Socialt udsatte

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte. 

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte, for eksempel værestederne. 

Værestederne

Læs mere om værestederne på undersiden i menuen

Gadeteamet

Beskrivelse af tilbuddet

Gadeteamet består af en sygeplejerske og en socialarbejder.

Sygeplejersken tilbyder vurdering af helbredstilstand og kan give almen sygepleje, sårpleje og lignende.

Socialarbejderen tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud, kan være støttende i kontakten til det offentlige samt i forhold til eventuelle ansøgninger. Herudover kan socialarbejderen tilbyde rusmiddelrådgivning og øreakupunktur (NADA).

Gadeteamet kan formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, for eksempel praktiserende læge, sygehus, Rusmiddelcentret, hjemmesygeplejen eller psykiatrien. De kan efter behov ledsage borgeren eller besøge borgeren under indlæggelse.

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Gadeteamet formål er, at udsatte borgere får

 • relevant behandling af fysiske og psykiske tilstande/sygdomme

 • færre negative følger af misbrug

 • bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand

 • en helhedsorienteret social- og sundhedsindsats

Gadeteamet har base på Faxe Sundhedscenter, men arbejder i hele Faxe Kommune.

Gadeteamet kan komme hjem til borgerne, men er også opsøgende. De er på gaden, på 'bænken' og i Café Paraplyen for at opsøge de borgere, som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.

Gadeteamet rykker også ud, hvis de har modtaget en bekymret henvendelse fra naboer, familie eller offentlige myndigheder. De bestræber sig på at komme inden 5 hverdage.

Målgruppe

Målgruppen er hjemløse og borgere med misbrug eller psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter eller kan rummes i det eksisterende sundheds- eller socialvæsen.

Kontakt

Alle kan henvende sig direkte til de to medarbejdere. De arbejder kun mandage og torsdage i Gadeteamet.

Mia Sørensen, social-sygeplejerske. Telefon: 51206816. Træffes kun mandage og torsdage i dagtimerne. E-mail: misob@faxekommune.dk

Jørgen Olsen, Socialkonsulent. Telefon: 22602002. Træffes bedst mandage og torsdage. E-mail: jol@faxekommune.dk

Er du bekymret for en borger, og som du vurderer skal have akut hjælp, ring da til akutberedskab såsom 112, Akuttelefonen, Psykiatrisk skadestue eller lignende. Klik her for at læse om de akutte tilbud i Region Sjælland

Råd og Vejledning på værestederne 76F og Perlen

En hjælpende hånd

Vi har i marts 2017 oprettet en socialrådgiverfunktion på værestederne i Faxe Sociale Udviklingscenter. Denne funktion har til formål at bistå borgere med råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. Vi fungerer som et bindeled til andre instanser internt i systemet, men også til civilsamfundet i forhold til bl.a. foreningsliv eller arbejde og uddannelse. Hjælpen skal ses som et tilbud, og har fokus på hjælp til selvhjælp, og på at aktivere borgernes egne resourcer. Således at borgerne bliver i stand til at mestre egen situation.

Vise vej i systemet:
Vi forsøger at vise borgeren vej i systemet, hvis borgeren f.eks. er utilfreds med en afgørelse, eller måden en borgers sag er behandlet på. Hvor søger man kontanthjælp eller hvor søger man en mentor? Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have hjælp til at holde op med at drikke eller ryge hash? Hvem kan hjælpe borgere, hvis de føler sig stresset eller deprimeret? Hvor skal borgere henvende sig, hvis de gerne vil have et arbejde eller spille Dart eller lignende i en forening?

Hvilke opgaver løser vi på nuværede tidspunkt:
Økonomi: Budget, økonomistyring, kontakt til kreditorer, oprettelse af NemId, bestilling af nyt nøglekort eller hjælp til at udfylde en ansøgningsblanket m.fl.
Boligsituation: Akutliste og se efter bolig
Korrespondance: Læse, forstå eller skrive breve
Fremtidsværksted: Under udvikling

Åbningstider:
Vi står som udgangspunkt til rådighed på Værestedet 76F og Perlen i tidsrummet 8:00 - 15:30 (fredage dog kun til kl. 13:00). Vi befinder os der, hvor der er behov for råd og vejledning. Du vil derfor kunne finde os ved blomsterkassen, motionscenteret eller i et hyggeligt rum, hvor vi kan tale lidt mere uforstyrret og fortroligt, hvis du har behov for det.

Har du spørgsmål omkring rådgiverfunktionen på værestederne, kan du kontakte vores ansvarlige rådgiver Lone Klarskov Sørensen på telefon 23 31 48 39 eller sende en mail til los@faxekommune.dk. Eller kontakt Perlen i Haslev på telefon 40 46 46 87 - eller Værestedet 76F i Faxe på telefon 40 46 46 85.

Økonomisk og juridisk rådgivning på Café Paraplyen

ProjektHUSET

I ProjektHUSET har vi skabt et hus, hvor forskellige kreative aktiviteter bruges til at opnå tryghed og en stabil hverdag, med fast fremmøde. 

I ProjektHUSET er der gang i flere aktiviteter:

 • Træning af selvværd
 • Kreativt værksted
 • Krop & Nærvær
 • Faxe Bierne
 • GenTøj

Vores erfaring er, at forpligtende fællesskaber og aktiviteter har betydelig effekt hos mennesker, som har mistet troen på sig selv. Dem, som har svært ved at overskue dagen i dag, og endnu mindre dagen i morgen, og slet ikke fremtiden i et længere perspektiv. Eksempelvis kan det kreative anvendes til at skabe et mentalt overskud, samtidig med at man bliver en del af et fællesskab, hvor man har en betydning. Man arbejder derigennem med sin egen udvikling, med små skridt, anerkendelse og bliver en del af et aktivt fælleskab.

Målet med ProjektHUSET er, at det er alles og ingens på samme tid. ProjektHUSET er et anderledes sted, som forventer aktiv deltagelse. Vi har kerneopgave og formål for øje. Vi har alle, borgere og personale, en stor grad af medindflydelse, hvilket styrker og motiverer den enkelte til aktiv deltagelse. Det gør vi, for at alle har chancen for at byde ind, på tværs af alder, uddannelse og interesser.  Det betyder, at der er plads til at tænke kreativt og stort. Alt er muligt, det er brugerne, der er med at til at skabe og udvikle de aktiviteter, der skal være i den gamle hospitalsbygning.

Adresse: ProjektHUSET har til huse i bygning 10 på Sundhedscentret, på Præstøvej 78 i Faxe.

NADA - akupunktur mod angst, uro og abstinenser

NADA er en øreakupunkturmetode, som bruges mange steder i verden, som supplement til behandling af afhængighed og psykiske symptomer og som er særlig effektiv sammen med terapi.

NADA kan eksempelvis bruges til at dæmpe angst, aggressioner, uro, abstinenser, ADHD-symptomer og depressive symptomer. NADA kan også anvendes til at fremme søvn og indre ro hvis man oplever stress og hurtige dage. NADA er desuden et vigtigt supplement ved terapi, mindfulness og støttende samtaler.

Behandling med NADA er et tilbud til borgere i Faxe Kommune.

For mere information kontakt Jørgen Olsen på telefon 22 60 20 02 eller på email jol@faxekommune.dk. Eller kontakt værestederne på nedenstående.

Sted: Værestedet 76F, Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 76F,  4640 Faxe - telefon 21 76 23 45
         Værestedet Perlen, Jernbanegade 54, 4690 Haslev - telefon 23 63 55 32

Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017. 

Udsatterådets  formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter

 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt

 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området

 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget

 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Du kan læse mere om Udsatterådet her. 

Socialt udsatte

Opdateringsdato: 05.11.2018 - 09:11