""

Kunstgræsbaner og kunststofbaner

Etablering af kunstgræsbaner og andre kunststofbaner og -anlæg kan kræve spildevandstilladelse samt andre tilladelser, inden etablering.

Kunstgræsbaner, kunststofbaner og kunststofanlæg, herunder multibaner og faldunderlag på legepladser, kan kræve en spildevandstilladelse til afledning af drænvand eller overfladevand fra banen/anlægget.

Derudover kan der alt efter placering, størrelse og indretning, være krav om VVM-anmeldelse, landzonetilladelse og byggetilladelse.