Skole og SFO

Her finder du information om skoler og SFO'er i Faxe Kommune samt SSP.

Her kan du læse om skoler og SFO i Faxe Kommune, herunder oplysninger om indskrivning til skolestart, skoleferier og lukkedage, samt om SSP arbejdet.

Aula

Aula er kommunikationsplatformen til dialogen mellem forældre og skole.

Nedenfor finder du tre vejledninger til Aula: 

 • "Aula-folder til forældre" som er en kort introduktion til Aula
 • "Kom på Aula" som er vejledning, der fortæller, hvordan man logger på Aula ved hjælp af sit UNI-login.
 • "Sådan får du et uni-login" som er en vejledning, som kan benyttes, hvis man ikke har et UNI-login.

På hjemmeside http://aulainfo.dk findes der yderligere information om brugen af Aula – bl.a. i form af videovejledninger og trin-for-trin-guides.

Eventuelle spørgsmål omkring brugen af Aula rettes til dit barns skoleafdeling.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Aula-folder til forældre230.25 KB
PDF ikon Kom på Aula730.6 KB
PDF ikon Sådan får du et uni-login449.48 KB

Lukkedage i SFO, Fritids- og klubtilbud

I Faxe Kommune har alle dag-, fritids- og klubtilbud samt SFO gennemsnitlig 12 årlige lukkedage.

Disse er:

 • De 3 hverdage før påsken
 • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Hverdagene mellem jul og nytår (i gennemsnit 3 dage, beregnet over 5 år)
 • En uges sammenhængende ferielukning i uge 29

 

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler

Herunder finder du styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skoler samt rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og klasseindskrivning. 

Styrelsesvedtægten er godkendt af Børn & Læringsudvalget den 3. oktober 2022. Styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen udgør, sammen med rammebeskrivelse for SFOområde, rammen for organiseringen og driften af Faxe Kommunes folkeskoler og SFOer.

Antimobbestrategi for Faxe Kommunes folkeskoler

Faxe Kommune har fastsat en antimobbestrategi, som gælder, indtil en antimobbestrategi bliver lavet af de enkelte skolebestyrelser.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Faxe Kommunes antimobbestrategi 170801172.94 KB

Kvalitetsrapporter for Faxe Kommunes skoler

Kvalitetsrapporterne beskriver udviklingen og indsatsen på den enkelte skole og i det samlede skolevæsen.

Kvalitetsrapporterne danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau. Det er Faxe Kommunes byråd, der godkender rapporterne og tager stilling til de handlinger, rapporterne måtte give anledning til.
Nedenfor kan de enkelte kvalitetsrapporter ses.

 

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Det foregår på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene, og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vores tilbud i skoleåret 2018/2019

 • 0. klasse:
  Børn og forældre inviteres til indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale af ca. 30 min. varighed med sundhedsplejerske. Eleverne bliver målt og vejet og får lavet farvesyn-, syns- og høretest.
 • 1. klasse:
  Sundhedsværksted med eleverne, hvor de gennem forskellige øvelser arbejder med, hvad det vil sige, at holde sig sund og rask. Eleverne bliver målt og vejret.
 • 4. klasse:
  Sundhedspædagogisk aktivitet/undervisning i klassen omhandlende pubertet/identitetsdannelse. Eleverne bliver målt og vejet.
 • 6. klasse:
  Eleverne bliver målt og vejet og får lavet synstest. Tilbud om sundhedssamtale.
 • 8. klasse:
  Sundhedseksperimentarium, hvor eleverne gennem forskellige "eksperimenter" tilegner sig viden og handlekompetencer om sundhed, trivsel, sex og andre relevante emner for deres alder. Eleverne bliver målt og vejet, og får lavet syns- og høretest. Alle elever tilbydes yderligere en individuel sundhedssamtale.

Eleverne indkaldes via skolens Forældreintra. Ønsker I ikke jeres børn skal deltage i disse tilbud, bedes I meddele skolens sundhedsplejerske dette.

Elever der modtager anden undervisning vil få tilbud om sundhedsaktivitet på klassetrin til ovenstående. Dette sker i samarbejde med klassens lærere.

Elever, der af den ene eller anden grund mistrives, tilbydes afklarende samtaler med skolens sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder efter aftale med forældrene med skolens øvrige personale og ressourcepersoner.

Børn, unge og forældre er altid velkomne, til at kontakte sundhedsplejersken på skolen for råd og vejledning.
 

Rygestop:

Elever, der ønsker at holde op med at ryge kan få tilbudt rygestopvejledning individuelt eller i grupper af en sundhedsplejerske som er uddannet rygestopinstruktør. Rygestopinstruktører tilbyder:

 • Kort samtale om rygning og motivation for rygestop
 • Uddeling af materialer
 • Kuliltemåling
 • SMS opfølgning
 • Digitalt rygestop via www.xhale.dk
   

Rygestop-instruktører:

 • Østskolen: Dorthe Adelsbech. Tlf. 5116 9370
 • Midtskolen: Anette Høj Borrell. Tlf. 23 64 39 36
 • Vestskolen: Cathrine Daugaard. Tlf. 4034 6415

Børne/ungegrupper:

Grupperne er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I grupperne kan børnene/de unge opleve, at de ikke er alene med deres tanker og børnene/de unge får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

SSP

SSP-konsulenterne i Faxe Kommune er forankret i et SSP-team. Læs mere om teamet og deres arbejde på SSP Faxe's egen hjemmeside ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om, hvordan SSP er organiseret i Faxe Kommune, kan du læse mere i kommissoriet for SSP-organiseringen, som du finder ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om det poltiske arbejde i SSP, kan du læse referater fra SSP-styregruppemøderne, som du finder ved at følge dette link.

Faxeaftalen A20

Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg har igennem en årrække haft et godt samarbejde om udmøntningen af lærernes arbejdstid og udvikling af skolevæsenet. Det kom i særdeleshed til udtryk med Lokalaftalen fra april 2019, som har reguleret lærernes arbejdstid på skolerne og sat en fælles retning. Parterne er enige om, at dette gode spor skal fortsættes og videreudvikles.
Med denne aftale går vi videre ad samarbejdsvejen og implementerer A20 i Faxe Kommune.
Vi har døbt den nye version Faxeaftalen A20, fordi den bygger ovenpå A20. Vi har videreført alle de gode elementer fra vores Lokalaftale som suppleringer til den centrale aftale.
Det er en grundlæggende ambition med aftalen, at den skal skabe gennemsigtighed i processerne og fordelingen af opgaverne. Vi ønsker gennem en prioritering af arbejdsopgaverne at skabe tydelig sammenhæng mellem opgaverne og den tidsressource, der er til rådighed.
Det systematiske og gode samarbejde skal danne fundamentet for, at vi i fællesskab kan videreudvikle et stærkt skolevæsen i Faxe Kommune. 

Læs mere om samarbejdet og aftalen herunder.

BilagStørrelse
PDF ikon Faxeaftalen A20410.21 KB