Socialt udsatte

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte, herunder væresteder, muligheder for rådgivning og Socialt Frikort. 

Her kan du læse om de forskellige tilbud og støttemuligheder for socialt udsatte, herunder væresteder, muligheder for rådgivning og Socialt Frikort.

Værestederne

Læs mere om værestederne på undersiden i menuen

Gadeteamet

Beskrivelse af tilbuddet

Gadeteamet består af en sygeplejerske og en socialarbejder.

Sygeplejersken tilbyder vurdering af helbredstilstand og kan give almen sygepleje, sårpleje og lignende.

Socialarbejderen tilbyder råd og vejledning om kommunens tilbud, kan være støttende i kontakten til det offentlige samt i forhold til eventuelle ansøgninger. Herudover kan socialarbejderen tilbyde rusmiddelrådgivning og øreakupunktur (NADA).

Gadeteamet kan formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, for eksempel praktiserende læge, sygehus, Rusmiddelcentret, hjemmesygeplejen eller psykiatrien. De kan efter behov ledsage borgeren eller besøge borgeren under indlæggelse.

Gadeteamets tilbud er gratis og kræver ikke visitation.

Gadeteamet formål er, at udsatte borgere får

 • relevant behandling af fysiske og psykiske tilstande/sygdomme

 • færre negative følger af misbrug

 • bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand

 • en helhedsorienteret social- og sundhedsindsats

Gadeteamet har base på Faxe Sundhedscenter, men arbejder i hele Faxe Kommune.

Gadeteamet kan komme hjem til borgerne, men er også opsøgende. De er på gaden, på 'bænken' og i Café Paraplyen for at opsøge de borgere, som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den.

Gadeteamet rykker også ud, hvis de har modtaget en bekymret henvendelse fra naboer, familie eller offentlige myndigheder. De bestræber sig på at komme inden 5 hverdage.

Målgruppe

Målgruppen er hjemløse og borgere med misbrug eller psykosociale problemer, der ikke i tilstrækkelig grad benytter eller kan rummes i det eksisterende sundheds- eller socialvæsen.

Kontakt

Alle kan henvende sig direkte til de to medarbejdere. De arbejder kun mandage og torsdage i Gadeteamet.

Mia Sørensen, social-sygeplejerske. Telefon: 51206816. Træffes kun mandage og torsdage i dagtimerne. E-mail: misob@faxekommune.dk

Jørgen Olsen, Socialkonsulent. Telefon: 22602002. Træffes bedst mandage og torsdage. E-mail: jol@faxekommune.dk

Er du bekymret for en borger, og som du vurderer skal have akut hjælp, ring da til akutberedskab såsom 112, Akuttelefonen, Psykiatrisk skadestue eller lignende. Klik her for at læse om de akutte tilbud i Region Sjælland

Råd og Vejledning på værestederne 76F og Perlen

En hjælpende hånd

Vi har i marts 2017 oprettet en socialrådgiverfunktion på værestederne i Faxe Sociale Udviklingscenter. Denne funktion har til formål at bistå borgere med råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser. Vi fungerer som et bindeled til andre instanser internt i systemet, men også til civilsamfundet i forhold til bl.a. foreningsliv eller arbejde og uddannelse. Hjælpen skal ses som et tilbud, og har fokus på hjælp til selvhjælp, og på at aktivere borgernes egne resourcer. Således at borgerne bliver i stand til at mestre egen situation.

Vise vej i systemet:
Vi forsøger at vise borgeren vej i systemet, hvis borgeren f.eks. er utilfreds med en afgørelse, eller måden en borgers sag er behandlet på. Hvor søger man kontanthjælp eller hvor søger man en mentor? Hvor skal man henvende sig, hvis man vil have hjælp til at holde op med at drikke eller ryge hash? Hvem kan hjælpe borgere, hvis de føler sig stresset eller deprimeret? Hvor skal borgere henvende sig, hvis de gerne vil have et arbejde eller spille Dart eller lignende i en forening?

Hvilke opgaver løser vi på nuværede tidspunkt:
Økonomi: Budget, økonomistyring, kontakt til kreditorer, oprettelse af NemId, bestilling af nyt nøglekort eller hjælp til at udfylde en ansøgningsblanket m.fl.
Boligsituation: Akutliste og se efter bolig
Korrespondance: Læse, forstå eller skrive breve
Fremtidsværksted: Under udvikling

Åbningstider:
Vi står som udgangspunkt til rådighed på Værestedet 76F og Perlen i tidsrummet 8:00 - 15:30 (fredage dog kun til kl. 13:00). Vi befinder os der, hvor der er behov for råd og vejledning. Du vil derfor kunne finde os ved blomsterkassen, motionscenteret eller i et hyggeligt rum, hvor vi kan tale lidt mere uforstyrret og fortroligt, hvis du har behov for det.

Har du spørgsmål omkring rådgiverfunktionen på værestederne, kan du kontakte vores ansvarlige rådgiver Lone Klarskov Sørensen på telefon 23 31 48 39 eller sende en mail til los@faxekommune.dk. Eller kontakt Perlen i Haslev på telefon 40 46 46 87 - eller Værestedet 76F i Faxe på telefon 40 46 46 85.

Gældsrådgivning og retshjælp på Café Paraplyen

Læs mere om muligheder for den gratis økonomisk og juridisk rådgivning via KFUM's Sociale Arbejde på Café Paraplyen 

Generelle informationer om retshjælpen "Råd til Ret": https://www.kfumsoc.dk/projekter/raad-til-ret/ 

Generelle informationer om gældsrådgivningen "På Fode Igen": https://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/ 

 

ProjektHUSET

ProjektHUSET

Et hus med aktiviteter og fællesskab.
Formålet er at støtte til afklaring med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

ProjektHUSET bruges til at opnå udvikling og mestring gennem tryghed i en stabil hverdag med fast fremmøde. Huset rummer en række tilbud, som er tilgængeligt for dem, som:

 • Har et visiteret LAB§32 [1] forløb fra Jobcenter eller jobrehabilitering (Jobafklarings- eller ressourceforløb),
 • Allerede er i et tilbud på FSU,
 • Er bruger på et af Værestederne.

Vi tilbyder:

Kreativt Værksted: Syning, håndarbejde, skulptur, design, maleri, en god kop kaffe og åbent fællesskab.

Individuelle- og/eller gruppetilbud: Samtale, træning, læring og mestring af stress-, angst- og traumemønstre gennem nedenstående samt: Mindfulness, NADA, Walk and talk i naturen m.fl.

Periodevis er der mulighed for at deltage i følgende praktiske aktiviteter:

Have og drivhus, arbejde med bier, pedelfunktion med vedligehold af bygninger og grønne områder, møbelprojekt, ”Gentøj” (genbrugstøj), beskyttet værksted (SETA), svømning, fitness træning, badminton, fælles gåtur, musikprojekt. 

Vores erfaring er, at forpligtende fællesskaber og aktiviteter har betydelig effekt hos mennesker, som har mistet troen på sig selv. Dem, som har svært ved at overskue dagen i dag, og endnu mindre dagen i morgen, og slet ikke fremtiden i et længere perspektiv. Eksempelvis kan det kreative anvendes til at skabe et mentalt overskud, samtidig med at man bliver en del af et fællesskab, hvor man har en betydning. Man arbejder derigennem med sin egen udvikling, med små skridt, anerkendelse og bliver en del af et aktivt fælleskab, i retning af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Adresse: ProjektHUSET har til huse i bygning 10 på Sundhedscentret, på Præstøvej 78 i Faxe. For at vide mere kan du kontakte Anette Dalby Færgegaard på email anfab@faxekommune.dk 

NADA - akupunktur mod angst, uro og abstinenser

NADA er en øreakupunkturmetode, som bruges mange steder i verden, som supplement til behandling af afhængighed og psykiske symptomer og som er særlig effektiv sammen med terapi.

NADA kan eksempelvis bruges til at dæmpe angst, aggressioner, uro, abstinenser, ADHD-symptomer og depressive symptomer. NADA kan også anvendes til at fremme søvn og indre ro hvis man oplever stress og hurtige dage. NADA er desuden et vigtigt supplement ved terapi, mindfulness og støttende samtaler.

Behandling med NADA er et tilbud til borgere i Faxe Kommune.

For mere information kontakt Jørgen Olsen på telefon 22 60 20 02 eller på email jol@faxekommune.dk. Eller kontakt værestederne på nedenstående.

Sted: Værestedet 76F, Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 76F,  4640 Faxe - telefon 21 76 23 45
         Værestedet Perlen, Jernbanegade 54, 4690 Haslev - telefon 23 63 55 32

Udsatterådet

Faxe Kommunes byråd har valgt at nedsætte et Udsatteråd. Udsatterådets vedtægter blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2016, og rådet blev konstitueret den 19. januar 2017. 

Udsatterådets  formål er:

 • at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter

 • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt

 • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området

 • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget

 • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune

Du kan læse mere om Udsatterådet her. 

Kognitiv mestringsgruppe

Faxe Kommune afholder en kognitiv mestringsgruppe. Du kan læse mere om gruppen her.

Socialt Frikort

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver i en forsøgsperiode fra 2019 til 2020 socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

Hvad er et socialt frikort?

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

Søg om Socialt Frikort i Faxe Kommune

Hvis du ønsker at søge om Socialt Frikort skal du kontakte Handicap & Psykiatri i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Det gør du ved at ringe til Faxe Kommunes hovednummer i telefontiden.

Telefon 56 20 30 00

Telefontid:

Mandag 9-10
Tirsdag 9-10
Torsdag 9-10
Fredag 9-10

Yderligere information om ordningen

På Socialstyrelsens hjemmeside findes der yderligere information om Socialt Frikort.

Link til Socialstyrelsens side om socialtfrikort findes her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort/socialt-frikort

Socialstyrelsens folder til borgerne om socialt frikort findes her: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

 

Krydsfeltet

Vi er et forebyggende tilbud for socialt udsatte.

Vi har fællesskaber for at have samtaler, gå ture, spille fodbold og mere, hvor man kan finde spejling og sparring til de udfordringer der kan være i livet.

Hver tirsdag og torsdag fra 10:00 til 13:00 er der åben dør på Slagterivej 17, 4690 Haslev.

Man er velkommen til at møde op personligt, og man kan også ringe på tlf. 20 57 47 87.

Socialt udsatte

Opdateringsdato: 14.07.2022 - 12:01