Godkendelsespligtige virksomheder

En godkendelsespligtig virksomhed er en virksomhed, der ved etablering, samt ved udvidelse og ændringer, skal have en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse meddeles af kommunen og i nogle tilfælde af Miljøstyrelsen. En miljøgodkendelse er en tilladelse til, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt ejendom.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du se hvilke virksomheder og landbrug, kommunen har meddelt miljøgodkendelse til. Her kan du også se og læse de nyere godkendelser.

Hvem skal have en miljøgodkendelse?

Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, hvilke virksomheder og aktiviteter, der er godkendelsespligtige.

Hvis der på en godkendelsespligtig virksomhed er en eller flere biaktiviteter, der ikke i sig selv er omfattet af bilag 1 eller 2, bliver de dog også omfattet af miljøgodkendelsen.

Hvis det på en virksomhed kun er en biaktivitet, der er omfattet af bilag 1 eller 2, så er det kun biaktiviteten, der er omfattet af godkendelsespligten.

Hvornår skal jeg søge miljøgodkendelse?

En godkendelsespligtig virksomhed, anlæg, indretning eller aktivitet, må ikke etableres eller påbegyndes før der er meddelt miljøgodkendelse. Dette gælder også for udvidelser og ændringer, der kan give anledning til øget forurening.

Bestemmelsen gælder både for bygningsmæssige og for driftsmæssige ændringer, f. eks. ved udvidelse af driftstiden.

Hvordan søger jeg en miljøgodkendelse?

Inden du går i gang med ansøgningen, er det en god idé, at kontakte kommunen, for en afklaring af hvilket listepunkt i bilag 1 eller 2 virksomheden eller aktiviteten er omfattet af, samt en afklaring af evt. planmæssige og miljømæssige spørgsmål.

Du skal indsende ansøgningen om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

I Byg og Miljø vil du blive guidet igennem hvilke oplysninger, som ansøgningen m.v. skal indeholde. Systemet er sat op således, at du når du har valgt listepunkt, kun skal afgive oplysninger, der er relevant for den type virksomhed eller aktivitet.

Kan jeg få tilladelse til at påbegynde bygge-og anlægsarbejdet før der forelægger en godkendelse?

Hvis din virksomhed ønsker at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der er meddelt en miljøgodkendelse, kan kommunen i særlige tilfælde give en tilladelse hertil. Anlægget skal i så fald være i overensstemmelse med lokalplan eller byplanvedtægt, og der skal i øvrigt kunne forventes, at blive  meddelt miljøgodkendelse.

Der skal i så tilfælde indsendes en særskilt ansøgning om, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet.

Bygge- og anlægsarbejder sker på bygherrens ansvar.

Hvad indeholder en miljøgodkendelse?

Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse, en miljøteknisk vurdering samt vilkår for, hvordan virksomheden skal indrettes og drives.

Den miljøtekniske beskrivelse er som udgangspunkt baseret på en virksomheds ansøgning, mens den miljøtekniske vurdering, er kommunens eller Miljøstyrelsens vurdering af de ansøgte aktiviteter, samt om virksomheden kan etableres og drives uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

For nogle brancher og aktiviteter er der udarbejdet såkaldte standardvilkår. 

Særligt for maskinværksteder over 1.000 m2

Maskinværksteder der har et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover, er reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelsen. Det betyder at dit maskinværksted ikke skal have en miljøgodkendelse, men derimod reguleres efter bekendtgørelsens bestemmelser. 

Maskinværksteder skal anmelde etablering, udvidelse eller ændring via Byg og Miljø. I anmeldelsen skal du redegøre for, at maskinværkstedet lever op til reglerne i bekendtgørelsen.

Hvis dit maskinværksted allerede har miljøgodkendelse, vil den fortsat være gældende, indtil du foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening, eller hvis kommunen vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere er dækkende for virksomhedens aktivitet eller ikke er tidssvarende.

Skal virksomheden også have en spildevandstilladelse?

Hvis der fra din virksomhed skal udledes processpildevand, dvs. andet spildevand end tag- og overfladevand samt sanitært spildevand, skal du også søge om en spildevandstilladelse. Spildevandstilladelsen kan med fordel søges samtidig med miljøgodkendelsen. Du kan søge om spildevandstilladelse gennem Byg og Miljø.

I forbindelse med udvidelse eller ændring af en eksisterende virksomhed, skal du søge om tillæg til spildevandstilladelsen, hvis ændringen eller udvidelsen medfører en væsentlig ændring i mængde eller sammensætning af spildevandet.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 28.09.2023 - 13:33