Kunstgræstæppe

Kunstgræsbaner og kunststofbaner

Etablering af kunstgræsbaner og andre kunststofbaner og -anlæg kan kræve spildevandstilladelse samt andre tilladelser, inden etablering.

Kunstgræsbaner, kunststofbaner og kunststofanlæg, herunder multibaner og faldunderlag på legepladser, kan kræve en spildevandstilladelse til afledning af drænvand eller overfladevand fra banen/anlægget.

Derudover kan der alt efter placering, størrelse og indretning, være krav om VVM-anmeldelse, landzonetilladelse og byggetilladelse.

Hvilke baner/anlæg kræver spildevandstilladelse?

Etablering af en kunstgræsbane kræver altid en spildevandstilladelse. Afledningen af drænvand kan ske på fire måder:

  • Tilslutning til spildevands- eller fælleskloak.
  • Tilslutning til regnvandskloak eller direkte udledning til recipient.
  • Nedsivning til jord og grundvand.
  • En kombination af ovenstående.

Det afhænger af lokale forhold (grundvandsforhold, kloakering, jordsammensætning osv.) hvilke af ovenstående løsninger, der kan lade sig gøre.

Etablering af andre kunstofanlæg, multibaner og faldunderlag på legepladser, kan kræve en spildevandstilladelse. For afklaring omkring spildevandstilladelse, skal du kontakte Center for Plan & Miljø.

Hvorfor kræver banen/anlægget en spildevandstilladelse?

Drænvand og overfladevand fra kunstgræsbaner og andre kunstofanlæg, kan indeholde kemiske stoffer, der kan stamme både fra de kunstmaterialer, som banerne er bygget op af (kunstgræstæppe, infill, gummigranulat, e-layer osv.), og fra de tømidler og sprøjtemidler, som eventuelt benyttes til vintervedligehold og ukrudtsbekæmpelse. Derudover kan drænvand og overfladevand indeholde tungmetaller.

Hvad angår miljøet, er det påvist i flere undersøgelser, at zink og andre metaller samt flere organiske miljøfremmede stoffer kan afgives i forskellig grad fra kunststofanlæg til det regnvand, der siver ned fra banerne. Derfra transporteres de med drænvandet videre til enten renseanlæg, direkte til vandmiljøet eller nedsiver til grundvandet.

En spildevandstilladelse er med til at regulere afledningen af drænvand og overfladevand, samt beskytte jord, grundvand og vandmiljøet.

Hvordan søger jeg om spildevandstilladelse til kunstgræsbane eller kunststofanlæg?

Ved ansøgning om spildevandstilladelse til en kunstgræsbane eller et kunstofanlæg, har kommunen brug for en række oplysninger. Oplysningerne fremgår af skemaet 'Ansøgning om tilslutnings-, udlednings- eller nedsivningstilladelse'.

Du kan ansøge ved enten at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til Center for Plan & Miljø, naturogmiljoe@faxekommune.dk, eller elektronisk gennem Byg og Miljø.

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til lokalplan og kommuneplan?

Hvis der er en lokalplan for området, skal det undersøges om en kunstgræsbane er i overensstemmelse med planen. Der kan være forhold i lokalplanen der gør, at der ikke kan etableres kunstgræsbane. I så tilfælde vil det kræve en ny lokalplan, en ændring af lokalplanen eller en dispensation.

Hvis der ikke er en lokalplan for området, skal det undersøges, om projektet kræver en lokalplan. Hvis der er tale om større ændringer i forhold til kommuneplanen, kan der blive tale om at der yderligere skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Nye og ændrede kommune- og lokalplaner tager ofte ca. 12 måneder fra ansøgning til endelig plan, da der er offentlige høringer og politiske behandlinger.
 

Hvornår kræver banen/anlægget en VVM-anmeldelse?

Kunstgræsbaner er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 10b (baner i byzone) eller pkt. 11b (baner i landzone). Der skal derfor indsendes en VVM-anmeldelse. Se mere under 'VVM-screening og Miljøkonsekvensrapport'. 

På baggrund af anmeldelsen foretager kommunen en screening og træffer afgørelse om, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt eller ej.

Etablering af andre kunststofanlæg, multibaner og faldunderlag på legepladser, kan kræve en VVM-anmeldelse. For afklaring omkring VVM, skal du kontakte Center for Plan & Miljø.

Hvornår kræver banen/anlægget en landzonetilladelse?

Hvis den planlagte kunstgræsbane eller kunststofanlæg skal etableres i landzone, skal der muligvis indhentes landzonetilladelse til projektet. Det er kommunen der afgør, om projektet kræver landzonetilladelse.

Det afgørende er om banen/anlægget kan betragtes som en ændret anvendelse. Da der er tale om et anlæg der ofte bygges op af stabilgrus, bander og flisegange, vil udgangspunktet oftest være at kunstgræsbaner kræver landzonetilladelse.

For en afklaring omkring landzonetilladelse, skal du kontakte Center for Plan & Miljø. Se mere under 'Landzone - Landsbyer og åbent land'.
 

Hvornår kræver banen/anlægget en byggetilladelse?

Hvis projektet omfatter etablering af lysanlæg, bygninger eller andre tekniske anlæg, kræver det en byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal søges gennem Byg og Miljø. Se mere under 'Ansøg om byggetilladelse'.

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

Opdateringsdato: 25.11.2019 - 12:55