Dag- og botilbud til voksne med handicap

Her finder du beskrivelserne af Faxe Kommunes dag- og botilbud for fysisk og psykisk handicappede voksne.

Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud til de voksne med handicap, der har behov for det.

Nogle mennesker med handicap kan have behov for at udfolde deres evner enten via et aktivitets- og samværstilbud eller i form af beskyttet beskæftigelse. Målet med aktivitets- og samværstilbud er, at mennesker med handicap eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Målet med beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med handicap eller særlige sociale problemer tilbydes et beskæftigelsestilbud på særlige vilkår i et beskyttet miljø.

Mennesker med handicap kan også have behov for en særlig indrettet bolig eller for at bo i et botilbud, enten midlertidigt eller længerevarende. Boligerne skal kunne tilpasses den enkeltes behov, så den enkelte kan leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

 

Botilbud

Faxe Kommune råder over to typer af botilbud til voksne med særlige behov: midlertidige botilbud og længerevarende botilbud. Beskrivelserne af Faxe Kommunes botilbud kan du finde i afsnittene nedenfor. 

Botilbuddene visiteres af hjemkommunen efter Servicelovens § 107, § 108 eller Almenboliglovens § 105 med støtte efter serviceloven.

Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du visiteres af Socialcenteret, se boksen med kontaktoplysninger. Kvalitetsstandarderne kan findes her:  Kvalitetsstandarder for botilbud til voksne og Socialpædagogisk indsats - Kvalitetsstandard for Servicelovens § 85

 

Dagtilbud - Aktivitets- og Samværstilbud samt Beskæftigelsestilbud 

Faxe Kommune udbyder dagtilbud via Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Vores aktivitetsområde er et samværstilbud i henhold til serviceloven §104. Dagtilbuddet er målrettet mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, hvoraf en stor gruppe er, mennesker med multiple handicaps. Aktivitetsområdet består af  Tycho Brahes Vej i Haslev, og Søndergård i Store Torøje. A-husene har en bus, der dagligt tager på udflugt, og tilbuddet rummer også en kreativ butik, "Faxe Bixen", der ligger i Faxe Midtpunkt. Beskrivelsen af de enkelte tilbud finder du i afsnittene nedenfor. 

Aktivitets- og Samværstilbud visiteres efter  § 104 i Serviceloven, mens Beskæftigelsestilbud ("Beskyttet beskæftigelse") visiteres efter § 103 i Serviceloven. 

Hvis du er borger i Faxe Kommune, skal du visiteres af Socialcenteret, se boksen med kontaktoplysninger. Kvalitetsstandarderne kan findes her: Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, serviceloven § 103 og Aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede

 

Tilsyn

Det er Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med botilbuddene. Faxe Kommune skal føre tilsyn med §§ 103 og 104 tilbud beliggende i Faxe Kommune, der ikke hører til et botilbud.

 Alle tilsynsrapporter og uddybende informationer kan fremsøges på tilbudsportalen: http://tilbudsportalen.dk/ . Her kan du også fremsøge alle private eller selvejende tilbud. 

Kildebo - Center for Hjerneskaderehabilitering

Kildebo er et specialiseret center for neurorehabilitering. 
Det er et døgntilbud jf. Lov om Social Service § 107.
Her tilbydes tværfaglig rehabilitering til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, som følge efter hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, ulykker m.m.

Hvad kan Kildebo tilbyde?
Indskrevne på Kildebo kaldes kursister fordi, opholdet handler om læring og udvikling i et forløb på typisk 3-6 måneder.
På Kildebo træner vores kursister fysiske, mentale og sociale færdigheder.
Målet er, at kursisten på længere sigt bliver i stand til at håndtere hjerneskadens følger og dermed opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen.
Træningen tilrettelægges individuelt i samarbejde med den enkelte kursist og ud fra dennes behov, ønsker og muligheder.
Pårørende inddrages, efter aftale med kursisten, i rehabiliteringsforløbet.
Det er muligt for pårørende, at overnatte i kursistens lejlighed.
Der holdes opfølgningsmøder med kursisten, pårørende, hjemkommune, personale fra Kildebo, samt andre relevante samarbejdspartnere.
Hvordan kan man komme i betragtning til et ophold på Kildebo?
For at komme i betragtning til et ophold på Kildebo skal myndigheden i ens egen hjemkommune indstille hertil. Man vil herefter blive indkaldt til en forundersøgelse på Kildebo.
Som kursist vil der være en egenbetaling, som dækker mad, drikke og almindelige husholdningsartikler, mv.

Personalet
Personalet på Kildebo arbejder i tværfaglige teams og består af bl.a. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagog, neuropsykolog, og husassistent.

Adresse
Præstøvej 86, 2. sal
4640 Faxe


Kst. centerleder
June Baasch-Larsen
Mail: jbaas@faxekommune.dk
Tlf.: 2483 1573

Recoveryskolen P86 - Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering

Som kursist på Recoveryskolen P86 får du mulighed for personlig udvikling og læring i fællesskab med andre. Et socialt døgntilbud, som mest af alt minder om et højskoleophold.

Hvad kan Recoveryskolen P86 tilbyde?
Når man bliver tilbudt et forløb på P86, får man titlen kursist.
Dette er for at tydeliggøre, at et forløb her, handler om ens egen læring og udvikling. Som kursist skal man derfor, efter bedste evne, arbejde for at erhverve og generhverve færdigheder, som gør én i stand til, at leve et så selvstændigt liv som muligt.
På P86 har vi skabt rammerne for, at man kan lære alt om almindelig daglig levevis og udvikle sociale, kulturelle og mentale færdigheder.
Som kursist forventes man, at tage et personligt ansvar for sin egen udvikling og for, at udnytte sine potentialer i videst muligt omfang.
Som kursist tilrettelægger man sit eget individuelle forløb i samarbejde med personalet. Den individuelle udviklingsplan tager udgangspunkt i kursistens egne behov, ønsker og muligheder, samt i begrundelsen for bevillingen.

Målgruppe
Det er typisk yngre mennesker, der er i forløb på P86.
Nogen har haft en vanskelig start på tilværelsen på grund af sociale forhold eller begivenheder. Andre har oplevet at være psykisk syge i en periode af deres liv, hvilket måske har betydet, at man ikke har kunnet gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde.
Fælles for alle er, at man ønsker at udvikle sig og komme videre i tilværelsen og blive så uafhængig af offentlig støtte som muligt.

Adresse
Præstøvej 86
4640 Faxe

Centerleder
Christina Tønnov
Mail: ctnno@faxekommune.dk
Tlf: 20152032

T-Huset

Socialpsykiatrisk mentorstøtte og rehabilitering i henhold til Lov om Social Service § 85 og Lov om Almen Bolig § 105.

Målgruppe fra 30 år og op, med funktionsnedsættelser grundet psykiske, kognitive og eller sociale omstændigheder.

Støtten ydes i et bofælleskab med 9 beboere (T-Huset) beliggende på Frederiksgade 8, Haslev, og dels ude i ”byen” i borgeres eget hjem, på væresteder, etc.
Personalet er pædagogfagligt og sundhedsfagligt. Alle er eller bliver efteruddannet i neuropædagogik, socialpsykiatri, medicinhåndtering, førstehjælp, konflikthåndtering, anerkendende pædagogik og netværksorienteret tilgang.
Opgaven er, at fremme den enkelte borgers mulighed for, at udvikle sig, i retning af at kunne klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
(Ad. Formålsparagraffen i Lov om Social Service).

Målgruppens forudsætninger og alder betyder, at tilbuddet i begrænset omfang retter sig imod behov for uddannelse og beskæftigelse, men i højere grad aktivitetstilbud og væresteder.
Sammen med borgerne opstilles mål og handleplan for at øge og fastholde selvstændighed og relationer. Vi anvender metodiske tilgange der tilgodeser borgernes individuelle behov, samt at de bliver hørt, set og forstået.
Vi har i høj grad fokus på borgenes selv- og medbestemmelse. Vores metodiske og pædagogiske tilgang er konfliktdæmpende og understøtter en venlig og tryg atmosfære.

Socialtilsynet skriver:
”Det vurderes, at tilbuddet er velorganiseret og at leder samt teamleder har relevant uddannelse og erfaring i forhold til målgruppen. At tilbuddets kombination af sundhedsfagligt og pædagogisk personale tilgodeser både de konkrete
sundhedsfaglige opgaver, men også de kontaktmæssige og aktivitetsmæssige behov hos borgerne. Det vurderes, at tilbuddets medarbejderes kompetencer er målrettet borgernes behov og består af såvel sundhedsfagligt som pædagogisk uddannede medarbejdere.
Det vurderes endeligt, at borgernes lejligheder er individuelt indrettet og der tages individuelle hensyn hvis borgerne har særlige ønsker.”

Vi lægger trædesten for det gode liv.

Centerleder
Dorthe Stensholm Pedersen
Mail: dsten@faxekommune.dk
Tlf.: 20373412

Rådhusvej 63

Boliger
Rådhusvej 63 er et længerevarende botilbud, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.
Rådhusvej 63 består af 18 to værelses boliger, bestående af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er ydermere et fælleshus tilknyttet alle boligerne.
Rådhusvej 63 henvender sig primært til borgere med fysisk, psykisk og/ eller social funktions­nedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser
For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri
Personalet på Rådhusvej 63 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund

Kerneopgave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling.
Støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Adresse
Rådhusvej 63
4640 Faxe


Centerleder
Gitte Poulsen
Tlf.: 20374152
Mail: gpoul@faxekommune.dk

Faxe-kollegiet

Hertelsvej 18-60

Boliger
Hertelsvej  18-60 er et længervarende botilbud, det er boliger efter boliglovgivningens § 105 med støtte efter servicelovens § 85
Hertelsvej består af 21 boliger på hver 65 m2. Indrettet som et- eller to-rumsboliger med eget køkken og bad samt terrasse. Der er fællesrum tilknyttet alle boligerne
Hertelsvej 18-60 henvender sig primært til borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning og/eller social funktionsnedsættelse, herunder psykiatriske diagnoser
For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.
Personalet på Hertelsvej 18-60 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund.

Kerneopgave
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling
Støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier
Vi tager udgangspunkt i borgeren, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Adresse
Hertelsvej 18-60
4640 Faxe

Centerleder
Gitte Poulsen

Tlf.: 20374152
Mail: gpoul@faxekommune.dk

Rådhusvej 67

Boliger
Rådhusvej 67 er et længerevarende botilbud, hvor der ydes støtte efter servicelovens § 85.
Rådhusvej 67 besår af 6 et-rumsboliger, bestående af stue/køkken, bad og terrasse. Der er fællesrum med køkken og dagligstue samt fælles terrasse i tilknytning til boligerne.

Rådhusvej 67 henvender sig til personer med senhjerneskade efter trafikulykker, arbejdsulykker, apopleksi, og til personer med muskelsvind og spastikere.

For at komme i betragtning til en af disse boliger skal du visiteres af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.
Personalet på Rådhusvej 67 har enten en pædagogisk og/eller sundhedsfaglig baggrund

Kerneopave:
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte, der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte, der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte, der forebygger magtanvendelser og overgreb
Sikre vejledning og rådgivning samt kompensation ud fra en individuel bevilling. Støtten der gives bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning:
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer.

Værdier:
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger, samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Adresse
Rådhusvej 67
4640 Faxe


Centerleder
Gitte Poulsen
Tlf.: 20374152
Mail: gpoul@faxekommune.dk

Tycho Brahes Vej 4+6A

Adresse
Tycho Brahes Vej 4 + 6A
4690 Haslev

Boliger
Tycho Brahes Vej 4 er et længerevarende botilbud, det er boliger efter boliglovgivningens § 105 med støtte efter servicelovens § 85. Tycho Brahesvej består af 21 to-rumsboliger på hver 65 m2 bestående af stue/køkken, soveværelse og bad. Der er et fællesrum i tilknytning til boligerne.
Alle boliger er beregnet til 1 person.
Tycho Brahesvej henvender sig primært til fysisk/psykisk udviklingshæmmede.
Alle borgere tages i betragtning ved visitation af Faxe Kommunes Visitation Handicap & Psykiatri.
Personale på Tycho Brahesvej har enten en pædagogisk og/ eller sundhedsfaglig baggrund

Administration og Aktivitetshus er beliggende på Tycho Brahes Vej 2

Kerneopgave
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte, der tilgodeser borgerens fysiske og mentale sundhed
Sikre støtte, der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte, der forebygger magtanvendelse og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling - støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til

Målsætning
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer

Værdier
Vi tager udgangspunkt i borgerne, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/handling

Centerleder
Dorthe Stensholm Pedersen
Mail: dsten@faxekommune.dk
Tlf.: 20373412

Tycho Brahes Vej 6B

Boliger
Tycho Brahes Vej 6 B er et længerevarende botilbud, det er boliger efter boliglovgivningens § 105 med støtte efter servicelovens § 85.
Tycho Brahesvej 6 B består af 17 to-rumsboliger med stue/køkken, soveværelse og bad. Der er  fællesrum i tilknytning til disse 17 boliger. Alle boliger er beregnet til 1 person.
Tycho Brahesvej 6 B henvender sig primært til fysisk/psykiske udviklingshæmmede, nogle med psykiatrisk overbygning
Alle borgere tages i betragtning ved visitation af Faxe Kommunes visitation, handicap og psykiatri.
Personalet på Tycho Brahesvej 6 B har enten en pædagogisk og/ eller sundhedsfaglig baggund.

Kerneopgave
Sikre alle borgere udvikling og trivsel
Sikre støtte, der tilgodeser borgerens fysisske og mentale sundhed
Sikre støtte, der inddrager medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv
Sikre støtte, der forebygger magtanvendelse og overgreb
Sikre vejledning, rådgivning og kompensation ud fra en individuel bevilling, støtten bestemmes udelukkende af, hvad borgeren er visiteret til.

Målsætning
Sikre alle borgere et indholdsrigt liv på egne betingelser, der understøtter borgeren i at udvikle sociale relationer, være en del af et beskæftigelses tilbud samt et fritids tilbud
Sikre alle borgere bliver i stand til at mestre egen tilværelse, herunder et så selvstændigt liv som muligt ud fra egne kompetencer.

Værdier
Vi tager udgangspunkt i borgeren, når vi løser opgaven
Vi tager udgangspunkt i faglig dokumentation, udarbejdelse af pædagogiske udredninger, udviklingsplaner og vejledninger samt fælles refleksioner og opfølgninger
Vi samarbejder på tværs af fagligheder og deler viden, der tilgodeser og understøtter individuelle indsatsområder for den enkelte borger
Vi har en neuropædagogisk faglig tilgang, der tager udgangspunkt i tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes trivsel og udvikling
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens egne fortællinger, understøtter borgeren i flere fortællinger, fordi vi interesserer os for det de siger og ønsker og handler på det i vores tilrettelagte praksis
Vi har en narrativ faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens gode intention i en given situation/ handling.

Adresse
Tycho Brahes Vej 6 B
4690 Haslev

Centerleder
Dorthe Stensholm Pedersen
Mail: dsten@faxekommune.dk
Tlf.: 20373412

 

Aktivitetshuset Tycho Brahes Vej

Aktivitetshuset Tycho Brahes Vej er et samvær - og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser efter serviceloven §104. 

A-huset i Haslev åbnede april 2014, og er bygget i forbindelse med borgernes boliger, og har ca. 25 brugere.

Brugerne af A-huset er en blandet gruppe, lidt oppe i årene, og med forskellige problematikker og diagnoser. Betegnende for gruppen er, at deres handicap hæmmer dem i udfoldelse af et ordinært liv. En del sidder i kørestol, og mange skal have hjælp i forhold til at spise og med personlig hygiejne.

Brugerne er dagligt delt i grupper, så nogle er på tur, nogle tager til Søndergård i St. Torøje. Andre besøger Aktivitetsparken i Faxe og resten er på Tycho Brahes Vej til forskellige aktiviteter.

For yderligere oplysninger kontakt Anette Dalby Færgegaard på tlf 51664165 eller e-mail anfab@faxekommune.dk

Faxe-Bixen

Besøg vores hyggelige og fine butik, som vi er utrolig stolte af at kunne præsentere. Vores hylder bugner af flot brugskunst, håndarbejde, spiringshuse, havepynt, honning, kort og mange andre ting.

I butikkens café hjørne, kan man købe kaffe, te og kakao for 15 kroner, og køber man dagens kage til, koster det 25 kroner. Kage alene, koster 15 kroner. Besøg caféen når du er i Faxe.

Alle produkterne er af egen fremstilling, og bliver lavet i butikkens kreative hjørne, på træværksstedet i Industriparken, i ProjektHUSET på Sundhedscentret og på Søndergård af medarbejdere og kursister.

Åbningstider: mandag, onsdag og torsdag: 09.00-16.00, tirsdag 09.00-16.30 og fredag 09.00-15.00

Pædagog Line Bernth Johansen som er ansat I FaxeBixen siger at:
”Det giver de ansatte medarbejdere (borgere i beskyttet beskæftigelse) en stolthed over at være oppe i byen, hvor ”alle” andre også kommer. De oplever, at de er betydningsfulde, da de har opgaver som de har ansvar for, og som de mestrer. Dem der står ved kassen, er alle blevet bedre til at huske tal og mønter, og det at kunne give penge tilbage. Afstanden til lokalbefolkningen bliver mindre. Medarbejderne har en funktion, når der kommer kunder I butikken. Det gør at det er nemmere at kommunikere, da de ved hvad de skal have dialog omkring. Og derfra udvider dialogen sig ofte til andre ting som f.eks. hverdagen, Faxe by, vejret osv. Kommunikation er noget vi øver dagligt, og det at der kommer kunder ind, gør at der kommer FAKTISKE eksempler på hvordan vi får en positiv dialog i gang.  Og her sker der hele tiden en udvikling, da de ofte bruger erfaringer fra tidligere.”

FaxeBixen er en butik og café med et socialt formål og fungerer som samværs- og aktivitetshus efter servicelovens §104. Formålet er at skabe meningsfulde aktiviteter og inklusion mellem borgere med forskellige vanskeligheder og omverdenen. Butikken åbnede 29. maj 2012 og er en del af Faxe Sociale Udviklingscenter.

Vi ses i FaxeBixen!

Adresse: Faxe Midtpunkt, Kirketorvet 24-26, 4640 Faxe
Kontakt Line og Ida på telefon: 40 30 21 11

Kontaktinformation

For at kontakte en sagsbehandler, kan du ringe til kommunens hovednummer i telefontiden

Telefon 56 20 30 00

Telefontid: 
Mandag 9-10
Tirsdag 9-10
Torsdag 9-10
Fredag 9-10

Generelle henvendelser kan sendes til kommunen@faxekommune.dk

Indeholder din mail personlige oplysninger, skal den sendes med digital post

 

Opdateringsdato: 18.08.2022 - 19:07