Efter stormfloden

Hvad sker der som opfølgning på stormfloden den 20. og 21. oktober 2023?

Stormfloden medførte store skader på ejendomme i Faxe Ladeplads og på Feddet. 

Her på siden vil vi forsøge løbende at informere om, hvad private grundejere og kommunen påtænker at gøre som opfølgning på stormfloden.

Faxe Ladeplads Øst

En arbejdsgruppe har anmodet Faxe Kommune om at indlede undersøgelser om muligheden for kystsikring af ejendomme i Faxe Ladeplads Øst.

Som opfølgning herpå vil kommunen igangsætte en proces for afklaring af, om der kan gennemføres et kommunalt fællesprojekt i henhold til kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.

Kaj Ørums Vej

Ejerne af Kaj Ørums Vej 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 har ansøgt kommunen om tilladelse til kystbeskyttelse. Projektet omfatter blandt andet etablering af skråningsbeskyttelse i form af stenkastning.

Projektet har været i høring, og på baggrund af indkomne høringssvar har kommunen den 8. april 2024 meddelt tilladelse til kystbeskyttelse.

Landvindingslaget Orup Bæk

Landvindingslaget har besluttet, at for nuværende repareres diget ikke, da mulighederne for et lavbundsprojekt undersøges.

På en ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2024 var der flertal for, at landvindingslaget kan ophæves, såfremt lavbundsprojektet gennemføres med følgende præmis: Samtlige ejendomme sikres afvanding fra bebyggelse og dyrkningsjorder ved vandstande, som falder indenfor normalen.

Strandstræde

Ejerne af Strandstræde 1 og 3 har ansøgt kommunen om tilladelse til kystbeskyttelse. Projektet omfatter blandt andet etablering af skråningsbeskyttelse i form af stenkastning.

Projektet har været i høring, og på baggrund af indkomne høringssvar har kommunen den 3. maj 2024 meddelt tilladelse til kystbeskyttelse.

Faxe Kommune

Teknik & Miljøudvalget har den 2. april 2024 besluttet, at der skal foretages en nærmere vurdering af og udarbejdes skitseprojekter for blandt andet følgende muligheder:

  • Udskiftning af eksisterende mur med ny mur
  • Etablering af permanent sluse og pumpeløsning ved Faxe Å
  • Forbedring af sluse og etablering af pumpeløsning ved Kruse Bæk
  • Retablering af sandfodring 

Skitseprojekterne forelægges udvalget for beslutning om det videre forløb.

Sammen med skitseprojekterne forelægges udvalget mulighederne for etablering af pumpe- eller digelag med forslag til fordeling af udgifter efter nyttefordelingsprincippet.