Naturprojekter
Vindmøller
Industri og virksomheder
Skovrejsning

VVM-screening og miljøkonsekvens-rapport

VVM, miljøkonsekvensrapport og miljøvurderingsloven.

En lang række projekter, herunder anlæg eller virksomheder, er omfattet af miljøvurderingsloven, og skal screenes eller miljøvurderes inden projektstart. 

VVM-reglerne gælder for projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.

Du må ikke påbegynde et projekt omfattet af bilag 1 eller 2, herunder lave ændringer eller udvidelser, før kommunen enten har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet, eller har truffet afgørelse om, at et bilag 2 projekt ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

BilagStørrelse
PDF ikon Anmeldelsesskema - VVM-screening431.83 KB

Hvad er en VVM-screening?

Screening af et konkret projekt er en forhåndsvurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Screeningen foretages ud fra projektets karakteristika, placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, og tager udgangspunkt i ansøgers anmeldelse. 

Hvis projektet forventes at påvirke miljø væsentligt, skal der foretages miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis projektet ikke forventes at påvirke miljø væsentlig, træffer kommunen afgørelse om ikke VVM-pligt.

Hvilke projekter skal VVM-screenes?

Projekter på miljøvurderingslovens bilag 2 skal sceenes inden projektstart, og kommunen skal træffe afgørelse om, hvorvidt projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Endvidere skal udvidelser og ændringer på projekter omfattet af bilag 1 og 2 screenes. Hvis udvidelsen eller ændringen i sig selv er omfattet af bilag 1, skal der laves en miljøkonsekvensrapport.

Hvordan indsender jeg en VVM-anmeldelse?

Som ansøger skal du udfylde og indsende en VVM-anmeldelse.

Anmeldelse kan udfyldes elektronisk gennem Byg og Miljø, eller ved at udfylde kommunens anmeldelsesskema.

For virksomheder eller anlæg omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, affaldshåndteringsvirksomheder, samt mellem store fyringsanlæg med en indfyret effekt på mellem 1 og 50 MW, skal anmeldelsen indsendes gennem Byg og Miljø.

Hvad er en miljøkonsekvensrapport?

For projekter på miljøvurderingslovens bilag 1 skal der, inden projektstart, gennemføres miljøvurderingsprocedure. Formålet med vurderingen er tidligt at få belyst konsekvensen for mennesker og miljø. Herved kan projektet tilpasses, så færrest muligt miljømæssige problemer opstår.

Miljøvurdering af konkrete projekter er en procedure, som skal følges, når et større anlægsprojekt kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. I denne procedure skal der blandt andet laves en rapport, som er en vurdering af anlægsprojektets påvirkninger af miljøet.  Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, fremlægges den i offentlig høring i minimum otte uger - eventuelt sammen med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner.

Hvilke projekter skal miljøvurderes?

Projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 skal gennem miljøvurderingsproceduren. Der er typisk tale om større projekter, anlæg og virksomhedstyper, der forventes at have en væsentlig indvirkning på miljø og mennesker.

Hvordan søger jeg om en miljøvurdering?

Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til kommunen. Kontakt Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø for nærme oplysninger.

I processen skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der som minimum skal omfatte de oplysninger der fremgår af miljøvurderingslovens kapitel 7.

Forhold til anden lovgivning

Du skal være opmærksom på at projektet kan kræve godkendelse/tilladelse/anmeldelse efter anden lovgivningen inden projektstart. Eksempler herpå kunne være:

  • Miljøgodkendelse
  • Spildevandstilladelse
  • § 8-tilladelse efter jordforureningsloven
  • Landzonetilladelse
  • Byggetilladelse

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00

Opdateringsdato: 14.11.2023 - 07:56