Pumpemølle

Sagsbehandling af landzonesager

Her kan du læse mere om hvordan vi sagsbehandler ansøgninger om landzonetilladelser og hvordan du kan finde og klage over tilladelser.

Vores sagsbehandling af landzonesager bygger på planlovens §§ 34-38, Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration samt praksis fra Planklagenævnet. Her kan du derfor finde mere baggrundsmateriale om landzonebestemmelserne.

En landzonesag behandles altid ud fra en konkret vurdering af projektet og dets påvirkninger af omgivelserne. Vi har for øjeblikket en sagsbehandlingstid på 3 måneder på landzonetilladelser, fra sagen er fuldt oplyst.

Som en del af sagsbehandlingen skal naboerne til ejendommen orienteres, og have to uger til at udtale sig i sagen. Dette gælder med mindre, at kommunen vurderer, at projektet har underordnet betydning for naboer.

En landzonetilladelse eller et afslag på samme gives skriftligt til ansøger. Tilladelserne offentliggøres her på hjemmesiden under ”Afgørelser” samt i Haslev-Faxe Posten. Tilladelsen sendes også til en række organisationer og myndigheder, samt til naboer, der har indsendt kommentarer under naboorienteringen.  Når tilladelsen er givet er der en klagefrist på fire uger, inden tilladelsen kan tages i brug. Hvis der bliver klaget over en afgørelse, må projektet ikke påbegyndes før klagesagen er afgjort. Du kan se klagevejledningen nedenfor.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en landzonetilaldelse, kan du klage til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58 stk. 1. Klagen skal indgives inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er modtageren af tilladelsen, miljøministeren, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder.