Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Faxe Kommune udfører og betaler vedligeholdelsen i offentlige vandløb.

 

Hvordan vedligeholdes vandløbene?

For alle offentlige vandløb er der et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbets udseende og hvordan det skal vedligeholdes. Kommunen skal derfor udføre vedligeholdelsen som beskrevet i regulativet. Hvis der er sandfang i vandløbet er det også kommunen der tømmer disse for sand i forbindelse med vedligeholdelsen. 

Vedligeholdelsen omfatter slåning af planter i vandløbet og eventuel oprensning af aflejret sand og mudder. Kommunen efterlader det oprensede materiale langs vandløbene. Det er bredejerne, der skal fjerne materialet. 

Det står i regultaiverne hvordan vandløbene skal vedligeholdelses. Du kan se en oversigt over vedligeholdelsesterminer herunder.
 

Vandløbsregulativer

Du kan finde regulativerne for de enkelte vandløb i afsnittene nederst på siden.
 

Hvad skal du som bredejer?

Selvom det er kommunen, der vedligeholder vandløbet er det bredejeren, som ejer vandløbet og bredden. Til vedligeholdelsesarbejdet er der brug for et ca. 6-8 meter bredt arbejdsbælte, og bredejeren er forpligtet til at holde dette areal fri for bygninger, beplantninger, faste hegn og lignende. Dette er beskrevet nærmere i de enkelte vandløbs regulativer. Som bredejer til et offentligt vandløb skal du huske at fjerne eventuelle løse hegn fra arbejdsbæltet, hvis det er nødvendigt for at kommunen kan vedligeholde vandløbet. Der skal desuden være fri passage gennem eventuelle tværgående hegn i form af led.

Som bredejer skal du også fjerne det materiale, som renses op fra vandløbet. Materialet skal fjernes fra vandløbets 2 meter bræmme og bortskaffes eller udjævnes uden for bræmmen.