Natur

Beskyttet natur, Kystbeskyttelse, Adgang til naturen, Natura 2000

 

Faxe Kommune nyder godt af en rig natur med adgang til både skov, hav, søer og strand. Vi er særligt stolte af Faxe Kalkbrud, Feddet, vores mange godser og herregårde, det idylliske og kuperede landskab samt vores rige flora og fauna, som alt sammen opfordrer til kultur-, natur- og friluftsoplevelser i hele kommunen. Både den almindelige og robuste natur og den sårbare og sjældne natur skal vi værne om og passe på.

Naturbeskyttelsesloven er central i arbejdet med at beskytte de danske naturværdier. Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

EU lovgivning beskytter arternes levesteder gennem krav om udpegning af Natura 2000-områder, hvor der i særlig grad findes truede, sjældne eller karakteriske naturtyper og dyre- og plantearter.

Kommunerne er de største offentlige naturforvaltere i Danmark. Vi har fx tilsynet med de fredede arealer. Det er også os, der står for naturbeskyttelsen og adgangen til naturen. Vi administrerer den lovgivning, der gælder for beskyttelsen af naturen og landskabet.