Vandløbsprojekter i kommunen

I Faxe Kommune laver vi mange vandløbsprojekter. Nogle projekter laver vi under statens vandområdeplaner og andre laver vi i et tæt samarbejde med lokale frivillige eller lodsejere, som ønsker at forbedre miljøet i vandløbene

 

Projekter under vandområdeplanerne

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

I Faxe Kommune er der udpeget en række vandløb, hvor naturtilstanden skal forbedres. Kommunerne skal lave det praktiske arbejde i vandløbene, så Danmark kan leve op til sine vandområdeplaner, og vi er allerede godt i gang!

Vandløbsprojekterne finansieres via tilskud, som kommunerne søger hos Fiskeristyrelsen. Tilskuddet består delvist af midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den procentvise fordeling fremgår under de specifikke projekter herunder.
 

Loger: EU og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
 

Andre vandløbsprojekter

I Faxe Kommune laver vi også mange andre vandløbsprojekter end dem der er bestemt af staten. Disse projekter laver vi ofte i samarbejde med lokale lystfiskere. Et projekt kan udspringe efter et ønske fra en lodsejer, som ønsker at forbedre miljøet i sit vandløb og skabe bedre levevilkår for b.la. fisk, planter og insekter. Mange projekter begynder efter forslag fra de lokale lystfiskere, som bruger meget fritid i og langs vores vandløb, og som har et stort ønske om at forbedre levevilkår for fx. ørred.

 

Nedenfor kan du se forskellige projekter i kommunen: