Dagtilbud - pasning af børn

Her kan du læse om dagtilbud i Faxe Kommune

Du kan søge om dagpleje- og børnehaveplads samt plads i integreret institution (0-6 år) til dit barn, så snart barnet er født. 
Skal du opskrive, acceptere tilbud om pasning, udmelde eller se hvor på ventelisten dit barn står, skal du benytte digital pladsanvisning via borger.dk.

Vores pasningstilbud:

I Faxe Kommune har vi den kommunale dagpleje samt 11 kommunale og 2 selvejende dagtilbud. 

Du kan også vælge mellem 3 private dagtilbud og omkring 20 private pasningsordninger.

Det er muligt at få tilskud til kombinationstilbud og tilskud til private pasningsordninger.

 

 

Lukkedage / fællespasning i dagtilbud og SFO

Lukkedage i dagplejen og institutionerne:

 • Tre dage før påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.)
 • Én uges sammenhængende ferielukning.

Indførelsen af lukkedage er en del af de politisk besluttede besparelser der er indført i forbindelse med de årlige budgettilpasninger.

Lukkedagene er lagt på dage, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt fremmøde blandt børnene.

I forbindelse med budgetreduktioner vedtaget i 2010 og vedtaget budget for 2011 - 2014, har byrådet besluttet, at daginstitutioner, klubber og SFO´er samlet set skal have 12 årlige lukkedage fremover.

Fem af disse dage placeres som en samlet lukkeuge. Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget har på deres møde den 19. september 2011 vedtaget at lukkeugen i 2012 og fremadrettet placeres i uge 29.

Faxe Kommune strækker sig over et forholdsvist stort geografisk område.
Dette forhold imødekommes ved, at fællespasningen fremover fordeles på flere distrikter i en 3-årig cyklus, således at fællespasningen tilbydes i skiftende distrikter efter et fast mønster.

Forvaltningen har valgt følgende tre-årige mønster opstillet med 0-6 års institutioner/ 0.-3. klasse SFO

År:             Lukkeuge :                                                     Løse lukkedage:
2018          Heimdal/SFO Solhøjen                                   Karise Børnehus/SFO Tandhjulet
2019          Dalby Børnehuse/SFOdin                               Møllen/SFO Hvepsereden
2020          Regnbuen og Småfolket/SFO Viben               Frøen/SFO Pastinakken

Ovenstående fordeling sikrer at fællespasningen tilbydes i daginstitutioner og SFO´er, der ligger meget tæt på hinanden af hensyn til familier med flere børn.

På alle ovenstående lukkedage tilbydes fællespasning for alle børn mellem 0-9 år der er indskrevet i en institution.
For at tilgodese behovene på de forskellige alderstrin fordeles fællespasningen som følger:

 • Fællespasning af 0-6 årige varetages af en 0 - 6 års daginstitution på dagtilbudsområdet
 • Fællespasning af 0. - 3. klasse varetages af en SFO på uddannelsesområdet

Alle 0-9 års institutioner informerer forældrene om fællespasningens placering. Der opkræves ikke ekstra betaling for fællespasning.

Tilmelding til fællespasning:

Frokostordninger i kommunale dagtilbud

I Faxe Kommune har vi fokus på, at børn og unge udvikler sunde vaner.
Frokostordningen tilbydes i dag i Frøen.

Frokostordningen, er en tilkøbsydelse der opkræves udover den almindelige institutionstakst og er fastsat til 549,00 kr. pr. mdr.
Beløbet dækker udgifterne til råvarer og personaleressourcer.

Den 4. juni 2010 blev loven om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. vedtaget i Folketinget.
Dagtilbudslovens § 16a stk. 1, 2 og § 16b angiver de overordnede regler for kommunale frokostordninger i 0-6 års dagtilbud.

Frokosten leveres af ekstern leverandør og anrettes og serveres i dagtilbuddet som ”smør-selv med lunt” 3 x om ugen og ”varm mad” 2 x om ugen.
Madplanen lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til den aktuelle aldersgruppe og som udgangspunkt er 50 % af råvarerne økologiske.

Retningslinjerne for ”Sundt frokostmåltid” beskriver rammerne og kravene til frokostordningerne og danner grundlag for forældrebestyrelsernes beslutning om til- eller fravalg af en frokostordning i det enkelte dagtilbud.

Retningslinjer for Sundt frokostmåltid (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Institutioner med eller uden frokostordning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her kan du se hvad Fru Hansens kælder leverer

Her kan du læse om Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost

Rammer for Faxe Kommunes dagtilbud

Retningslinjerne omfatter opskrivning og anvisning af pladser til Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver og SFO samt fritidsklubber ifølge lov om Dagtilbud og Folkeskoleloven.
I menuen til højre kan du læse beskrivelserne af retningslinjerne.

Her kan du læse de samlede retningslinjer for Faxe Kommunes dagtilbud. Bemærk at retningslinjerne er under revidering

 

BilagStørrelse
Retningslinjer for dagtilbud34.81 KB

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes dagtilbud

Styrelsesvedtægten udgør rammen for organiseringen og driften af de kommunale dagtilbud, herunder områdeforældrebestyrelserne. 

Styrelsesvedtægten er godkendt i Byrådet d. 13. april 2016. 

BilagStørrelse
Styrelsesvedtaegt for dagtilbud156.56 KB

Krav til oprettelse af privat dagtilbud

For at oprette en privat institution, skal institutionen godkendes af Faxe Kommune. Dette kræver, at institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier f.eks.:

 • Gældende krav til bygninger, legepladser, m.v.
 • Gældende lovgivning for dagtilbud
 • De kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, som fremgår af ansøgningsskemaet nedenfor

En privat institution kan ikke etableres som dagplejetilbud.

Ønsker du at oprette en privat institution, skal du indsende ansøgning og dokumentation til Center for Børn & Undervisning. I ansøgningen skal der redegøres for, hvordan insitutionen vil leve op til godkendelseskriterierne.

Materialet skal sendes til via digital post til Faxe Kommune - generelle henvendelser, att. Center for Børn & Undervisning.

Ønsker du at blive godkendt som privat pasningsordning?

Nedenstående krav og ansøgningsblanket beskriver betingelserne for tilskud til privat børnepasning.

Betingelser for tilskud til privat børnepasning:

 • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til privat pasning.
 • Kommunen skal godkende den aftale, du indgår med den pågældende person. Du skal dokumentere alle de udgifter du har til den private pasningsordning. Det kommunale tilskud kan højst være 75 procent af de dokumenterede udgifter.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis en au pair passer dit barn.
 • Ansøgning om tilskuddet til privat pasning vurderes og godkendes af dagplejetilsynet. Tilskuddet ydes til børn i alderen 26 uger og indtil barnet fylder tre år.

 

Private pasningsordninger skal leve op til den gældende børne- og ungepolitik. Private pasningsordninger skal leve op til den generelle forhåndsbestemmelse i dagtilbudsloven, jf. dagtilbudslovens § 78 og 79. Du kan læse dagtilbudslovens bestemmelser her.
Faxe Kommune yder ikke tilskud til pasning af eget barn i privat pasningsordning.

Godkendelsesprocedure

Godkendelsen omfatter godkendelse af de private børnepassers fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer skal godkendes ud fra hensynet om at sikre barnet, der passes, tryghed, trivsel og udvikling, samt en forsvarlig pasning(Dagtilbudslovens vejledning, afsnit 5).

Ansøgeren skal henvende sig til godkendelsesmyndigheden som er Dagplejen i Faxe Kommune.
Efter henvendelsen, tager Dagplejen kontakt til ansøgeren og aftaler et besøg i hjemmet, hvor der udarbejdet et oplysningsskema til brug ved godkendelse af private pasningsordninger. Ansøger vil efter besøget få oplyst om godkendelsesproceduren kan fortsætte. Ansøgeren skal ved besøget fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i pasningsordningen skal underskrive.
Det er den tilsynsførende myndighed, Dagplejen, der vurderer, hvor mange børn ansøger kan godkendes til at passe. Der kan maksimalt passes 5 børn i alderen 0-2 år i den private pasningsordning.
Godkendelsesproceduren kan forventes at tage fra 1-3 måneder. Der indhentes straffe og børneattest på ansøger samt på ansøgers ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år.

Godkendelseskriterier

En privat pasningsordning skal have:

 • Fysisk overskud til at passe børn – dvs. at personen skal kunne løfte og bære børnene.
 • Psykisk overskud til at passe børn – dvs. være nærværende, have god mimik, kontakt- og kommunikationsevne så børnenes trivsel og udvikling sikres.
 • Overblik, dvs. være i stand til at få en hverdag til at kunne fungere med børnegruppen

Yderligere forventes det at den private pasningsordning skal kunne:

 • Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling
 • Give børnene omsorg og tryghed
 • Møde barnet med respekt
 • Tale dansk og kunne understøtte børnenes integration
 • Tage imod råd og vejledning fra tilsynsførende og bruge vejledningen i hverdagen

Oplysningsskemaet indeholder bl.a. krav om at:

 • De lokaler hvor børnepasningen foregår, skal være røgfrit
 • Ansøgeren skal have kendskab til sund kost
 • Boligens beskaffenhed skal være af en sådan karakter, at børns behov for at lege og udfolde sig i naturen kan imødekommes i nærheden af hjemmet
 • Haven skal være indhegnet. Der må ikke være åbent vand eller bassin i haven
 • Sandkassen skal kunne overdækkes
 • Trapper skal være sikret
 • Rengøringsmidler, vaskemiddel, medicin, plastikposer og lign. må ikke være i børnehøjde
 • Brændeovne skal være afskærmet
 • Røgalarmer skal opsættes i de rum der er godkendt til pasning af børn
 • Løbende pædagogisk tilsyn efter godkendelse

Ifølge Dagtilbudsloven skal der føres tilsyn med pasningsordninger der er godkendt under §78. Dagplejen er den tilsynsførende myndighed i Faxe Kommune.

Forskellen mellem kommunale dagtilbud og private pasningsordninger

Der er en forskel mellem kommunale dagtilbud (dagpleje og vuggestue) og private pasningsordninger § 78/ 79.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med kommunale tilbud på en række områder og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens § 7-44.

I private pasningsordninger er der som følge her af ikke krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan jf. dagtilbudslovens § 8 og 9
 • At sprogvurderingen af barnet i 3 års alderen ikke foretages i den private pasningsordning, men foretages af en tale/ hørekonsulent i hjemmet § 11 stk. 2 og 4.
 • Der er ingen krav om forældreindflydelse eller formaliseret forældreindflydelse jf. dagtilbudslovens § 14 – 16
 • Der stilles ikke krav om alternativ pasning ved ferie og sygdom
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger jf. dagtilbudslovens § 29

Faxe kommune kan tilbagekalde en godkendelse af privat pasningsordning, hvis der gennem tilsyn konstateres at den private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter de krav som følger af dagtilbudsloven.

Der kan ikke søges om økonomisk friplads og- eller socialpædagogisk fripladstilskud i en privat børnepasningsordning.

Private pasningsordninger godkendt før 1. juli 2018 får et årligt tilsyn og privat pasningsordninger godkendt efter den 1. juli 2018 får tilsyn svarende til et tilsyn i et alderssvarende dagtilbud jf. dagtilbudslovens § 81.

Sprogstimulerende indsats i Faxe Kommunes dagtilbud

 

Her finder du information om den samlede sprogstimulerende indsats i Faxe kommunes dagtilbud. Materialet har flere målgrupper og henvender sig til personalet i dagtilbuddene, tværfaglige samarbejdspartnere, politikere, forældre og forvaltning.
 

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sprogudvikling i dagtilbud?

Sproget spiller en central rolle for barnets trivsel og udvikling. Sproget bruges til at udtrykke behov og til at dele oplevelser og tanker og herved fungerer sproget som en adgangsbillet ikke bare til sociale fællesskaber men også til personlig udvikling. Det er gennem sproget at barnet giver udtryk for sine tanker, følelser, meninger og behov såvel som at barnets viden om og forståelse af verden udvikles.

En væsentlig årsag til den øgede interesse for den tidlige sprogtilegnelse er, at forskningen i stigende grad påviser at barnets sprogtilegnelse fra 0-6 års alderen har en betydning for barnets læring, skrive og læsefærdigheder.

Hvordan arbejder vi med sprog og sprogtilegnelse i Faxe Kommune?

I Faxe Kommune har vi fokus på det tidlige sprogarbejde i dagtilbud 0 – 6 år og har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.

I Faxe kommune arbejder vi direkte og indirekte med sprogtilegnelse. Vi har fokus på det tidlige sprogarbejde med børnene i dagtilbud 0-6 år. Og institutionerne har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.

Sprogpakken

Alle dagtilbud herunder 60 pædagogiske medarbejdere har i 2011 og 2012 deltaget i Socialministeriets efteruddannelsesindsats ”Sprogpakken”. Hovedformålet med denne indsats har været at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprog, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.

Sprognetværk

I forbindelse med implementeringen af ”Sprogpakken” er der oprettet fire sprognetværk, der består af nøglepersoner, sprogansvarlige pædagoger og tale- høre konsulenter som mødes fire gange årligt med det formål, at udveksle viden og erfaringer om børns sprog og sprogtilegnelse.

Fart på Sproget

Alle dagtilbud i Faxe Kommune har i perioden 2012-2014 deltaget i forskningsprojektet ”Fart på Sproget” ved Syddansk Universitet og Rambøll Management. Projektets formål er at udvikle og afprøve et pædagogisk styret program, baseret på strukturerede legeaktiviteter til styrkelse af sprogtilegnelse hos børn i alderen 3-6 år. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 7600 børn i 144 daginstitutioner i otte udvalgte kommuner.

Resultaterne af forskningsprojektet forligger i 2015

Styrk Sproget

”Styrk sproget” er en landsdækkende indsats, der har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn og unge. Projektet har fokus på, hvordan vi som kommune – dagtilbud og skole kan udvikle indsatsen for tosprogede børn med henblik på at en fælles indsats der sikrer, at 95 procent af en ungdomsovergang går videre på en ungdomsuddannelse. ”Styrk Sproget” tager udgangspunkt i den viden, vi har om, hvad der virker.

Der er fire dagtilbud som er med i dette projekt, Frøen, Heimdal, Maglemuen og Kridthuset.

Hvordan finder sprogarbejde sted i dagtilbud?

 • Sprogarbejde i mindre grupper
 • Dialogisk læsning. I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser op for barnet og barnet lytter, lægger dialogisk læsning op til et sprogligt samspil mellem barn og voksen. Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet under læsningen og derved bliver barnet udfordret, hvilket resulterer i at barnet udvikler flere sproglige færdigheder
 • Samtaler i hverdagen, de daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for arbejdet med børns sproglige udvikling, hvor samtalerne tager udgangspunkt i det enkelte barns akutelle kompetencer
 • Tematisk sprogarbejde. Idéen med struktureret tematisk sprogarbejde er grundlæggende, at man arbejder struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema, som fx skoven, kroppen eller dyr
 • Sprogvurdering. Ifølge Dagtilbudslovens § 11 gennemføres en sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Faxe Kommune anvender Kompetencehjulet og KL’s sprogvurderingsmateriale.
 • Sprogvurdering af 3 årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud

Ifølge dagtilbudslovens § 11, skal alle 3 årige børn der ikke er i dagtilbud, tilbydes sprogvurdering.

Tosprogede børn skal sprogvurderes.

Sprogvurderingen udføres af en af kommunens tale – hørekonsulenter.

Specialpædagogisk støtte i dagtilbud

Det Specialpædagogiske Teams primære funktion er at varetage specialpædagogiske opgaver for børn og unge i dagtilbud

Teamet er fagligt optagede af at skabe inkluderende fællesskaber baseret på trivsel og udvikling for børn og unge, med udgangspunkt i at alle, på trods af vilkår, har ret til et godt liv med mulighed for at udleve sine interesser, kompetencer og hjertesager.

Det Specialpædagogiske Team tilbyder:

 • PUF (pædagogisk udviklingsforløb med udgangspunkt i den daglige pædagogisk praksis, samtidig er der fokus på at kortlægge barnets muligheder, fremfor dets mangler, for at fremme og støtte barnets trivsel og udvikling).
 • Skærmet gruppe (det Specialpædagogiske Team har tre skærmede grupper placeret i tre daginstitutioner alle for børn med særlige behov).
 • Alle opgaver tager udgangspunkt i et opstartsmøde mellem det Specialpædagogiske Team og institution, på mødet aftales forløbet i forhold til pædagogiske mål og evaluering af forløbet.

Det Specialpædagogiske Team arbejde tilrettelægges således, at der i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, herunder, daginstitutioner og Distriktsteam, etableres det bedst mulige tilbud til børn i udsatte positioner.

 


 

 

 

 

 

 

BilagStørrelse
Værdigrundlag716.91 KB

Kontaktinformation

Kontaktinformation, pladsanvisningen CBU

Kontaktinformation

 

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00.
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 13.11.2018 - 13:26