Vandløb

Spildevandsindsatsen i det åbne land

Folketinget besluttede i 1997 at styrke indsatsen vedrørende rensning af spildevand i det åbne land. Dette skyldes, at udledning af dårligt renset spildevand belaster miljøet i søer og vandløb. Samtidig transporterer vandløbene spildevandet ud til kystområderne, hvor det forurener vores badevand.

I langt de fleste boliger på landet er spildevandsrensningen baseret på mekanisk rensning i en bundfældningstank. En bundfældningstank reducerer kun indholdet af forurenende stoffer i spildevandet med 20-30 % inden det udledes til vandløb, søer eller kystvande.

Ejendomme, der udleder mekanisk renset spildevand til vandløb, søer og kystvande, hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal derfor iværksætte en forbedret rensning af spildevandet. Ejendommene skal installere renseanlæg, der som minimum renser biologisk og afhængig af vandområdet også reducerer kvælstof og fosfor.

Faxe Kommune har lavet en folder, som beskriver baggrund og grundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Den giver desuden en kort introduktion til de forskellige typer renseanlæg – deres renseeffekt og begrænsninger. Du kan hente folderen "Spildevandsrensning i det åbne land" nedenfor.

Hvordan?

Indsatsen i det åbne land skal, som udgangspunkt, ske ved etablering af individuelle spildevandsanlæg på ejendommene.

Hvis du modtager et påbud fra Faxe Kommune om, at du skal forbedre din ejendoms spildevandsrensning, har du følgende muligheder:

  1. Du kan etablere dit eget private spildevandsanlæg
  2. Du kan sammen med nogle naboer etablere et privat fælles spildevandsanlæg
  3. Du kan takke ja til et kontaktligt medlemskab af Faxe Forsyning

Læs mere om kontraktligt medlemskab her og på Faxe Forsynings hjemmeside.

Hvad er processen?

Hvis du skal forbedre rensningen af spildevandet på din ejendom, vil Faxe Kommune i første omgang sende dig et varsel af påbuddet. Der er heri en tidsfrist til at komme med bemærkninger til os – derefter sender vi dig selve påbuddet om, at du skal forbedre rensningen af spildevandet på din ejendom. I påbuddet får du en frist for at efterkomme påbuddet og oplysninger om hvilken renseklasse, din ejendom ligger i.

Nogle anlæg kræver forundersøgelser i vinterhalvåret og for nogle anlæg kræves der beplantning senest marts. Derfor er det vigtigt at planlægge og undersøge i god tid, hvilke anlæg der passer til din ejendom. Faxe Kommune anbefaler, at ansøgningen om etablering af et renseanlæg indsendes mindst ½ år før påbudsfristen udløber.

Hvornår?

Hvis du har fået et påbud om at forbedre spildevandsrensningen på din ejendom, kan du se fristen for at etablere en rensløsning i påbuddet.

Du kan desuden i folderen "Spildevandsrensning i det åbne land" se, hvilket område af Faxe Kommune, der skal have forbedret spildevandsrensningen i perioden 2012-2016, og hvilke områder, der skal forbedre spildevandsrensningen i perioden 2016-2021.
Du kan på kommunens digitale kort se den præcise afgrænsning af områderne samt af de områder, der skal have forbedret spildevandsrensningen i perioden 2015-2021. Du finder Faxe Kommunes digitale kort her.

Du finder vejledningen til at bruge BorgerGis her

Faxe Kommune har opdelt det åbne land i to planperioder. Den første planperiode er fra 2013- 2016, og den anden planperiode er fra 2016-2021.

Hvilke krav er der til rensning af mit spildevand?

Det krav, der stilles til rensning af spildevandet på din ejendom, betegnes renseklassekrav. Der findes 4 forskellige renseklasser:

O   Reduktion af organisk stof
OP   Reduktion af organisk stof samt fosfor
SO   Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation
SOP   Skærpet krav til reduktion af organisk stof, fosfor og nitrifikation

 

Hvilket renseklassekrav der er til spildevandet i netop dit område afhænger af det vandområde, som spildevandet udledes til. Hvis du har modtaget et påbud fra kommunen, står der i påbuddet, hvilken renseklasse, din ejendom ligger i.

Du kan desuden i folderen ”Spildevandsrensning i det åbne land” se, hvordan renseklasserne fordeler sig i Faxe Kommune. Du kan på kommunens digitale kort se præcis den renseklasse, som din ejendom er omfattet af. Du finder Faxe Kommunes digitale kort her.

Er du interesseret i at vide, hvilke anlæg, der kan benyttes på din ejendom, kan du læse mere om de forskellige anlægstyper i menuen til højre.

Hvad vil det koste?

Faxe Kommune er klar over, at som grundejer vil de økonomiske udgifter til et renseanlæg være et væsentlig forhold, når du skal forbedre spildevandsrensningen på din ejendom. For at give dig en fornemmelse af prisniveauet for de forskellige anlægstyper, har Faxe Kommune lavet en mindre pjece med prisoverslag for anlægs- og driftsudgifter for de forskellige renseanlæg. Du kan hente pjecen her.

Pjecen kan give dig en fornemmelse af udgifterne til de forskellige anlæg, men for at få et bud på hvad det vil koste på netop din ejendom, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Du kan finde navn og kontaktoplysninger på autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside – her kan du bl.a. søge på område og postnr.

Du kan læse mere om mulighederne for finansiering i menuen til højre.

Jeg har en gammel bundfældningstank - skal jeg have en ny?

Den 25. februar 2016 trådte der nye krav til bundfældningstanke i kraft, jf. kapitel 13 i spildevandsbekendtgørelsen. Det betyder, at i de fleste tilfælde vil din gamle bundfældningstank skulle udskiftes samtidig med, at du får etableret dit nye renseanlæg. Spørg eventuelt din autoriserede kloakmester til råds.

Teknologisk Institut har lavet en liste over godkendte bundfældningstanke – du finder listen her.

Lovgivning og yderligere information

Lovgivning (link til retsinformation): Spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøbeskyttelsesloven.

Katalog fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA: Rensning af spildevand i det åbne land - en oversigt over løsningsmuligheder (2001, revideret 2005).

Derudover kan du få yderligere information om spildevand og renseanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside.