Privat fællesvej

Private fællesveje

Private fællesveje er private veje, der bruges af flere grundejere, for at komme frem til deres ejendom.

Man skelner mellem private veje og private fællesveje. En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel eller lign. Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Bor du ved en privat fællesvej, skal du som udgangspunkt være med til at holde vejen i en god og forsvarlig stand. Det gælder uanset hvem der ejer vejarealet, og om vejen ligger i en by eller på landet.

Kommunen er myndighed på private fællesveje i Faxe Kommune, men der gælder forskellige regler afhængnigt af om vejen ligger i by- eller landområde. Mange sommerhusveje er også private fællesveje og administeres efter byreglerne.

By eller landregler

Der er forskel på reglerne for private fællesveje afhængig af om de er placeret i byområder eller landområder.

Privatvejsloven er delt op i landregler og byregler. Det betyder, at der er forskel på reglerne for vejen afhængig af om de er placeret i byområde eller udenfor byområderne.

Byområder

For byområderne er det kommunen der administrerer de private fællesveje. Det betyder, at man ikke kan foretage ændringer, opsætte skilte eller lignende uden kommunens tilladelse. Dette gælder også for sommerhusområder.

Landområder

I landområderne har kommunen begrænset muligheder for at hjælpe ved eventuelle tvister mellem grundejerne.

Kommunen administrer dog reglerne indefor flg. områder:

 • Nedlæggelse og omlægning af private fællesveje
 • Vedligeholdelse af private fællesveje
 • Vintervedligeholdelse og renholdelse

By eller landregler?

På denne side finder du pdf-filer som viser hvilke områder der behandles efter byreglerne. By- og landområder ifølge privatvejsloven tager ikke udgangspunkt i hvorvidt der er tale om by- eller landzone. Det afhænger af områdets udseende og formål.

Faxe Kommune har derfor udpeget områder, som trods de er beliggende i landzoneområder, behandles efter byreglerne. Opdatering af kortene pågår, kontakt os hvis du er i tvivl om din vej administreres efter by- eller landregler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

Som tilgrænsende grundejer til en privat fællesvej, skal du selv stå for vedligeholdelsen af den private fællesvej


Grundejerne skal selv vedligeholde hele vejstykket ud for deres ejendom. Pligten gælder ud til vejmidten og omfatter både:

 • kørebane og eventuel cykelsti
 • fortove og kantsten
 • adgange ind til ejendommen
 • vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger
 • stikledninger til spildevand
 • vejtræer og anden beplantning på vejarealet
 • fartdæmpende bump og chikaner
 • plantekummer, bænke og andet privat udstyr

Det er grundejernes pligt at sørge for at den private fællesvej til enhver tid fremstår i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

Mindre reparationer på vejen
Mindre reparationer er nødvendige ved småskader som hul i asfalten, nogle knækkede eller løse fliser, eller andre fejl som kan udgøre en fare for trafikanterne.

Det er den tilgrænsende grundejer ud for skaden, som skal reparere skaden for egen regning. Grundejerne bestiller og betaler selv håndværkerne. Konstaterer kommunen at vejen ikke er vedligeholdt, kan kommunen udstede varsel om at skaden skal repareres inden for en bestemt frist. Hvis skaden, trods varslet, ikke bliver repareret får grundejeren et påbud, hvorefter kommunen udfører reparationen for grundejerens regning-

Større vedligeholdelse af vejen
Hvis vejen over en længere strækning fremstår i så dårlig stand, at den udgør en fare for trafikantern, kan større vedligeholdelsesarbejder være nødvendige. Det kan være hele kørebanen der behøver en ny belægning, alle kantsten skal rettes op, eller fortovet på en længere strækning skal skiftes.

Det er her op til grundejerne at blive enige om hvilket arbejde der skal til, for at vejen fremover levet op til at være i en god og forsvarlig stand.

Hvis I som grundejere ikke kan blive enige om vedligeholdelsen af vejen, vil kommunen sørge for at arbejdet bliver udført. Det kan blive en dyrere løsning og hele regningen bliver sendt til alle berørte og tilgrænsende grundejere, som skal betale efter den fordelingsnøgle, kommunen har lavet.

Derfor er det altid bedst, at I i fælleskab bliver enige og selv sørger for at arbejdet bliver udført uden kommunens indblanden. Det giver jer størst mulig indflydelse på løsningen og sparer jer for eventuel unødvendige ekstraudgifter.

Hvis I ikke er enige om vejens stand og vedligeholdelse
Hvis I er uenige i hvordan vejen skal vedligeholdelse og hvordan udgifterne skal fordeles mellem jer, kan I indkalde kommunen til et vejsyn. Her vil der være to repræsentanter fra Teknik & Miljøudvalget, samt repræsentanter fra administrationen.

Ved vejsynet vil alle få mulighed for at komme til orde samt at administrationen også bruger tid på at oplyse jer om reglerne for vedligeholdelse og evt. fordelingsnøgle for udgifterne til arbejdet.

Anmodning om vejsyn skal indeholde en grundig beskrivelse om udfordringen, vejens nuværende stand og hvem man har været i dialog med forud for anmodningen.

Anmodningen kan sendes til trafikteamet. Du finder kontaktinformation her på siden.

Ændringer på privat fællesvej

Vil du udføre ændringer såsom at udvide, omlægge eller nedlægge vejen, tildele vejrettigheder, opsætte skilte, eller etablere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, evt. bump, etablere ny adgang til ejendom mv., på en privat fællesvej i byområde, skal du ansøge kommunen om tilladelse.

Ved private fællesveje i landområder, skal der kun ved ændringer af vejens forløb eller nedlæggelse ansøges om tilladelse til dette. Opsætning af skilte mm., skal ansøges direkte hos politiet.

Hvad koster det

Det er gratis at søge om tilladelse til ændringerne, men vejens grundejere eller den med interesse i spørgsmålet, betaler selv for de fysiske ændringer.

Vi anbefaler at få en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der er en del tekniske krav til bl.a. tegningerne.

Ansøgning

Skriv en kort ansøgning og begrund hvorfor I ønsker ændringer af vejen. Oplys også:

 • hvilke grundejere der står bag ansøgningen
 • hvilke grundejere, der har besluttet ønsket om ændringerner, og hvordan beslutningen er taget

På det grundlag afgør vi, om det er nødvendigt med yderligere høring.

Vedlæg målfast tegning. Tegningen skal både vise de nuværende forhold og de ændringer I søger om tilladelse til.

Ansøgningen skal sendes til trafikteamet.

Ønsker du at etablere en ny adgang til din ejendom fra en privat fællesvej, skal du ansøger om adgangstilladelse. På siden finder du henvisning til siden om adgangsforhold.

Kræver det ja fra andre

Samtlige berørte samt tilgrænsende grundejere skal gå ind for projektet, for at det kan gennemføres. Derfor anbefaler vi, at I får deres ja, før I søger kommunen om tilladelse. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, grundejerne ikke er enige om.

Etablering af ny privat fællesvej

Er du i gang med at udstykke din ejendom eller ønsker du blot at etablere ny privat fællesvej, er der en del du skal sørge for.

Nye private fællesveje i byområder må ikke udlægges i matriklen eller anlægges før kommunen har givet tilladelse til dette.

Ved behandling af sagen skal kommunen navnlig sikre flg.:

 • at udlægget er i overenstemmelse med foreliggende planmæssige dispositioner
 • at vejen på hensigtsmæssig måde indgår i det øvrige system af offentlige veje og private fællesveje
 • at der tilvejebringes hensigtsmæssige vejforhold, og at der skabes mulighed for en hensigtsmæssig udnyttelse af den pågældende ejendom og omliggende arealer
 • at der sikres de nødvendige arealer til holdende og parkerede motorkøretøjer
 • at antalle af sidevejsindmundinger i veje med gennemgående færdsel begrænses mest muligt
 • at direkte adgang fra udstykkede parceller til veje med gennemgående færdsels begrænses mest muligt
 • at vandafledning og fremføring af forsyningsledninger kan foregå på hensigtsmæssig måde
 • at der sikres oversigt ved vejsving og vejkryds på den udlagte vej eller ved vejens overkørsel eller tilslutning til bestående veje, om nødvendigt med servitut.

Udlægges der nye private fællesveje i områder uden lokalplan, bliver sagen sendt i høring hos de berørte parter og tilgrænsende grundejere, ligesom sagen skal behandles politisk før beslutning kan træffes.
Det anbefales derfor, at der ansøges i god tid, da høring skal foretages over en periode på  mindst 6 uger og der herefter skal afventes næste ledige politiske møde.

Er udlægget på forhånd godkendt ved enten lokalplan eller anden udstykningssag, skal der blot søges om tilladelse til anlæg af den private fællesvej. Denne kræver ikke høring eller politisk behandling og kan gennemføres lidt hurtigere.

Hvad koster det?
Det er gratis at søge om tilladelse til udlæg og anlæg af privat fællesvej, men vejens grundejer eller den med interesse i spørgsmålet, betaler selv for de matrikulære ændringer og anlæg af vejen.

Vi anbefaler at få en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der er en del tekniske krav til bl.a. tegningerne.

Ansøgning
Skriv en kort ansøgning, som også indeholder informationer om dem som får vejret til vejen.

Til ansøgningen skal vi bruge flg. tegninger, i målestoksforhold 1:200 eller 1:500:

 • Plantegning med koter, vej- og stibrønde, belysning samt vej- og stiudformning - herunder en beskrivelse af hvor der skabes adgang fra nærliggende vej og hvordan denne udformes
 • Tvær- og længdeprofiler indeholdende mål på vejbredde samt mål på evt. vendeplads
 • Belægningsplan med vejafmærkning og skilte. Der må ikke være andet på denne plan.

Hvis det på forhånd vides hvor parcellerne får adgang til vejen, må dette også gerne fremgå af planerne. Såfremt det ikke fremgår, skal der efterfølgende for hver enkelt parcel fremsendes ansøgning om adgang jf. Lov om private fællesveje § 62.

Ansøgningen sendes på email til trafikteamet.

Vi igangsætter ikke behandling af sagen, før alle tegninger er modtaget fyldestgørende.

Hvilke vejer er private fællesveje

På den Centrale Vej- og sti Fortegnelse kan du se hvilke veje der er offentlig og hvilke der er private fællesveje.

Kommunen har pligt til at registrere samtlige offentlige veje og stier. Ligeledes har vi pligt til at registrere private fællesveje og stier i byområder.

Dette kan du altid finde opdateret information om på Vejdirektoratets hjemmeside. Linket kan du finde her på siden.

Vi er igang med at rette vejfortegnelsen til. Det kan derfor opleves, at der er fejl eller mangler - oplever du fejl må du meget gerne sende os en email.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Sagsbehandlingstider                                         Vi har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. I perioder af året, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider.

Opdateringsdato: 27.02.2020 - 11:24