Natura 2000

Natura 2000 områderne i Faxe Kommune omfatter de største og mest sårbare af kommunens naturområder. Disse indeholder en helt særlig natur, som det er vigtigt vi bevarer og beskytter.

 

Natura 2000 er et fælleseuropæisk projekt, der drejer sig om naturbeskyttelse. Områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Der gælder særlige retningslinjer for Natura 2000-områderne. Hvert område skal have udarbejdet en plan, der beskriver, hvordan man skal behandle naturen, for at denne kan udvikle sig positivt. Herunder skal der være en overvågning og rapportering om naturens tilstand.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 9% af Danmarks landareal og 18 % af havarealet. Fem af dem ligger her i Faxe Kommune:

  • Bagholt Mose
  • Søer ved Bregentved og Gisselfeld.
  • Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Skovene ved Vemmetofte.
  • Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.

 

Natura 2000 planer og handleplaner

Staten udarbejder Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. 

På baggrund af disse planer udarbejder kommunerne og staten handleplaner for hvert Natura 2000-områder. I handleplanerne står der, hvordan myndighederne vil arbejde for at besvare og forbedre naturtilstanden i områderne samt hvilke konkrete tiltag, der skal være fokus på i Natura 2000-området. 

Disse planer gælder for en seks årig periode, og den nuværende planperiode hedder 2022-2027.

Du kan se planer, handleplaner og baggrundsanalyser for de fem områder i Faxe Kommune i boksene herunder.