Uddannelser

Bor du I eller omkring Faxe Kommune eller vil flytte hertil og vil tage en uddannelse, så er der en række muligheder for netop dét. Her på siden kan du læse mere om forskellige uddannelsesmuligheder og finde links til uddannelsesstederne i nærheden.

Der er en række forskellige uddannelser i og omkring Faxe Kommune, både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

På undersiderne kan du finde mere information om de forskellige uddannelser. 

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU UngeVejen

UU Ungevejens hjemmeside er: http://uu.faxekommune.dk/ 

Har du behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, så kontakt UU UngeVejen.

Din UU-vejleder kan hjælpe dig videre hvis du:

 • ikke har en ungdomsuddannelse
 • er i tvivl om hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge
 • er stoppet på en ungdomsuddannelse
 • overvejer at skifte til en anden ungdomsuddannelse
 • har andre spørgsmål omkring uddannelse og job
 • lige er flyttet til kommunen og har brug for uddannelsesvejledning

Du kan kontakte os på tlf. 5620 2790 / mail: uu@faxekommune.dk, eller find netop din UU-vejleder på  http://uu.faxekommune.dk/  

 

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU UngeVejen leverer vejledning og sparring til skoleelever og unge i Faxe Kommune i tæt samspil med vores samarbejdsparter for at skabe mulighed for, at de unge uddanner sig på højest opnåelige niveauer.

Vejledningen skal blandt andet bidrage til:

 • at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet
 • at alle unge gennemfører en uddannelse, der giver erhvervskompetence
 • at færrest muligt falder fra og vælger om i uddannelserne

Vejledningen er i særlig grad målrettet unge, som har vanskeligheder ved at vælge, begynde på eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Vores opgaver:

UU UngeVejen vejleder elever i grundskolens 7. – 10. klasse samt de unge 15 til 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Grundskole og 10. klasse:

Alle elever får kollektiv vejledning i klasserne og deltager i vejledningsaktiviteter såsom introduktionskurser og brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.

 • Vi står for vejledningsaktiviteter for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate – herunder oprettelse af en skole- og vejledningsplan for den unge.
 • Vi samarbejder desuden med lærerne omkring undervisning i emnet “Uddannelse og Job”.

Elever i specialtilbud:

Som udgangspunkt følger vejledningen for elever i specialtilbud den vejledning, som er for elever i 8. 9. og 10. klasse. Der vil dog være mulighed for individuelle løsninger på specifikke områder – eksempelvis introduktionskurser, brobygning og praktikforløb.

Unge 15-17 årige:

Vejledning af de 15-17 årige sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan.

Dette sker under hensyn til, at alle unge i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Unge 18 - 24 årige:

Vejledningen af de 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder især unge, der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Vejledningen tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Søgning til ungdomsuddannelserne

I forbindelse med indsatsen for unge under 25 år, skal kommunerne hvert år fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside jf. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Formålet er, at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

 
Kommunerne skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

 • Erhvervsuddannelserne, både EUD (ordinær erhvervsuddannelse) og EUX (erhvervsuddannelse kombineret med gymnasial eksamen)
 • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
 • Øvrige*

 
*Øvrige dækker over fx FGU, VUC, højskole, udlandsophold eller andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU UngeVejen.

På landsplan er målsætningen at 30 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i år 2025. For 2020 er målsætningen 25 %.
 
Tabellen nedenfor viser fordelingen af afgangselevernes søgetal fra 2015-2019. Af tabellen fremgår det at 24,5 % af årgangen søgte en erhvervsuddannelse i 2019.

Afgangselevers uddannelsesvalg

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (pba. elev tilmelding

1.3.20)

Gymnasiale uddannelser

66,5 %

64,9 %

67,4 %

63,9 %

61,2 %

66,1 %

Erhvervsuddannelser

27,2 %

24,8 %

24,6 %

25,9 %

24,5 %

26 %

FGU og øvrige

6,4 %

10,2 %

8,0 %

10,2 %

14,3 %

7,9 %


På baggrund af ovenstående måltal har Byrådet godkendt følgende måltal for 2020:
 

Afgangselevers uddannelsesvalg

Måltal for 2020

Gymnasiale uddannelser

66 %

Erhvervsuddannelser (EUD)

26 %

FGU og øvrige

8 %

 

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21