Lokaletilskud

Hvis I er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som folkeoplysende forening, så kan I få lokaletilskud, der er en slags refusion af en vis procentmæssig andel af forskellige lokaleudgifter - det kan være fx. husleje i forbindelse med klublokaler.

Der ydes lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven kapitel 7.

Lokaletilskud i øvrigt

Der ydes lokaletilskud i forhold til alderssammensætningen blandt de aktive medlemmer i de ansøgende foreninger. Lokaletilskuddet beregnes som 85 % af foreningens driftsudgifter for medlemmer under 25 år.

For medlemmer på 25 år eller mere fastsættes procentsatsen på baggrund af det budget, der er til rådighed, fratrukket lokaletilskud til medlemmer under 25 år. Lokaletilskud for det pågældende år ydes på baggrund af regnskabet for det foregående år og medlemssammensætningen pr. 31. december.

Lokaletilskud ydes af følgende udgifter

• Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser
- Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser
- Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
- Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
- Særlige energibesparende foranstaltninger efter nærmere aftale

• Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser
- Det aftalte lejebeløb
- Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Såfremt foreningens driftsudgifter vedr. lokalerne eller særlige energibesparende foranstaltninger overstiger de foregående tre års gennemsnitlige tilskudsberettigede udgifter med mere end 20 %, kan foreningen ikke, uden forudgående accept fra Folkeoplysningsudvalget og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, forvente at få medtaget de ekstra udgifter i de tilskudsberettigede udgifter.

Der ydes ikke lokaletilskud til udendørsanlæg, udendørsarealer i øvrigt, afdrag på lån, rekvisitter eller inventar. Hvis det ikke er muligt entydigt at opgøre foreningens driftsudgifter på de tilskudsberettigede udgiftstyper, ydes der i stedet tilskud i forhold til antallet af aktivitetstimer, jf. folkeoplysningsbekendtgørelsens § 14-15.

Der sker fradrag for udlejnings- og fremlejeindtægter ved lokalerne. Foreningerne indsender ansøgning senest den 1. april. I ansøgningen anføres medlemssammensætning og regnskab vedlægges. På grundlag af det af byrådets godkendte budget, den af folkeoplysningsudvalget godkendte medlemssammensætning og det af folkeoplysningsudvalget godkendte driftsregnskab gives der foreningerne meddelelse om tilskudstilsagn 1. juni.

Tilskuddet udbetales til foreningerne i juni.

Kommunens tilskud skal fremgå af foreningens regnskab, som skal indsendes til Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice senest den 1. april.

Folkeoplysningsudvalget udtrækker årligt et antal ansøgende foreninger til en nærmere gennemgang af deres medlemslister, herunder fordelingen af medlemmerne under 25 år, hhv. 25 år eller mere.

Over en årrække kan alle ansøgende foreninger forvente at blive udtrukket. Herudover gælder reglerne i folkeoplysningslovens §§ 25-28.

Særlige regler

I særlige tilfælde kan Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice optage forhandling med en forening med henblik på at nedsætte lokaletilskuddet.

Det kan ske, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt, samt hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale. En evt. nedsættelse skal altid ske på baggrund af en konkret vurdering. Golfklubber kan kun modtage tilskud til unge under 25 år.

Selvbetjening

Du skal søge om lokaletilskud via Faxe Kommunes nye foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Yderligere oplysninger


Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Ina Leander - leand@faxekommune.dk - 56 20 37 23

Folder

Her kan du downloade en folder om lokaletilskud.

BilagStørrelse
PDF ikon lokaletilskud.pdf752.63 KB

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 31.01.2022 - 12:05