Vejskilt mod Dalby

FAQ - Ofte stillede spørgsmål ved køb og salg af ejendomme

På denne side har vi samlet svar på spørgsmål, som vi ofte møder i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

Du kan finde spørgsmål og svar inden for nedenstående emner ved at klikke på "+" tegnet ud for emnet.

Vi håber, at du finder det, som du leder efter, hvad enten du er borger, ejendomsmægler eller interesseret i at flytte til kommunen.

Forbedringsmuligheder til denne FAQ modtages gerne på plan@faxekommune.dk

Bevaringsværdige bygninger

Er mit hus bevaringsværdig, og hvad betyder det?

Du kan se om dit hus eller dine bygninger er fredede eller bevaringsværdige på FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger) 

Hvis dit hus fredet, er det Slots- og Kulturstyrelsen, som du skal kontakte for spørgsmål i forbindelse med renovering.

Hvis dit hus er bevaringsværdigt, skal du kontakte Faxe Kommune for spørgsmål til renovering, til- og ombygning eller lignende. Her skal du være opmræksom på, at bevaringsværdien gælder for husets ydre. Bevaringsværdien har derfor ikke betydning for indre ombygninger. Er dit hus omfattet af en lokalplan, vil du også her kunne læse mere om, hvad der muligt på netop din ejendom. Du kan læse mere om bygningsbevaring i Faxe Kommune her.

I Faxe Kommune foregår vurderingen af bygningers bevaringsværdi løbende, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. Selvom dit hus ikke er registreret som bevaringsværdigt i dag, kan det derfor godt senere blive vurderet som bevaringsværdigt. Du vil i den forbindelse få besked om, at Faxe Kommune vil vurdere dit hus.   

Byggeri, BBR og Flexbolig

Hvordan kan jeg se og rette min BBR-meddelelse?

Du kan se og printe din BBR-meddelelse på www.bbr.dk.

Her er der også en selvbetjeningsløsning, hvor du kan indberette ændringer i din BBR (kræver NEM-ID). Du kan også indberette rettelser i din BBR ved at skrive en e-mail til: bbr@faxekommune.dk (er ikke en sikker forbindelse) - eller til: kommunen@faxekommune.dk (er en sikker forbindelse)

Vær opmærksom på, at nogle ændringer i BBR kræver en forudgående tilladelse fra kommunen. Hvis dette er tilfældet, vil du blive bedt om at søge den relevante tilladelse (ofte byggetilladelse)

 

Hvordan søger jeg om lovliggørelse af byggeri?

www.bygogmiljoe.dk finder du et landsdækkende system for indsendelser af flere slags ansøgninger – blandt andet byggeansøgninger.

Da det er et lovkrav, at byggetilladelser skal indsendes digitalt, kan du kun blive fritaget fra at søge gennem Byg & Miljø, hvis du er fritaget fra at bruge digital post.

 

Kan jeg søge byggetilladelse til f.eks. en tilbygning og et skur i samme ansøgning?

Ja – byggeri på samme ejendom kan som oftest søges i én ansøgning.

 

Hvad koster en byggetilladelse?

Se vejledende priser for byggetilladelser her Sagsbehandlingstider og gebyr for byggesager

 

Kan jeg få flexboligstatus på min ejendom?

I Faxe Kommune kan boliger få status som flexbolig, hvis de opfylder de følgende krav:

  • Boligen ligger i landzone
  • Boligen er ikke en landbrugsejendom
  • Boligen er ikke omfattet af en lokalplan eller servitutter med modstridende krav
  • Der er ikke nogen tilmeldt adressen, jf. folkeregistret

Flexboligstatus kan ikke skrives i på BBR, før tilladelsen er søgt og givet. Servitutter kan I se på tingbogen.

Det er ejer, der skal ansøge. Boligen vil, til enhver tid, kunne gå tilbage til helt almindelig helårsbolig.

Læs mere her: Flexbolig

Erhverv

Hvor og hvordan må jeg drive liberalt erhverv?

Liberalt erhverv kan udøves i alle boliger, hvis det overholder nedenstående. Eksempler på liberalt erhverv er kontor, damefrisør, fodklinik, arkitekt, læge, konsulent og lignende.

Reglerne for at drive liberalt erhverv er generelt således:

  • Det er kun den/de der beboer/ejer ejendommen, som må drive erhvervet – altså ingen udefra ansat.
  • Parkeringspladser skal holdes på egen grund.
  • Der må kun foretages skiltning i mindre omfang, max. A4 størrelse, på postkasse eller ved hoveddør.
  • Erhvervet må ikke ændre områdets karakter, eller udvides.

Går erhvervet ind under ovennævnte, ser kommunen ikke noget til hinder for at etablere liberalt erhverv i boligen på ejendommen.

Endvidere gælder, at de almindelige regler i bygningsreglementet skal overholdes - f.eks. redningsåbninger, ventilation, evt. niveaufri adgang m.m.

Lokalplaner, kort og tegninger

Hvordan finder jeg lokalplaner?

Du kan finde lokalplaner flere steder:

Borger-GIS - Viser dig lokalplaner og temaer fra Faxe Kommuneplan. For at finde selve lokalplanen, skal du tænde for laget "lokalplaner", klikke på "i"et i menulinjen i bunden og herefter klikke på den lokalplan, du vil vide mere om. Under "flere oplysninger" finder du selve lokalplanen.  

OIS - Giver dig adgang til ejendommens BBR oplysninger og i menuen "dine søgninger" kan du under den valgte ejendom åbne fanen "Planer", og herefter "Lokalplaner".

Lokalplaner på liste - Hvis du har et lokalplannummer, men ikke ved, hvor lokalplanen er beliggende, kan du fremsøge den på denne liste. 

Lokalplaner på kort - Dette kort viser kun lokalplaner, hvilket kan gøre det nemmere hurtigt at finde en lokalplan. 

Lokalplaner offentliggøres via Erhvervsstyrelsens system Plandata. Derfor vil Plandatas oplysninger (de to nederste link) være det, der er juridisk bindende i tvivlstilfælde.

 

Hvor kan jeg finde et kort over en ejendom?

Du kan for eksempel finde et kort over en ejendom på Faxe Kommunes kort på nettet (Borger-GIS) eller på BBR, hvor du også kan se oplysninger om de registrerede bygninger.

 

Hvor kan jeg finde gamle bygnings- og kloaktegninger af en ejendom?

Du finder Faxe Kommunes byggesagsarkiv ved at følge nedenstående link. På byggesagsarkivet kan du finde indscannede udgaver af tidligere byggesager og eventuelt kloaktegninger på ejendomme frem til 2013.

Byggesagsarkiv

Olietanke

Hvor kan jeg tilmelde eller afmelde en olietank?

Olietanke kan afmeldes på www.bygogmiljoe.dk – denne løsning kræver, at man har NEM-ID – eller ved at skrive en e-mail til: bbr@faxekommune.dk (er ikke en sikker forbindelse) - eller til: kommunen@faxekommune.dk (er en sikker forbindelse)

 

Hvor kan man finde sløjfningsterminerne for olietanke, hvis den ikke fremgår af BBR?

Sløjfningsterminer kan findes i skemaet "Sløjfningsterminer for tanke under 6.000 liter" her: Villaolietanke

Sagsbehandlingstider

Hvad er sagsbehandlingstiderne for forskellige typer tilladelser?

Du kan finde sagsbehandlingstider for byggetilladelser her: Sagsbehandlingstider og gebyr for byggesager

for landzonesager her: Sagsbehandling af landzonesager

og sagsbehandlingstider på natur- og miljøområdet her: Sagsbehandlingstider, Natur og Miljø

 

Spildevand og kloakering

Får jeg udgifter til kloakering?

Hvis din ejendom er separatkloakeret, skal der ikke umiddelbart foretages yderligere ift. kloakering

Hvis ejendommen ikke er separatkloakeret, kan man se efter planlagte kloakeringer på Faxe Kommunes BorgerGIS, under "SPILDEVANDSPLAN 2016-2021" herefter "Planlagt offentlig kloakering". Hvis din ejendom farves pink, er der planlagt tilslutning til offentlig spildevandskloak, farves den grøn, er der planlagt separatkloakering på ejendommen.

Skal der ske ændringer af kloakforholdene på din ejendom, skal du selv betale den del af ændringerne der laves på din egen grund.

Hvis din ejendom er kloakeret, men det ikke fremgår af BBR, om den er spildevands-, fælles-, eller separatkloakeret, kan du højst sandsynligt finde informationer om dette på Faxe Kommunes online Byggesagsarkiv.

Flere ejendomme i det åbne land er ikke kloakeret. Her skal du i stedet læse mere om spildevandsrensning i det åbne land.

 

Er der et påbud vedr. kloak eller spildevandsrensning på ejendommen?

Du kan se, om der er et påbud på ejendommen i din BBR-meddelelse. Den kan du nemt finde på OIS.dk ved at søge ejendommen frem og gå ind i "BBR-oplysninger", og "BBR-meddelelse". Her står oplysningen næsten øverst under "Vand & afløb". Hvis påbuddet er registreret i BBR, er det stadig gældende og vil også gælde en ny ejer af ejendommen.

Ved ejerskifte vil den nye ejer af ejendommen modtage et varsel af påbud og herefter et påbud om at forbedre spildevandsrensningen eller tilslutte sig det offentlige kloakanlæg.

For spildevandsrensning i det åbne land vil de nye ejere få en ny frist på ca. 1 år.

For tilslutning til kloak vil de nye ejere få en ny frist på ca. ½ år.

 

Hvad sker der, hvis der er påbud om forbedret spildevandsrensning, og det ikke er efterkommet?

Du vil som ny ejer få et nyt varsel af påbud og påbud om at forbedre spildevandsrensningen på ejendommen. Fristen vil typisk være ca. 1 år.

For at overholde påbuddet skal du installere en renseløsning til spildevandet. Renseløsningen skal leve op til det rensekrav, der er på ejendommen. Man kan se hvilket rensekrav der gælder på ejendommen på Faxe Kommunes BorgerGIS under "SPILDEVANDSPLAN 2016-2021" herefter "Renseklasser åbent land". Rensekravet vil vise sig som enten O (blå), SO (lilla), OP (gul) eller SOP (rød). Du kan se hvilke anlæg, der lever op til hvilke rensekrav her.

Prisen for et anlæg varierer meget fra ejendom til ejendom og anlæg til anlæg og hvilket tilbud, du kan få fra en kloakmester. Der er dog nogle forsigtige overslag i bilaget "prisoverslag" via dette link.  Priserne er fra 2013.

Zonestatus og landzonetilladelser

Er min ejendom beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde?

På Faxe Kommunes kort på nettet Borger-GIS kan du se laget "zonestatus" under fanen "lokalplaner". Hvis din ejendom ikke er beliggende i enten byzone eller sommerhusområde, så ligger den i landzone.

 

Hvad er en landzonetilladelse?

I landzonen er der sjældent lokalplaner eller anden detaljeret planlægning for ejendommene. Derfor skal kommunen i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om et projekt i landzonen kan tillades. Projekter der kræver landzonetilladelse omfatter både ny bebyggelse, ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse, ændret anvendelse af ubebyggede arealer og udstykninger.

Du kan læse mere om, hvad der kræver landzonetilladelse her: Aktiviteter i landzone