Seniorrådet

Seniorrådet er bindeled mellem ældre borgere og Faxe Kommune.

Seniorrådet består af folkevalgte personer over 60 år, der opstilles og vælges som enkeltpersoner uafhængigt af politiske partier. Valget foregår ved fremmødevalg eller ved brevafstemning, det besluttes af Byrådet, efter indstilling fra Seniorrådet. Alle borgere over 60 år har stemmeret. Valgperioden for valg til Seniorråd følger perioden for valg til Byråd og Regionsråd. Seniorrådet for Faxe Kommune har 9 medlemmer.

Her finder du en oversigt over alle medlemmerne af Seniorrådet i Faxe Kommune samt deres kontaktoplysninger.

Medlemmer af Seniorrådet:

Gitte Blume

Gitte Blume (formand)
Mobil: 4086 2110
gitteblume16@gmail.com

 

Kaj Christensen

Kaj Christensen (næstformand)
Mobil: 3030 2796
bcih@mail.dk  
 

Birthe Christensen

Birthe Christensen 
Mobil: 5122 3740
bc4653@outlook.dk

 

Kirsten Vej Petersen

Kirsten Vej Petersen 
Mobil: 2258 0890
vejpetersen@gmail.com
 

Leif Børgersen

Leif Børgesen 
Mobil: 2054 2952
borgesenleif@gmail.com

 

Lone Holm Saraksen

Lone Holm Saraksen 
Mobil: 4266 4855
holmlone42@gmail.com

Marianne Jørgensen

Marianne Jørgensen 
Mobil: 2021 0310  
mj.salto20@gmail.com

Merete Toylsbjerg

Merete Toylsbjerg 
Mobil: 2423 5320
toylsbjerg7@msn.com
 

Susanne Holm

Susanne Holm 
Mobil: 3059 2212
shr@firma.tele.dk

 

Seniorrådets opgaver

Seniorrådet skal ifølge lov høres i alle forhold om ældres vilkår, der forelægges i Byrådet og i de politiske fagudvalg.

Seniorrådet arbejder for, at ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre.

Det er således Seniorrådets hovedopgave at være bindeled og kontakt mellem kommunens borgere over 60 år og Byrådet, dets politikere og administration.

Seniorrådet henvender sig formelt til politikerne og administrationen med flere om forskellige forhold, når det findes påkrævet.

Kontakt med Seniorrådet

Seniorrådet lytter gerne til ideer med mere fra kommunens ældre og pårørende, og alle kan frit henvende sig til ethvert medlem af Seniorrådet med sager og forhold, som rådet bør få kendskab til.

Seniorrådet holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen.

Henvendelsen kan være skriftlig eller mundtlig. Ved henvendelse gives der altid en tilbagemelding.

Ved henvendelse på mail anvendes Faxe Kommunes officielle mailadresse.

Seniorrådet beskæftiger sig normalt kun med emner og sager af principiel karakter.

Formanden og næstformanden repræsenterer officielt Seniorrådet overfor politikere og administration samt pressen.

Seniorrådet behandler ikke sager for enkeltpersoner, men bruger dem undtagelsesvis som anledning til at rejse principielle spørgsmål.

Normalt holdes møderne én gang om måneden. Møderne er ikke offentlige. I møderne kan der efter rådets anmodning deltage politikere eller personer fra kommunens administration herunder centerchefen samt øvrige relevante personer.

Referat af møderne kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Seniorrådet er medlem af ”Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark” og bliver derigennem orienteret om såvel problemer som gode løsninger og tiltag fra andre kommuner i Danmark samt ændringer i lovgivningen.

Konkrete sagsområder og forhold Seniorrådet hele tiden holder fokus på:

 • Faxe Kommunes ældrepolitik
 • Faxe Kommunes økonomi på ældreområdet
 • Service- og sundhedspolitik for ældregruppen
 • Klageråd (Seniorrådet har tre medlemmer i Klagerådet)
 • Visitering
 • Hjemmepleje
 • Boligforhold
 • Madordninger
 • Sundhedsforhold
 • Aktiviteter for ældre
 • Kultur
 • Transport
 • Økonomi