Olie

Olie- og benzinudskiller

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie-benzinudskiller.

Der skal etableres sandfang og olie-benzinudskiller på afløb fra:

  • Værkstedslokaler
  • Vaskehaller og vaskepladser
  • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
  • Garageanlæg og større parkeringspladser
  • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg etablerer en olie- og benzinudskiller?

Når olie- og benzinudskilleren etableres i forbindelse med én eller flere af ovenstående aktiviteter, vil det samtidig kræve en spildevandstilladelse for tilslutning af spildevandet til kloaknettet.

Grundejere, der har en olie- og benzinudskiller, skal anmelde denne til Faxe Kommune. Anmeldelsen bevirker, at du dermed har tilmeldt din olie- og benzinudskiller til den kommunale tømningsordning.

Hvordan foregår tømning af olie- og benzinudskilleren?

Tømning af olie- og benzinudskillere foretages i henhold til kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Det er Alfa Specialaffald der varetager tømningsordningen. Olie- og benzinudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt, eller med den frekvens, der er fastsat i spildevandstilladelsen.

Ved bestilling af ekstra tømninger kontaktes Alfa Specialaffald. Betaling for tilsyn og tømning sker ved direkte fakturering mellem grundejeren og Alfa Specialaffald.

Hvordan søger jeg om fritagelse fra tømningsordningen?

Der kan ansøges om fritagelse for tømningsordningen, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald fra tømning af olie- og benzinudskilleren kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved grundejerens foranstaltning.

Vær opmærksom på, at vi opstiller en række miljøvilkår i din fritagelse, som relaterer sig til drift og vedligehold af din olie- og benzinudskiller.

Du kan søge om fritagelse elektronisk eller ved indsendelse af fritagelsesansøgningen til Faxe kommune.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 01.02.2019 - 10:33