Handicap

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder, er der forskellige muligheder for hjælp i hverdagen.

Alle ansøgninger om hjælp og støtte vurderes individuelt af en sagsbehandler. Det gælder uanset om du søger via en selvbetjeningsløsning eller du søger direkte hos kommunen. 

På undersiderne kan du læse mere om de enkelte tilbud og hvordan du søger dem. I afsnittene herunder står der mere om Faxe Kommunes egne indsatser og tilbud. 

Hvis du er i tvivl, om du kan få hjælp og støtte, kan du kontakte en sagsbehandler. Du kan finde kontaktoplysningerne her.

 

Faxe Kommunes kvalitetsstandarder på Servicelovens område

En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.

I praksis er kvalitetsstandarderne sagsbehandlernes redskab. Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at kvalitetsstandarderne bruges som led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jævnfør lovgivningen på området. Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelsen af de ydelser, som Faxe Kommune tilbyder.

Alle kvalitetsstandarder under Serviceloven i Faxe Kommune kan findes på deres egen side: Serviceloven

Råd, vejledning og hjælp til hjerneskadede

Mange mennesker bliver hvert år ramt af en hjerneskade. Omkring 13 % af disse er børn og unge under 18 år. Derfor har Faxe Kommune en hjerneskadekoordinator, der er et helhedstilbud, hvor både arbejdsforhold, boligsituation, sociale og familiemæssige forhold samt genoptræning indtænkes samlet og tidligt i rehabiliteringsindsatsen.

Hvad er en erhvervet hjerneskade? 

De hyppigste årsager til erhvervede hjerneskader er blodpropper og hjerneblødninger (apopleksier) eller slag mod hovedet f. eks i forbindelse med en trafikulykke eller ved fald.
Skaderne kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.
Følgerne af en hjerneskade kan være synlige som lammelser af f.eks. arm eller ben, men der kan også være tale om de såkaldt usynlige skader.
Disse skader kan være hukommelsesproblemer, træthed, nedsat koncentration, problemer med at planlægge og strukturere hverdagen eller ligefrem ændrede personlighedstræk.
Ofte opdages de usynlige skader først senere i sygdomsforløbet, når man igen er hjemme og skal få hverdagen til at fungere.

Hvad kan koordinatoren tilbyde?

• Koordinatoren tilbyder råd, vejledning og hjælp til at få overblik over den nye livssituation.
• Koordinatoren kan være kontaktperson for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, samt for fagpersonerne omkring den hjerneskadede borger.
• Ved behov bliver koordinatoren indkaldt af sygehusene tidligt i forløbet og følger således borgeren fra start.
• Hvis der først senere opstår behov for hjælp kan koordinatoren kontaktes af borgeren eller de pårørende, men også af fagpersoner f.eks. terapeuter i kommunen eller praktiserende læger

 

Hvis der opstår behov for hjælp/rådgivning senere i forløbet, kan koordinatoren kontaktes af borger, pårørende eller andre fagpersoner i kommunen og udenfor kommunen.

Kontakt hjerneskadekoordinatoren Jette Grandlev på telefon 21560347 eller på mail grand@faxekommune.dk 

 

 

Links

Læs mere om hjerneskade og foreningernes lokale arrangementer

http://www.hjernesagen.dk

http://www.hjerneskadeforeningen.dk/

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/hjernekassen/vejviser/region-sjaelland

 

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om STU generelt og Faxe Kommunes STU under kategorien "Uddannelse" 

Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådets formål er:

  • at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål
  • at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.

Du kan læse mere om Handicaprådet her. 

Godadgang.dk - mærkningsordning om bygningers tilgængelighed

Faxe Kommune er med i mærkningsordningen godadgang.dk. 

Mærkeordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Det gør hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse. På http://godadgang.dk/dk/steder/soegsted.asp kan du fremsøge bygninger, der er med i ordningen, og deres adgangsforhold. 

I Faxe Kommune er følgende bygninger mærket: 

  • Bibliotekerne i Haslev og Faxe
  • Danhostel Faxe og det offentlige toilet ved vandrerhjemmet
  • Geomuseum Kanten
  • Faxe Sundhedscenter