Byggeri og BBR

Byggesag, BBR, Olietanke og Hegnsyn

Byggesag

Det er kommunen, der står for at give byggetilladelser. I menuen her på siden kan du læse mere om ansøgning om byggetilladelse, byggesagsgebyr og sagsbehandlingstider. Du finder også links til Byg og Miljø.

BBR

Faxe Kommune hjælper dig gerne med tilrettelser af din BBR. Du kan selv indsende rettelser til BBR i det nye "ret selv BBR", du finder linket i menuen her på siden.

Olietanke

Olietanke skal anmeldes og afmeldes til kommunen, se i menuen.

Hegnsyn

Vejledning om hegnsyn og blanket til begæring

Byggeri og andre aktiviteter i landzonen
Danmark er inddelt i tre zoner: Byzone, sommerhuszone og landzone. Hvis man bor i landzone skal man være opmærksom på, at der er en række forhold, som kan kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35. Du kan her på siden få et overblik over hvad du skal forholde dig til, hvis du bor i landzonen.

Hvad skal du søge om landzonetilladelse til
Hvis du ønsker at udstykke, bygge nyt eller ændre anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, skal du som udgangspunkt have en landzonetilladelse til dette inden arbejdet kan begynde.

Nybyggeri omfatter i dette tilfælde bl.a.:

 • Garager, udhuse og lignende småbygninger på over 50 m2
 • Udvidelser af bolig, når denne bliver over 500 m2
 • Opførelse af solcelleanlæg
 • Opførelse af hustandssvindmølle

Du skal være opmærksom på, at der i forbindelse med landzonetilladelsen til solcelleanlægget/husstandsvindmøllen vil blive stillet vilkår om at anlægget skal nedtages seneste 1 år efter anlægget tages ud af drift. Tinglysningen vil ske på ejers regning. Tinglysningsafgiften er på 1.660 kroner, som opkræves når anlægget færdigmeldes.

Ændret anvendelse af bestående byggeri og ubebyggede arealer kan være mange ting og det er ikke altid at sådanne ændringer vil kræve landzonetilladelse. Dette afhænger dog af en konkret vurdering. Herunder kan du se eksempler på ændret anvendelse der som oftest vil kræve landzonetilladelse.

 • Bestående byggeri omfatter bl.a.:
 • Mere omfattende istandsættelser
 • Ændring af erhverv til bolig og omvendt
 • Opførelse af nyt hus efter nedrivning af eksisterende
 • Ændring fra sommerhus til helårshus (dog ikke omvendt)

og ubebyggede arealer omfatter bl.a.:

 • Søer
 • Jordvolde
 • Ridebaner
 • Parkeringspladser
 • Fodboldgolf

Undtagelser til krav om landzonetilladelse
Der findes dog undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Eksempelvis må der uden zonetilladelse:

 • opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv.
 • foretages til- og ombygninger af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2.
 • opføres byggeri, der efter Bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.

Landbrug
Hvis din ejendom er - eller har været - en landbrugsejendom, kan du nøjes med at anmelde etablering af driftsbygninger, erhverv eller en ekstra bolig til kommunen. Du kan søge gennem Byg og miljø.
 

Inden du søger landzonetilladelse
Der er mange faktorer der kan have indflydelse på om du kan opnå landzonetilladelse til dit projekt eller ej. Ligger du i nærheden af en skov, sø, strand eller å kan det være, at du søge om dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven. Det kan også være, at der er udpeget en lokalplan som sætter retningslinjer for hvad man kan og ikke kan.

For at få et overblik over hvilke restriktioner der kan ligge på din ejendom kan du bruge Kommunens webgis. Her kan du finde informationer om alt fra natur, landskab, miljø og lokalplaner.

Når du søger om landzonetilladelse
Hvis dit projekt kræver landzonetilladelse skal du udfylde landzoneansøgningsskema, som du finder på www.bygogmiljoe.dk
Hvis du skal søge om etablering af en sø skal du dog bruge ansøgningsskema til anlæggelse af sø, da der er behov for andre oplysninger end normalt.

 ansøgningsskema til etablering af søer (PDF-fil åbner i nyt vindue) .

Når du har udfyldt et ansøgningsskema skal du sende det til Byg@faxekommune.dk.

Når du har søgt om landzonetilladelse
Når du har indsendt din ansøgning, vil Kommunen vurdere hvilke områder sagen skal vurderes efter og sende din ansøgning til de forskellige afdelinger. Du skal dog være opmærksom på at du både skal indsende ansøgning om landzonetilladelse og ansøgning om byggetilladelse.

Inden der er gået 14 dage vil du modtage en kvitteringsskrivelse, hvori du får at vide hvilke afdelinger der har fået din sag og hvor lang sagsbehandlingstid du kan forvente. Hvis dit byggeri kræver en landzonetilladelse, skal du regne med en sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder, forudsat at sagen er fuldt oplyst.
Vi skal foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, og i enkelte sager skal naboerne orienteres, inden der træffes afgørelse om zonetilladelse.

Når du har fået landzonetilladelsen skal det annonceres på kommunens hjemmeside med oplysning om 4 ugers klagefrist. Kommunen skal ligeledes orientere andre myndigheder og enkelte interesseorganisationer. Når fristen er udløbet er landzonetilladelsen gældende og der kan herefter gives en byggetilladelse.

I Lov om planlægning (Planloven) kap. 7, §34-38 kan du læse reglerne om landzone.

Klagemuligheder
Efter planloven kan enhver med retslig interesse i en sag klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er annonceret. En klage indgives til Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk.

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for borgereopg 1800 kr. for virksomheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Planklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Du kan læse mere om planklagenævnet på deres hjemmeside.

Afgørelsen kan endvidere prøves for domstolene inden for en frist på 6 mdr. efter afgørelsen er meddelt / offentliggjort.