Delegations- og kompetenceplaner

Her finder du delegations- og kompetenceplaner mellem det politiske og det administrative niveau.

Formålet med delegations- og kompetenceplaner

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og byrådet har derfor i styrelsesvedtægten fordelt alle myndighedsområderne mellem økonomiudvalget og de stående udvalg, som således varetager den umiddelbare forvaltning inden for egne områder.

Der sker i høj grad delegation fra politisk til administrativt niveau, således at politikerne kan arbejde med politikskabelse og resultatstyring, og administrationen behandler sager og træffer beslutning om administration af lovgivning og enkeltsager, når der ikke er delegationsforbud.

En del sager skal behandles i byrådet og kan ikke delegeres. Det gælder fx beslutninger om årsbudgettet, årsregnskabet, bevillinger, låneoptagelse og større leje- og leasingaftaler. Enkelte steder i lovgivning er anført, at beslutninger skal træffes af kommunalbestyrelsen i møde. Disse beslutninger kan ikke delegeres.

Delegationsplanerne fordeler beslutningskompetencen på myndighedsområderne mellem byrådet, udvalgene og administrationen. Planerne anvendes til at skabe klarhed over rollefordelingen mellem byrådet, udvalgene og det administrative niveau, så der er overblik over, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser. De er tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere. Her kan de få et overblik over, om en sag skal afgøres politisk eller på det administrative niveau.

Helt overordnet er det politikerne, der fastlægger politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede principper og regler, og de træffer beslutninger i sager, der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning. Hvis der ikke skønnes at være et politisk råderum, forelægges disse sager kun til orientering.

Administrationen tager sig til gengæld af alt det administrative på baggrund af gældende regelgrundlag (lovgivning, planer og politikker mv.), enkeltsager og almindelig drift. I sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Byrådet ønsker med delegationsplanerne at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret kommunal opgavevaretagelse – inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau