""

Spildevandsindsatsen i det åbne land

Folketinget besluttede i 1997 at styrke indsatsen vedrørende rensning af spildevand i det åbne land. Dette skyldes, at udledning af dårligt renset spildevand belaster miljøet i søer og vandløb. Samtidig transporterer vandløbene spildevandet ud til kystområderne, hvor det forurener vores badevand.

I langt de fleste boliger på landet består spildevandsrensningen af mekanisk rensning i en bundfældningstank. En bundfældningstank reducerer kun indholdet af forurenende stoffer i spildevandet med 20-30 % inden det udledes til vandløb, søer eller kystvande.

På ejendomme, hvor der udledes mekanisk renset spildevand til vandområder, der ikke har en god tilstand pga. spildevandstilførsel, skal der etableres en forbedret rensning af spildevandet. Ejendommene skal installere en renseløsning, der renser biologisk og afhængig af vandområdet også mindsker udlednignen af kvælstof og fosfor.

Det skal desuden nævnes, at der i forbindelse med Folketingets beslutning om spildevandsrensning i det åben land i 1997 blev peget på, at nedsivningsanlæg er at fortrække, hvor det kan lade sig gøre. Dette, grundet at nedsivningsanlæg i de fleste tilfælde er den billigste løsning sammenlignet med andre renseløsninger.

Faxe Kommune har lavet en folder, som beskriver baggrund og grundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Den giver desuden en kort introduktion til de forskellige renseløsninger – deres renseeffekt og begrænsninger. Du kan hente folderen "Spildevandsrensning i det åbne land" nedenfor.