Handicap

Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder, er der forskellige muligheder for hjælp i hverdagen.

Alle ansøgninger om hjælp og støtte vurderes individuelt af en sagsbehandler. Det gælder uanset om du søger via en selvbetjeningsløsning eller du søger direkte hos kommunen. 

På undersiderne kan du læse mere om de enkelte tilbud og hvordan du søger dem. I afsnittene herunder står der mere om Faxe Kommunes egne indsatser og tilbud. 

Hvis du er i tvivl, om du kan få hjælp og støtte, kan du kontakte en sagsbehandler. Du kan finde kontaktoplysningerne her.

 

Faxe Kommunes kvalitetsstandarder på Servicelovens område

En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. Den angiver kravene til kvaliteten og definerer de kvalitetsmål, der som minimum skal opfyldes.

I praksis er kvalitetsstandarderne sagsbehandlernes redskab. Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne til at udføre visitationer, der lever op til det politisk besluttede serviceniveau. Det vil sige, at kvalitetsstandarderne bruges som led i den sagsbehandling, der fører frem til myndighedsafgørelsen jævnfør lovgivningen på området. Derudover er formålet med kvalitetsstandarder at give et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelsen af de ydelser, som Faxe Kommune tilbyder.

Alle kvalitetsstandarder under Serviceloven i Faxe Kommune kan findes på deres egen side: Kvalitetsstandarder og tilsyn på socialområdet

Råd, vejledning og hjælp til hjerneskadede

Mange mennesker bliver hvert år ramt af en hjerneskade. Omkring 13 % af disse er børn og unge under 18 år. Derfor har Faxe Kommune en hjerneskadekoordinator, der er et helhedstilbud, hvor både arbejdsforhold, boligsituation, sociale og familiemæssige forhold samt genoptræning indtænkes samlet og tidligt i rehabiliteringsindsatsen.

Hvad er en erhvervet hjerneskade? 

De hyppigste årsager til erhvervede hjerneskader er blodpropper og hjerneblødninger (apopleksier) eller slag mod hovedet f. eks i forbindelse med en trafikulykke eller ved fald.
Skaderne kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.
Følgerne af en hjerneskade kan være synlige som lammelser af f.eks. arm eller ben, men der kan også være tale om de såkaldt usynlige skader.
Disse skader kan være hukommelsesproblemer, træthed, nedsat koncentration, problemer med at planlægge og strukturere hverdagen eller ligefrem ændrede personlighedstræk.
Ofte opdages de usynlige skader først senere i sygdomsforløbet, når man igen er hjemme og skal få hverdagen til at fungere.

Hvad kan koordinatoren tilbyde?

• Koordinatoren tilbyder råd, vejledning og hjælp til at få overblik over den nye livssituation.
• Koordinatoren kan være kontaktperson for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, samt for fagpersonerne omkring den hjerneskadede borger.
• Ved behov bliver koordinatoren indkaldt af sygehusene tidligt i forløbet og følger således borgeren fra start.
• Hvis der først senere opstår behov for hjælp kan koordinatoren kontaktes af borgeren eller de pårørende, men også af fagpersoner f.eks. terapeuter i kommunen eller praktiserende læger

 

Hvis der opstår behov for hjælp/rådgivning senere i forløbet, kan koordinatoren kontaktes af borger, pårørende eller andre fagpersoner i kommunen og udenfor kommunen.

Kontakt hjerneskadekoordinatoren Jette Grandlev på telefon 21560347 eller på mail grand@faxekommune.dk 

 

 

Links

Læs mere om hjerneskade og foreningernes lokale arrangementer

http://www.hjernesagen.dk

http://www.hjerneskadeforeningen.dk/

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/hjernekassen/vejviser/region-sjaelland

 

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om STU generelt og Faxe Kommunes STU under kategorien "Uddannelse" 

Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådets formål er:

  • at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
  • at formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende mennesker med handicap.

Byrådet hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet består af otte medlemmer. Fire medlemmer indstillet af handicaporganisationerne og fire medlemmer indstillet af Byrådet. Hver gruppe er dermed repræsenteret med samme antal medlemmer.

Du kan læse mere om Handicaprådet her. 

Godadgang.dk - mærkningsordning om bygningers tilgængelighed

Faxe Kommune er med i mærkningsordningen godadgang.dk. 

Mærkeordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Det gør hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse. På godadgang.dk kan du fremsøge bygninger, der er med i ordningen, og deres adgangsforhold. 

I Faxe Kommune er følgende bygninger mærket: 

  • Bibliotek og borgerservice i Haslev og Faxe
  • Danhostel Faxe og det offentlige toilet ved vandrerhjemmet
  • Geomuseum Kanten
  • Faxe Sundhedscenter

Krydsfeltet - individuelt og gruppebaserede tilbud

Hvem
Krydsfeltet er et forebyggende tilbud for socialt udsatte.

Hvor
Slagterivej 17, 4690 Haslev.

Hvornår
Hver mandag fra 9:00 til 15.00 og torsdag fra 9:00 til 18:00 er der åben dør på Slagterivej 17, 4690 Haslev.

Fællesskaberne er på forskellige tidspunkter alle hverdage.

Hvordan
Hos Krydsfeltet arbejder vi med borgerens behov på borgerens præmisser. Vi hjælper med kompetenceudvikling og tilbyder sparring på livet, samt akutte problemstillinger i den enkeltes liv. Udgangspunktet er ”Dit liv – dit valg”. Kernen i vores tilbud er fællesskaber – borgerrettede tilbud, hvor borgerne sætter dagsordenen for hvad de vil opnå og hvordan vi sammen når dertil.

Kender du borgere der ønsker en forandring, viser interesse for at være med i et fællesskab, være mere social, eller måske udtrykker behov for at prøve noget nyt, kan du aftale et møde med Krydsfeltet. Du kan måske selv tage med på ét af fællesskaberne med borgeren, for at introducere dem for tilbuddet.

Kontakt
Krydsfeltet er en del af Banebryderne i Faxe Kommune.

Du kan møde personligt op mandage og torsdage.

Du kan ringe eller sende en besked på tlf. 20 57 47 87.

Du kan skrive til Krydsfeltet på email: krydsfeltet@faxekommune.dk

Mentorordning - tilbud for udsatte borgere

Hvem
Borgergruppen der modtager støtte efter SL §85 er personer der er udsatte grundet fysiske, psykiske eller/og sociale problemstillinger. Det kunne eksempelvis være personer med psykiatriske diagnoser, senhjerneskade, misbrug og mange andre ting.

Støtten gives med det formål at yde omsorg, støtte og anden hjælp til udvikling af færdigheder.

Hvor og hvornår
Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv.

Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borgeren selv med sin mentor.

Hvordan
Borgere der er interesseret i støtten kan kontakte den afdeling i kommunen der hedder Sundhed, Handicap og Psykiatri. Herefter vil borgeren kommer til en samtale med visitator, og der udarbejdes en udredning som skal afdække, om borger er i målgruppen. Dette kaldes en VUM-udredning (voksen udrednings metoden).

Vurderes borgeren til at være berettiget til hjælpen, vil der ud fra samtalen og borgerens ønsker, udarbejdes en handleplan med indsatsmål, som er grundlag for borgers og mentors samarbejde.

Målene kan både være brede og abstrakte, som f.eks. at støtte borgeren til at udvikle sociale færdigheder, eller få mere struktur i hverdagen. De kan også være meget konkrete, som f.eks. at støtte borgeren i selvstændigt at kunne tjekke E-boks, tage opvasken og lignende. 

Når mentorteamet modtager en bevilling på en ny borger, vil den eller de mentorer der bliver tilknyttet borgeren, tage kontakt.

Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv. Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borger og mentor.

Kontakt
Kontakt Visitation Handikap & Psykiatri på telefon eller email.

Telefon 56 20 30 00

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9:00 til 10:00
Onsdag lukket.

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk

Gældsrådgivning

Gældsrådgivning og retshjælp

Læs mere om muligheder for den gratis økonomisk og juridisk rådgivning via KFUM's Sociale Arbejde på Café Paraplyen 

Generelle informationer om retshjælpen "Råd til Ret": https://www.kfumsoc.dk/projekter/raad-til-ret/ 

Generelle informationer om gældsrådgivningen "På Fode Igen": https://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/