Dagtilbud - pasning af børn

Her finder du informationer om dagtilbud i Faxe Kommune

Du kan søge om dagpleje- og børnehaveplads samt plads i integreret institution (0-6 år) til dit barn, så snart barnet er født. 
Skal du opskrive, acceptere tilbud om pasning, udmelde eller se hvor på ventelisten dit barn står, skal du benytte digital pladsanvisning via borger.dk.

Vores pasningstilbud:

I Faxe Kommune har vi den kommunale dagpleje samt 11 kommunale og 2 selvejende dagtilbud. 

Du kan også vælge mellem 3 private dagtilbud og omkring 20 private pasningsordninger.

Det er muligt at få tilskud til kombinationstilbud, tilskud til pasning af egen børn og tilskud til private pasningsordninger.

AULA

Alle forældre med et eller flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud eller dagpleje i Faxe Kommune har adgang til den digitale kommunikationsplatform Aula (fra mandag den 25. januar 2021)
Vi tror, at Aula kan være med til at gøre vores fælles kommunikation og indsigt i jeres børns dagligdag endnu bedre.

Du kan læse mere i folderen her og se vores guide til at oprette unilogin. 

 

Lukkedage/fællespasning i dagtilbud og SFO

Faxe Kommune har følgende lukkedage:

Lukkedage:

 • Tre dage før påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.)
 • Én uges sammenhængende ferielukning.
 • Den 5. juni er en halv helligdag fra kl. 12.00.
  Lederen og forældrebestyrelsen afgør efter forespørgsel blandt forældrene om der er behov for pasning frem til kl. 12.00. Hvis under 50 % har brug for plads holder dagtilbuddet lukket hele dagen.
  Der tilbydes ingen anden form for pasning den 5. juni.

Der er følgende fordeling af fællespasning i dagtilbud og SFO I :

År

Lukkeuge Sommerferie

Lukkedage - Påske + Kri. Himmelfart

Lukkedage - Jul

2024

Maglemuen og

 SFO Nordlyset

Lillebo og

SFO Terslev Børnehus

Regnbuen / Småfolket og SFO Viben

2025

Børnehuset Mælkevejen og

SFO Hyllen

Karise Børnehus og

SFO Tandhjulet

Børnehuset Heimdal og

SFO Solhøjen

2026

Børnehuset Møllen og SFO Hvepsereden

Børnehuset Frøen og

SFO Pastinakken

Dalby Børnehuse og

SFOdin

2027

Terslev Børnehus & Lillebo og SFO Terslev Børnehus

Regnbuen / Småfolket og SFO Vibeeng

Maglemuen og

 SFO Nordlyset

2028

Karise Børnehus og

 SFO Tandhjulet

Børnehuset Heimdal og

 SFO Solhøjen

Børnehuset Mælkevejen og SFO Hyllen

2029

Børnehuset Frøen og

 SFO Pastinakken

Dalby Børnehuse og

 SFOdin

Børnehuset Møllen og

 SFO Hvepsereden

 


Ovenstående fordeling sikrer, at fællespasningen tilbydes i dagtilbud og SFO´er.
På lukkedage tilbydes fællespasningen til børn omfattet af pasningsgarantien.

 

På alle ovenstående lukkedage tilbydes fællespasning for alle børn mellem 0-9 år der er indskrevet i et dagtilbud eller i SFO I.
For at tilgodese behovene på de forskellige alderstrin fordeles fællespasningen som følger:

 • Fællespasning af 0-6 årige varetages af en 0 - 6 års daginstitution
 • Fællespasning af 0. - 3. klasse varetages af en SFO

Der opkræves ikke ekstra betaling for fællespasning.

Frokostordning i kommunale dagtilbud

I Faxe Kommune har vi fokus på, at børn og unge udvikler sunde vaner.

Frokostordningen tilbydes i dag i Frøen.

Frokostordningen, er en tilkøbsydelse der opkræves udover den almindelige institutionstakst. 
Beløbet dækker udgifterne til råvarer og personaleressourcer.

Den kommunale frokostordning leveres af ekstern leverandør og anrettes og serveres i dagtilbuddet som ”smør-selv med lunt” 3 x om ugen og ”varm mad” 2 x om ugen.
Madplanen lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til den aktuelle aldersgruppe og som udgangspunkt er 50 % af råvarerne økologiske

Her kan du se hvad Fru Hansens kælder leverer

Her kan du læse om Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost

Den 4. juni 2010 blev loven om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. vedtaget i Folketinget.
Dagtilbudslovens § 16a stk. 1, 2 og § 16b angiver de overordnede regler for kommunale frokostordninger i 0-6 års dagtilbud.

Retningslinjerne for ”Sundt frokostmåltid” beskriver rammerne og kravene til frokostordningerne og danner grundlag for forældrebestyrelsernes beslutning om til- eller fravalg af en frokostordning i det enkelte dagtilbud. Se vedlagte bilag omhandlende retningslinjer for et sundt frokostmåltid

Retningslinjer for Faxe Kommunes dagtilbud

Faxe Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Det dækker over, at et barn med behov for en dagtilbudsplads tilbydes dette senest tre måneder efter den dag, hvor der er ansøgt om optagelse. Garantien dækker over en plads i et alderssvarende dagtilbud.

I givet fald at der ikke er en ledig plads hos den ønskede dagplejer eller dagtilbud er det muligt, at lade sig skrive op til én bestemt dagplejer eller dagtilbud, hvis der ikke er plads i det ønskede tilbud og derved er det muligt at komme på en venteliste.

Retningslinjerne omfatter opskrivning og anvisning af pladser til Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver og SFO, fritidshjem samt fritidsklubber ifølge lov om Dagtilbud og Folkeskoleloven.

Du kan her læse om de samlede retningslinjer for Faxe Kommunes dagtilbud nedenfor.

 

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes dagtilbud

Styrelsesvedtægten udgør rammen for organiseringen og driften af de kommunale dagtilbud, herunder områdeforældrebestyrelserne.  

BilagStørrelse
PDF ikon Styrelsesvedtægt for dagtilbud133.05 KB

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Her kan du læse rammerne for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune.

Krav til etablering af privat dagtilbud - private leverandører

For at oprette en privat institution, skal institutionen godkendes af Faxe Kommune.
Dette kræver, at institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier f.eks.:

 • Gældende krav til bygninger, legepladser, m.v.
 • Gældende lovgivning om Dagtilbud
 • De kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, som fremgår af ansøgningsskemaet nedenfor

En privat institution kan ikke etableres som dagplejetilbud.

Ønsker du at oprette en privat institution, skal du indsende ansøgning og dokumentation til Center for Børn & Undervisning. I ansøgningen skal der redegøres for, hvordan institutionen vil leve op til godkendelseskriterierne.

Materialet skal sendes til via digital post til Faxe Kommune - generelle henvendelser, att. Center for Børn & Undervisning.

Her kan du læse Dagtilbudsloven og bekendtgørelser

 

Ønsker du at blive godkendt som privat pasningsordning?

Nedenstående krav beskriver betingelserne for godkendelse af privat pasningsordning. 

Private pasningsordninger skal leve op til den gældende børne- og ungepolitik. Private pasningsordninger skal leve op til den generelle forhåndsbestemmelse i dagtilbudsloven, jf. dagtilbudslovens § 78 og 79. Du kan læse dagtilbudslovens bestemmelser her.

Godkendelsesprocedure:

Godkendelsen omfatter godkendelse af de private børnepassers fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer skal godkendes ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, tryghed, trivsel og udvikling, samt en forsvarlig pasning(Dagtilbudslovens vejledning, afsnit 5).

Ansøgeren skal henvende sig til godkendelsesmyndigheden som er Dagplejen i Faxe Kommune.
Efter henvendelsen, tager Dagplejen kontakt til ansøgeren og aftaler et besøg i hjemmet, hvor der udarbejdet et oplysningsskema til brug ved godkendelse af private pasningsordninger. Ansøger vil efter besøget få oplyst om godkendelsesproceduren kan fortsætte. Ansøgeren skal ved besøget fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i pasningsordningen skal underskrive.
Det er den tilsynsførende myndighed, Dagplejen, der vurderer, hvor mange børn ansøger kan godkendes til at passe. Der kan maksimalt passes 5 børn i alderen 0-2 år i den private pasningsordning.
Godkendelsesproceduren kan forventes at tage fra 1-3 måneder. Der indhentes straffe og børneattest på ansøger samt på ansøgers ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år.

Godkendelseskriterier:

En privat pasningsordning skal have:

 • Fysisk overskud til at passe børn – dvs. at personen skal kunne løfte og bære børnene.
 • Psykisk overskud til at passe børn – dvs. være nærværende, have god mimik, kontakt- og kommunikationsevne så børnenes trivsel og udvikling sikres.
 • Overblik, dvs. være i stand til at få en hverdag til at kunne fungere med børnegruppen

Yderligere forventes det at den private pasningsordning skal kunne:

 • Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling
 • Give børnene omsorg og tryghed
 • Møde barnet med respekt
 • Tale dansk og kunne understøtte børnenes integration
 • Tage imod råd og vejledning fra tilsynsførende og bruge vejledningen i hverdagen

 

Oplysningsskemaet indeholder bl.a. krav om at:

 • De lokaler hvor børnepasningen foregår, skal være røgfrit
 • Ansøgeren skal have kendskab til sund kost
 • Boligens beskaffenhed skal være af en sådan karakter, at børns behov for at lege og udfolde sig i naturen kan imødekommes i nærheden af hjemmet
 • Haven skal være indhegnet. Der må ikke være åbent vand eller bassin i haven
 • Sandkassen skal kunne overdækkes
 • Trapper skal være sikret
 • Rengøringsmidler, vaskemiddel, medicin, plastikposer og lign. må ikke være i børnehøjde
 • Brændeovne skal være afskærmet
 • Røgalarmer skal opsættes i de rum der er godkendt til pasning af børn
 • Løbende pædagogisk tilsyn efter godkendelse

Ifølge Dagtilbudsloven skal der føres tilsyn med pasningsordninger der er godkendt under §78. Dagplejen er den tilsynsførende myndighed i Faxe Kommune.

Forskellen mellem kommunale dagtilbud og private pasningsordninger

Der er en forskel mellem kommunale dagtilbud (dagpleje og vuggestue) og private pasningsordninger § 78/ 79.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med kommunale tilbud på en række områder og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens § 7-44.

I private pasningsordninger er der som følge her af ikke krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan jf. dagtilbudslovens § 8 og 9
 • At sprogvurderingen af barnet i 3 års alderen ikke foretages i den private pasningsordning, men foretages af en tale/ hørekonsulent i hjemmet § 11 stk. 2 og 4.
 • Der er ingen krav om forældreindflydelse eller formaliseret forældreindflydelse jf. dagtilbudslovens § 14 – 16
 • Der stilles ikke krav om alternativ pasning ved ferie og sygdom
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger jf. dagtilbudslovens § 29

Faxe kommune kan tilbagekalde en godkendelse af privat pasningsordning, hvis der gennem tilsyn konstateres at den private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter de krav som følger af dagtilbudsloven.

Der kan ikke søges om økonomisk friplads og- eller socialpædagogisk fripladstilskud i en privat børnepasningsordning.

Private pasningsordninger godkendt før 1. juli 2018 får et årligt tilsyn og privat pasningsordninger godkendt efter den 1. juli 2018 får tilsyn svarende til et tilsyn i et alderssvarende dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 81.

Sprogstimulerende indsats i Faxe Kommunes dagtilbud

Her finder du information om den samlede sprogstimulerende indsats i Faxe kommunes dagtilbud. Materialet har flere målgrupper og henvender sig til personalet i dagtilbuddene, tværfaglige samarbejdspartnere, politikere, forældre og forvaltning.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sprogudvikling i dagtilbud?

Sproget spiller en central rolle for barnets trivsel og udvikling. Sproget bruges til at udtrykke behov og til at dele oplevelser og tanker og herved fungerer sproget som en adgangsbillet ikke bare til sociale fællesskaber men også til personlig udvikling. Det er gennem sproget at barnet giver udtryk for sine tanker, følelser, meninger og behov såvel som at barnets viden om og forståelse af verden udvikles.

En væsentlig årsag til den øgede interesse for den tidlige sprogtilegnelse er, at forskningen i stigende grad påviser at barnets sprogtilegnelse fra 0-6 års alderen har en betydning for barnets læring, skrive og læsefærdigheder.
 

Hvordan arbejder vi med sprog og sprogtilegnelse i Faxe Kommune?

I Faxe Kommune har vi fokus på det tidlige sprogarbejde i dagtilbud 0 – 6 år og har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.

I Faxe kommune arbejder vi direkte og indirekte med sprogtilegnelse. Vi har fokus på det tidlige sprogarbejde med børnene i dagtilbud 0-6 år. Og institutionerne har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.
 

Sprogpakken:

Alle dagtilbud herunder 60 pædagogiske medarbejdere har i 2011 og 2012 deltaget i Socialministeriets efteruddannelsesindsats ”Sprogpakken”. Hovedformålet med denne indsats har været at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprog, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.
 

Sprognetværk:

I forbindelse med implementeringen af ”Sprogpakken” er der oprettet fire sprognetværk, der består af nøglepersoner, sprogansvarlige pædagoger og tale- høre konsulenter som mødes fire gange årligt med det formål, at udveksle viden og erfaringer om børns sprog og sprogtilegnelse.
 

Fart på Sproget:

Alle dagtilbud i Faxe Kommune har i perioden 2012-2014 deltaget i forskningsprojektet ”Fart på Sproget” ved Syddansk Universitet og Rambøll Management. Projektets formål er at udvikle og afprøve et pædagogisk styret program, baseret på strukturerede legeaktiviteter til styrkelse af sprogtilegnelse hos børn i alderen 3-6 år. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 7600 børn i 144 daginstitutioner i otte udvalgte kommuner.

Resultaterne af forskningsprojektet forligger i 2015
 

Styrk Sproget:

”Styrk sproget” er en landsdækkende indsats, der har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn og unge. Projektet har fokus på, hvordan vi som kommune – dagtilbud og skole kan udvikle indsatsen for tosprogede børn med henblik på at en fælles indsats der sikrer, at 95 procent af en ungdomsovergang går videre på en ungdomsuddannelse. ”Styrk Sproget” tager udgangspunkt i den viden, vi har om, hvad der virker.

Der er fire dagtilbud som er med i dette projekt, Frøen, Heimdal, Maglemuen og Kridthuset.
 

Hvordan finder sprogarbejde sted i dagtilbud?

 • Sprogarbejde i mindre grupper
 • Dialogisk læsning. I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser op for barnet og barnet lytter, lægger dialogisk læsning op til et sprogligt samspil mellem barn og voksen. Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet under læsningen og derved bliver barnet udfordret, hvilket resulterer i at barnet udvikler flere sproglige færdigheder
 • Samtaler i hverdagen, de daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for arbejdet med børns sproglige udvikling, hvor samtalerne tager udgangspunkt i det enkelte barns akutelle kompetencer
 • Tematisk sprogarbejde. Idéen med struktureret tematisk sprogarbejde er grundlæggende, at man arbejder struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema, som fx skoven, kroppen eller dyr
 • Sprogvurdering. Ifølge Dagtilbudslovens § 11 gennemføres en sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Faxe Kommune anvender Kompetencehjulet og KL’s sprogvurderingsmateriale.
 • Sprogvurdering af 3 årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud

Ifølge dagtilbudslovens § 11, skal alle 3 årige børn der ikke er i dagtilbud, tilbydes sprogvurdering.

Tosprogede børn skal sprogvurderes.

Sprogvurderingen udføres af en af kommunens tale – hørekonsulenter.

Tilskud til privat børnepasning

Forældre, der er blevet tilbudt en institutionsplads til børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet bliver 3 år, kan vælge en privat pasningordning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen.

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et beløb, som fremgår af Faxe Kommunes takstblad (findes på kommunens hjemmeside). 

Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.

Tilskuddet til privat pasningordning træder i stedet for en plads i dagtilbud. Ved overgang fra privat pasningsordning til kommunal dagtilbud gælder Faxe Kommunes opskrivningregler for optagelse på venteliste til det ønskede tilbud.

Faxe Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med den private pasningsordning og du vil som forældre ikke modtage en tilsynsrapport fra tilsynet. Tilsynet er et anliggende mellem Faxe Kommune og den private pasningsordning. Orientering om tilsynet formidles af den private pasningsordning. Hvis der er forhold som er bekymrende og/eller kritisable vil de forældre som benytter den pågældende private pasningsordning blive kontaktet.

Hvis pasningsaftalen ophører skal du være opmærksom på, at Faxe Kommune ikke forpligter sig til en anden sammensætning eller omfang af tilbuddet end det som allerede tilbydes i Faxe Kommune.

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning kan søges via Borger.dk.
Ved indsendelse af ansøgningen om tilskud til privat børnepasning skal der vedhæftes en kopi af den kontrakt, som I indgår med den private pasningsordning, samt en kopi af barselsplanen fra Udbetaling Danmark eller din arbejdsgiver, hvoraf det fremgår hvornår mors eller fars barsel slutter.

I kan tidligst modtage tilskud til privat børnepasning en måned før udløb af barselsorloven/forældreorloven.

 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn.

Fra dit barn er 24 uger og indtil den første i den måned, hvor dit barn fylder 3 år har du mulighed for at modtage tilskud, hvis du selv ønsker at passe dit barn jf. Dagtilbudslovens § § 19 og 21 og §§ 86 – 91.

Ansøgningen om tilskud til pasning af egne børn kan søges via Borger.dk

Tilskuddet bevilges ikke med tilbagevirkende kraft.

Betingelser, hvad skal der til for at få tilskud?

 • Tilskuddet gives, fra det tidspunkt, dit barn kan tilbydes plads i et dagtilbud. For at få tilskud skal barnet være skrevet op til et dagtilbud.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. dagpenge, orlovsydelse, SU eller kontanthjælp) eller har en arbejdsindtægt. Dog kan du får udbetalt feriepenge samtidig med tilskuddet til pasning af egne børn.
 • Du kan ikke modtage tilskud, hvis din ægtefælle modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og som enten frivilligt er blevet hjemmegående og dermed ikke modtager hjælp efter aktivloven eller har mistet retten til hjælp jvf. 225-timers reglen.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i EU sidestilles med ophold i Danmark. Opholdet skal dokumenteres med en bopælsattest.
 • Du skal opholde dig i Danmark for at være berettiget til tilskuddet.
 • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber for at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales tilskud til pasning af egne børn. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.
 • Tilskudsmodtagere vil indenfor 2 måneder efter opstart af ordningen få et tilsyn med henblik på at sikre, at ordningen opfylder barnets behov.

Hvad skal jeg vide, om tilskuddet?

 • Tilskuddet er skattepligtigt og beskattes som A-indkomst og der beregnes ikke ATP og arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet. Der optjenes ligeledes ikke feriepenge.
 • Tilskuddet udbetales månedligt bagud.
 • Modtager du tilskud til pasning af et barn og samtidigt har et andet barn i eksempelvis børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud.
 • Tilskuddet ydes efter ansøgning og kan samlet ydes for minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. Perioden kan deles i to og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.
 • Det månedlige tilskud til pasning af egne børn fremgår af takstbladet som du finder på Faxe Kommunes hjemmeside under Børn og Unge.

Øvrige betingelser - hvad skal jeg ellers vide?

 • Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn, hvor forældrene får økonomisk tilskud til pasning af deres egen børn.
 • Du skal have bopæl i Faxe Kommune.
 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
 • Hvis den private ordning ikke opfylder barnets behov for støtte efter dagtilbudsloven skal Faxe Kommune gå i dialog med forældrene med henblik på, at forældrene kan ansøge om at få barnet optaget i et dagtilbud med den nødvendige støtte. Såfremt et barn har behov for særlig støtte efter servicelovens regler, kan Faxe Kommune beslutte ikke at yde tilskud til pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens § 91.
 • Der kan maximalt ydes tre tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for højeste dagpenge.
 • Hvis tilskuddet til pasning af egne børn er lavere end kontanthjælpen, suppleres tilskuddet ikke op til kontanthjælpsniveauet.
 • Forældre kan ikke få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i dagtilbud. Det sker med støtte fra dagtilbudslovens § 4, stk. 2, eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge.
 • Efter dagtilbudslovens § 95 kan Faxe Kommune bringe udbetaling til ophør i forhold til personer, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i Danmark.

Ophør - hvad sker der, når tilskuddet ophører?

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden bedes du sende en mail til pladsanvisningen.
 • Tilskuddet bortfalder, hvis du fraflytter Faxe Kommune.
 • Hvis du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, tilbydes dit barn en plads i et dagtilbud efter de almindelige optagelsesregler i Faxe Kommune.

Klage

 • Der er ikke fastsat særlig klageadgang i forbindelse med ordningen. Den konkrete afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.
 • Klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen kan alene indbringes for kommunen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau.

Kontaktinformation

Kontaktinformation til Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har lukket i uge 30.

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 13.02.2024 - 13:53