""

Problemer med vand?

Vi oplever oftere perioder med såkaldt ekstremregn, som vandløbene ikke er dimensioneret til at kunne aflede.

Efter perioder med ekstremregn, er der flere, som oplever problemer med vand, der ophober sig eller ligefrem oversvømmer ejendomme og huse. På denne side kan du læse lidt om, hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever problemer med vandmængderne fx bliver oversvømmet eller ønsker at ændre på et vandløb på din ejendom. 

Oversvømmelser - Hvad kan du gøre, hvis du oplever oversvømmelser på din ejendom??

Vi oplever typisk oversvømmelser når det regner meget på kort tid. Når store mængder regn falder på kort tid, kan det være svært at lede vandet hurtigt nok væk. Om vinteren kan jorden være vandmættet, og så kan jorden ikke suge mere vand, som derfor løber overfladisk på jorden. Eller regnen kan falde så hurtigt, at jordens sugeevne eller vandløbenes kapacitet simpelthen ikke kan følge med.

Under situationer med ekstremregn skyldes oversvømmelse ofte manglende kapacitet i de videreførende rørlagte og åbne vandløb. At et vandløb ikke er stort nok, til at kunne videreføre vandet, er ikke ulovligt. Vandløbene er ikke dimensioneret til ekstremsituationer, og ejeren af vandløbet har ikke pligt til at opdimensionere sit vandløb – heller ikke de rørlagte.

Under bilag kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis din grund pludselig oversvømmes samt hvad du som grundejer kan gøre for at forebygge fremtidige oversvømmelser. 

Når du vil ændre på vandløb - fx for at øge kapaciteten

Enhver ændring af vandløbsskikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote, skråningsanlæg og ændring af rørdimensioner skal behandles som reguleringer uanset om vandløbet er offentligt eller privat. 

Hvis du ændrer på et vandløb, så det kan lede mere eller mindre vand, kan det påvirke afledningen hos naboer, både opstrøms og nedstrøms. Derfor skal berørte naboer have mulighed for at få medindflydelse på et planlagt projekt, og Faxe Kommune skal give tilladelse til projektet. 

Under bilag kan du nærmere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at regulere et vandløb, samt hvad en ansøgning skal indeholde og hvordan den godkendes.