Sagsbehandling af landzonesager

Her kan du læse mere om hvordan vi sagsbehandler ansøgninger om landzonetilladelser og hvordan du kan finde og klage over tilladelser.

Vores sagsbehandling af landzonesager bygger på planlovens §§ 34-38, Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration samt praksis fra Planklagenævnet. Her kan du derfor finde mere baggrundsmateriale om landzonebestemmelserne.

En landzonesag behandles altid ud fra en konkret vurdering af projektet og dets påvirkninger af omgivelserne. Vi har for øjeblikket en sagsbehandlingstid på 3 måneder på landzonetilladelser, fra sagen er fuldt oplyst.

Som en del af sagsbehandlingen skal naboerne til ejendommen orienteres, og have to uger til at udtale sig i sagen. Dette gælder med mindre, at kommunen vurderer, at projektet har underordnet betydning for naboer.

En landzonetilladelse eller et afslag på samme gives skriftligt til ansøger. Tilladelserne offentliggøres her på hjemmesiden under ”Afgørelser” samt i Haslev-Faxe Posten. Tilladelsen sendes også til en række organisationer og myndigheder, samt til naboer, der har indsendt kommentarer under naboorienteringen.  Når tilladelsen er givet er der en klagefrist på fire uger, inden tilladelsen kan tages i brug. Hvis der bliver klaget over en afgørelse, må projektet ikke påbegyndes før klagesagen er afgjort. Du kan se klagevejledningen nedenfor.