Billede af bilvask

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder, som afleder spildevand til kloaksystemet eller vandløb, skal have en spildevandstilladelse fra Faxe Kommune.

Afledning af spildevand kræver en spildevandstilladelse, hvis der er tale om disse typer spildevand:

  • Spildevand med forurenende stoffer fra virksomhedens produktion.
  • Spildevand fra rengøring af procesudstyr, lokaler eller køretøjer osv.
  • Spildevand fra værksteder, vaskehaller og vaskepladser.
  • Spildevand fra arealer med risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser).
  • Regnvand der indeholder forurenende stoffer fra udendørs produktion eller oplagspladser.
  • Spildevand fra køkken tilknyttet kantine, restaurant eller andet, hvor der tilberedes mad.

Hvordan søger jeg en spildevandstilladelse?

Du kan søge tilladelsen gennem Byg og Miljø. Faxe kommune har desuden brug for forskellige oplysninger i forhold til dimensionering af anlægget, for at kunne give tilladelsen, og derfor beder vi dig udfylde skemaet ’ Oplysningskrav ved ansøgning og spildevandstilladelse’, og indsende det sammen med ansøgningen. Der er udarbejdet er særskilt ansøgningsskema for vaskepladser, og et til restauranter, cafeer, hoteller og andre køkkenfaciliteter.

Det er vigtigt at du ansøger om spildevandstilladelse, inden du etablerer kloaksystemet. Der kan være ændringer til installation (sandfang, olieudskiller mm.) eller andet, som kan påvirke det der skal etableres.

Tilladelsen skal være meddelt inden du begynder at aflede spildevandet. Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand.

Hvad skal jeg være opmærksom på inden jeg ansøger?

Det er en god idé at komme i kontakt med os tidligt i forløbet i forhold til projektering eller overvejelser om ændret afledning af spildevand. På den måde kan krav omkring renseforanstaltninger osv. indarbejdes i dit projekt.

Vi giver normalt ikke tilladelse til direkte udledning til vandløb og søer eller nedsivning i jorden af spildevand fra virksomhedens produktion.

Du er altid velkommen til at os, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, eller hvis du er i tvivl om der er krav om renseforanstaltninger.

Hvis jeg ændrer på eksisterende spildevandsforhold

Hvis der på virksomheden foretage ændringer eller udvidelser, der medfører at virksomhedens spildvand ændres væsentligt i forhold til sammensætning og mængde, skal du søge om fornyet spildevandtilladelse.

Ansøgningen kan indsendes gennem Byg og Miljø.

Spildevand fra retauranter, cafeer, hoteller og andre køkkenfaciliteter

Afledning af spildevand fra køkkenfaciliteter på virksomheder kræver en tilslutningstilladelse. Afledningen skal ske gennem en fedtudskiller, hvor størrelsen (dimensioneringen) er godkendt af Faxe Kommune.

Faxe Kommune har lavet et særskilt skema til ansøgning om spildevandstilladelse fra køkkenfaciliteter.

Tømning af fedtudskiller skal varetages af et firma, som er registreret til dette i Energistyrelsens affaldsregister.

Afledning af olieholdigt spildevand

Afledning af olie- og benzinholdigt spildevand fra værksteder, tankpladser og lignende kræver en tilslutningstilladelse og skal ske gennem en olie- og benzinudskiller. Olie- og benzinudskilleren skal have den rette størrelse (dimensionering) i forhold til de aktiviteter, der kan give olieholdigt spildevand.

Håndtering af regnvand

Overfladevand der stammer fra udendørsarealer, hvor der er oplagsplads eller foregår aktiviteter der kan forurene overfladevandet, skal som udgangspunkt ledes til spildevandsledningen. I nogle tilfælde vil Faxe Kommune kræve at overfladevandet renses (sandfang, olieudskillere m.m.) inden tilledning til forsyningens ledningsnet. Overdækning af arealer kan være en løsning for at undgå forurening af overfladevand.

Regnvand, der ikke er forurenet, skal som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen, hvis virksomheden ligger i et separatkloakeret opland.

Hvis virksomheden har en stor befæstelsesgrad skal muligheden og behovet for håndtering og eventuel neddrosling af overfladevandet på egen grund vurderes af hensyn til kapaciteten af forsyningens ledningsnet.

Kontakt Faxe Kommune, hvis du har spørgsmål om overfladevand på din virksomhed.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 06.02.2020 - 16:20