Klima og energi

Klima-, miljø- og naturpolitik - Klimaplan - Klimatilpasningsplan - Varmeplan - Solcelleparker

Klima-, miljø- og naturpolitik

Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik sætter de overordnede rammer for blandt andet kommunens klima- og energiarbejde

Overordnet indebærer politikken, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen

Klimaplan

Klimaplanen - Klimaplan 2022-2050 - er både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Planens overordnede mål er netto-nuludledning inden 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer på kort, mellemlang og langt sigt. Planen indeholder delmål i relation til udledning, samt mål og milepæle for tilpasning, som kan danne grundlag for en vurdering af fremskridt.

Klimaplanen er udarbejdet ved Faxe Kommunes deltagelse i projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark.

Klimatilpasningsplan

Som supplement til klimaplanen er der udarbejdet en særskilt klimatilpasningsplan - Klimatilpasningsplan 2022.

Klimatilpasningsplan 2022 erstatter handleplan for klimatilpasning 2013. Oversvømmelses- og risikokortlægning er opdateret med nyeste data og viden.

Varmeplan

Teknik & Miljøudvalget godkendte i 2022 Varmeplan 2022.

Formålet med varmeplanen er at anvise vejen frem mod en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler som naturgas og olie.

Læs mere under ”Varmeplanlægning”.

Solcelleanlæg

Faxe Kommune skal fortsat være en kommune med vindmøller, solcelle- og solvarmeanlæg. Ved planlægning for vedvarende energianlæg skal anlæggenes samlede påvirkning afvejes i forhold til blandt andet naboer, landskaber, natur samt kultur- og bymiljøer.

Byrådet vedtog i 2022 nogle administrative retningslinjer for planlægning af solcelleanlæg, som skal supplere retningslinjerne for solcelleanlæg i Kommuneplan 2021-2033.

Som nabo til et solcelleanlæg gælder VE-lovens fire ordninger, hvor der bl.a. kan søges om kompensation for værditab. Ordningerne administreres af Energistyrelsen.

Læs mere under "Solcelleanlæg, VE-loven og retningslinjer".