Ingenører

Miljøtilsyn

Faxe Kommune er tilsynsmyndighed for alle virksomheder og landbrug i kommunen, dog med undtagelse af nogle enkelte større virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Miljøtilsyn omfatter alt fra udledninger og emissioner til luft og vand, oplag og håndtering af både affald, olie, kemikalier og husdyrgødning, til virksomhedernes egenkontrol.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du få et overblik over hvilke virksomheder og husdyrbrug kommunen fører regelmæssigt tilsyn med. Her kan du også se nyere spildevandstilladelser, miljøgodkendelser, tilsynsrapporter, kommunens miljøtilsynsplan, tilsynskampagner og kommunens årlige miljøtilsynsindberetning.

BilagStørrelse
PDF ikon Miljøtilsynsplan 2021-20241.09 MB

Hvem fører kommunen miljøtilsyn med?

Natur & Miljø varetager tilsynet med følgende typer erhvervsvirksomheder samt landbrug, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav om reglemæssigt tilsyn:

 • Virksomheder der er optaget på bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.
 • Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
 • Husdyrbrug der er godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16 i husdyrbrugloven.
 • Husdyrbrug der (før 1. august 2017) er godkendt i henhold til §§ 11 og 12 i den tidligere husdyrgodkendelseslov.
 • Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, der inden 1. august 2017 var omfattet af regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.
 • Virksomheder optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
 • Autoværksteder, renserier og pelsdyrfarme.

Natur & Miljø er tilsynsmyndighed med hensyn til spildevandsafledning til offentlig kloak. Dette gælder også virksomheder, hvor Staten er godkendelsesmyndighed.

Natur & miljø varetager også tilsynet med de øvrige erhvervsvirksomheder og aktiviteter (§ 42 virksomheder), der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelses eller anmeldeordninger, samt landbrug, der ikke er omfattet af ovenstående. Her vil der typisk kun være tilsyn i forbindelse med f.eks. klager, henvendelser eller kampagner.

Tilsynstyper

For de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssigt tilsyn, forekommer der 3 tilsynstyper: Basistilsyn, prioriteret tilsyn og kampagnetilsyn.

Basistilsyn er et samlet miljøtilsyn og omfatter en gennemgang af virksomheden eller husdyrbrugets samlede miljøforhold samt egenkontrol. Et samlet miljøtilsyn består af fysisk tilsynsbesøg.

Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, og behovet for disse fastlægges på baggrund af en miljørisikovurdering af blandt andet påtalte forhold og beliggenhed. De prioriterede tilsyn kan være enten et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter.

Som en del af kommunens miljøtilsynsarbejde skal kommunen udføre 2 årlige tilsynskampagner. Tilsynskampagnerne kan f.eks. være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for en målrettet indsats.

Hvor ofte skal en virksomhed eller husdyrbrug have tilsyn?

Reglerne i tilsynsbekendtgørelsen medfører, at der som minimum føres basistilsyn med de mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug inden for en 3-årig periode. Dette gælder virksomheder og husdyrbrug, der er miljøgodkendte.

Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug skal mindst have et basistilsyn hvert 6. år.

I den mellemlæggende periode kan en virksomhed eller et husdyrbrug blive udtrukket til et prioriteret tilsyn på baggrund af miljørisikoscoren. Derudover kan de få tilsyn i forbindelse med en kampagne.

Hvordan forgår et miljøtilsyn?

Kommunen vil som udgangspunkt varsle et fysisk tilsyn 14 dage før, medmindre der er tale om, at formålet med tilsynet herved forspildes. I forbindelse med varslingen af tilsynet, vil tilsynsmedarbejderen gøre opmærksom på formålet med tilsynet, samt hvilke dokumenter virksomheden eller husdyrbruget på forhånd kan finde frem.

I forbindelse med forberedelse til tilsynet, vil tilsynsmedarbejderen gennemgå virksomhedens eller husdyrbrugets godkendelser og tilladelser, seneste tilsynsrapport, evt. håndhævelser samt de analyser, rapporter, kontroller og lignende virksomheden eller husdyrbruget har sendt ind.

Ved selve det fysiske tilsyn kontrollerer tilsynsmedarbejderen, om virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår i miljøgodkendelser, udledningstilladelser, tilslutningstilladelser, påbudsbestemmelser, evt. miljøtekniske beskrivelser, miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven med tilhørende bekendtgørelser og regulativer.

På tilsynet vil tilsynsmedarbejderen typisk forholde sig til følgende:

 • Produktionsstørrelse
 • Støjende aktiviteter
 • Udledninger til luften og eventuelle renseforanstaltninger
 • Håndtering af restprodukter (f.eks. opbevaring og udbringning af husdyrgødning, genanvendelse af virksomhedens affald).
 • Opbevaring af olier og flydende kemikalier (f.eks. sprøjtemidler, rengøringsmidler og brændstof).
 • Afledning af processpildevand herunder renseforanstaltninger (f.eks. mælkerumsvand, tømning af olieudskillere)
 • Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald
 • Andre miljømæssige forhold af betydning (f.eks. vibrationer, støv og lugt)

Håndhævelser meddeles så vidt muligt ved tilsynet og fremsendes efterfølgende skriftligt.

Miljøtilsynsplan

Faxe Kommune har i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelse udarbejdet en miljøtilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, samarbejdsrelationer med andre myndigheder samt en liste over IED-virksomheder og – store husdyrbrug i kommunen.

Den nuværende miljøtilsynplan for 2021-2024 kan ses her på siden samt på DMA-Portalen, hvor tidligere miljøtilsynsplaner også ligger.

Tilsynsrapporter for virksomheder og husdyrbrug

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, skal kommunen efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssigt tilsyn, udarbejde en tilsynsrapport. Tilsynsrapporterne indeholder basisoplysninger om virksomheden eller husdybruget, hvad der er ført tilsyn med, eventuelle håndhævelser og resultatet af virksomheden egenkontrol.

Tilsynsrapporter offentliggjort efter 1. maj 2016 ligger på DMA-Portalen.

Du har til enhver tid adgang til sagsakterne om en virksomhed eller et husdyrbrug, bl.a. til miljøoplysninger om virksomhedens/husdyrbrugets egenkontrol. Adgangen sker dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøtilsynsindberetning

Kommunens skal føre tilsyn med, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven bliver overholdt. Hvert år indsendes indberetning til Miljøstyrelsen om, hvordan det er gået med at opfylde tilsynsforpligtelsen i det forløbne år. Indberetningen omhandler bl.a. følgende:

 • Hvor mange virksomheder og landbrug, der er i kommunen.
 • Hvor mange godkendelser og revurderinger, der er givet.
 • Hvor mange tilsyn og hvilken type, der er foretaget.
 • Hvor mange kampagnetilsyn der er udført.
 • Hvor mange og hvilke håndhævelser, der er givet.
 • Hvad der er opkrævet i brugerbetaling.

Kommunens indberetning skal offentliggøres på DMA-Portalen.

 

Tilsynskampagner

Kommunen skal hvert år skal gennemføre to tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer. Formålet med kampagnerne er, at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Fra 2016 og fremad vil kommunens tilsynskampagner være offentligt på DMA-portalen. Her vil det også være muligt, at læse kampagner fra andre kommuner.

Brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn

Der er med virkning fra 1. januar 2005 indført regler om brugerbetaling for miljøgodkendelser og miljøtilsyn for en række virksomheder og landbrug.

Brugerbetalingen omfatter følgende virksomheder og landbrug:

 • Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2.
 • Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder jern, stål eller andre metaller.
 • Virksomheder omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
 • Husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a eller 16b i husdyrbrugloven.
 • Husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 10, 11 og 12 i  den tidligere husdyrgodkendelseslov.
 • Arealer, der er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
 • Erhvervsmæssige dyrehold
 • Autoværksteder
 • Vindmøller over 25 kW.

Faxe Kommune skal opkræve betaling for den tid, der bruges til miljøtilsyn, herunder forberedelse af tilsynet, udførelse af tilsynet på virksomheden eller husdyrbruget, udarbejdelse af tilsynsrapporter og -breve, samt udarbejdelse af eventuel håndhævelse (henstillinger, indskærpelse og påbud). Derudover kan der opkræves brugerbetaling for den tid der bruges på opfølgning på tilsyn og håndhævelser, samt opfølgning på egenkontrol i spildevandstilladelser, indsendte analyser og rapporter.

Der skal opkræves brugerbetaling for den tid der går med udarbejdelse af miljøgodkendelser, revurderinger og eventuelle tilsyn der laves i forbindelse med disse.

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid. Timesatserne er fastlagt af Miljøstyrelsen, og reguleres årligt. Timeprisen i 2023 er på 451,36 kr.

Hvert år i november udsender kommunen regninger for perioden 1. november – 31. oktober, for den tid, kommunen har brugt på miljøtilsyn og miljøgodkendelse på en virksomhed eller et husdyrbrug. Kommunen kan ikke dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser. Kommunens afgørelser om brugerbetaling kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 28.09.2023 - 13:52