbetjeningsløsning via virk.dk.

Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte (IPS)

Jobcenter Faxe tilbyder IPS indsats 

IPS står for Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte. Det er et treårigt projekt påbegyndt i september 2020. Den A.P. Møllerske støttefond har bevilliget midler til, at 13 kommuner og Psykiatrien i Region Sjælland med projekt IPS Sjælland kan samarbejde om, at personer med psykiske lidelser støttes til at arbejde på det almindelige arbejdsmarked eller starte på en uddannelse.

IPS indsatsen tilbydes til ledige personer i alderen 18 - 60 år, som har et behandlingsforløb i Psykiatrien, og som ønsker at komme i job eller uddannelse. Indsatsen bygger på en grundlæggende værdi om, at også mennesker med svære psykiske vanskeligheder har ønsker og ressourcer til at arbejde. Målet er derfor beskæftigelse på almindelige vilkår på en almindelig arbejdsplads. 

Job First tilgang

Første skridt i indsatsen er en ansættelse på en arbejdsplads. Valg af arbejdsplads tager udgangspunkt i deltagerens ønsker og drømme. Sideløbende med ansættelsen trænes og udvikles borgeren til at varetage jobbet i samarbejde med IPS-konsulenten. Denne tilgang kaldes også ”place then train”-tilgangen.

Det er uddannede IPS-konsulenter, der sammen med borgeren styrer forløbet. Støtten fra IPS-konsulenten er til stede, så længe der er behov for støtte. Jobcenter Faxe har en IPS konsulent i hver afdeling. Møder afholdes i psykiatrien for at sikre behandlernes støtte og opbakning til de deltagerne personers forløb, og for at IPS konsulenten får kendskab til de kliniske faktorer, der kan være relevante i forhold til job og arbejdstid m.m.

 

Kontaktinformation

Center for Beskæftigelse - Åbningstider

Jobcenter:
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:
Jobcentret:

Telefonisk call center:

Mandag, tirsdag og onsdag: 9.00-13.00

Torsdag: 9.00-17.00

Fredag: 9.00-13.00
 

Jobcentret er ikke åbent for fysisk fremmøde uden forudgående aftale, medmindre du skal til åben vejledning. Det er bedst at booke tid til åben vejledning.

Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev

torsdag kl. 15-17
 

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

Ungevejens åbningstider:

mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00 - 13.00
torsdag kl. 10.00 - 17.00
fredag kl. 10.00 - 13.00

 

Opdateringsdato: 20.12.2023 - 10:45