Husdyr

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrhold, skal du - afhængig af dyreholdets størrelse - anmelde dyreholdet eller ansøge om miljøtilladelse/-godkendelse af husdyrbruget.

I august 2017 kom der en ny husdyrbrugslov. Det betyder, at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingpladser, der skal godkendes ved erhvervsmæssigt dyrehold.

 

Større husdyrbrug

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde sit dyrehold.

Det kræver §16a miljøgodkendelse, hvis

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N pr. år og har et produktionsareal* større end 100 m2. 

Derudover kræves der altid miljøgodkendelse hvis husdyrbruget har: 

    1) Flere end 750 stipladser til søer, 
    2) Flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 
    3) Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Det kræver §16b miljøtilladelse, hvis

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug, med en ammoniakemission mindre end 3.500 kg N pr. år og et produktionsareal* større end 100 m2. 

 

Hvordan søger man miljøgodkendelse og tilladelse

Du skal sende ansøgningen ind via det elektroniske ansøgningssystem på websiden husdyrgodkendelse.dk.

Anmeldeordninger

Det er muligt at anmelde visse ændringer på husdyrbrug uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Det er anmelder, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse.

En anmeldelse skal indsendes via følgende link: husdyrgodkendelse.dk.

Brugerbetaling

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på Miljøministeriets Miljøtilsynsvejledning.

Gener fra et dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.